تأثیر تمرین مقاومتی بر وزن و تعادل حرکتی موش‌های آلزایمری تحت درمان با دونپزیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

چکیده

بیماری آلزایمر یک اختلال مغزی پیش‌رونده است که باعث آسیب به مناطق مغزی دخیل در تثبیت حافظه و دیگر نواحی شناختی می‌شود. دونپزیل داروی ضد آلزایمر و یک مهار کننده غیر رقابتی برگشت‌پذیر آنزیم کولین استیل استراز است. از عوارض جانبی دونپزیل سرگیجه و کاهش تعادل و گرفتگی عضلات می‌باشد.
در این مطالعه تجربی 60 سر موش صحرایی نر بالغ با میانگین وزن 280-230 گرم انتخاب و به دو گروه اصلی آلزایمری و کنترل تقسیم شدند. حیوانـات در گروه کنترل نرمال سالین دریافت نمودند و در گروه آلزایمری بوسیله تزریق داخل بطنی STZآلزایمری شدند. نمونه‌ها به شش زیر گروه: 1. کنترل-غیرفعال 2.کنترل-تمرین 3.آلزایمر-غیرفعال 4.آلزایمر-تمرین 5. آلزایمر-دونپزیل-غیرفعال 6.آلزایمر-دونپزیل-تمرین تقسیم شدند. دونپزیل به صورت روزانه و با دوز 5/1 میلی‌گرم در کیلوگرم به گروه‌های تحت درمان خورانده شد. تمرین شامل بالابردن وزنه از نردبان بود. موش‌ها پس از 24 ساعت از آخرین جلسه تمرین بر روی دستگاه روتارود قرار گرفتند و زمان فعالیت آن‌ها روی دستگاه ثبت گردید. در این پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 p≤ به منظور مقایسه گروه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که مصرف هشت هفته داروی دونپزیل بر تعادل حرکتی در موش‌های آلزایمری بطور معنی‌داری (05/0p≤) تأثیر منفی داشته است، هشت هفته تمرین مقاومتی بر تعادل حرکتی در موش‌های آلزایمری بطور معنی‌داری (05/0p≤) تأثیر مثبت داشته است. به نظر می‌رسد انجام تمرینات مقاومتی با تقویت عضلات، نورون‌زایی، افزایش تعداد فاکتورهای نوروتروفیک مربوط به بقا، تمایز و تغییر سیناپس‌های عصبی باعث بهبود تعادل حرکتی در موشهای آلزایمری تحت درمان با دونپزیل گردیده و انجام این نوع تمرینات می‌تواند جهت کاهش عوارض مربوط به کاهش تعادل در بیماران آلزایمری در دوران مصرف دونپزیل توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training on the Weight and Motor Balance in Donepezil-treated Alzheimer's Rats

نویسندگان [English]

  • gholamhasan Jafarzadeh 1
  • ahmad valizadeh 2
  • Iman Fathi 3
1 Behbahan Khatam Alanbiya University of Technology
2 department of general courses, faculty of Ilam boy's, Ilam branch, Technical and Vocational University (TVU), Ilam, Iran
3 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Vali-e-Asr, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract: Alzheimer’s disease is a progressive disorder that damage brain areas for the consolidation of memory and other cognitive areas. Donepezil is a reversible acetylcholinesterase inhibitor widely used to cure Alzheimer’s disease. Among the side effects of this drug are nausea, muscle cramps, and a reduction in patients’ balance. This study aimed to investigate the effect of an 8-week resistance exercise on the balance of rats with Alzheimer’s disease during the treatment with Donepezil.
In this study, 60 adult male rats with an average weight of 230-280 g were selected and then divided into two main groups: interventional group (those with Alzheimer’s disease) and control group (those without Alzheimer’s). In this regard, the control group received saline, while interventional group was intentionally pushed to catch Alzheimer’s disease as STZ was injected into their body. The rats were divided into six subgroups as follows: 1)control-resting; 2)control-exercise; 3)Alzheimer-resting; 4)Alzheimer-exercise; 5)Alzheimer-Donepezil; and 6)Alzheimer-Donepezil-exercise. Donepezil was orally taken at a dose of 1.5 mg/kg per day. The exercise included lifting weights throughout a ladder. The rats were placed on a Rotarod. device 24 h after the last session of resistant exercises, and the time of their activity on the rotarod was recorded. one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post hoc test was used to compare groups at a significance level of p <0.05. Based on the results, an 8-week consumption of Donepezil exerted a significant negative effect on the balance of rats with Alzheimer’s (p≤0.05), whereas an 8-week resistant exercise had a significant positive effect on the balance of rats with Alzheimer’s (p≤0.05). Resistant exercise seems to enhance the balance of rats with Alzheimer’s under the Donepezil treatment, which can be explained by the strengthening of rats’ muscles, neurogenesis, and increased number of neurotrophic factors related to survival, differentiation, and change of neuron synapses And this type of exercise can be recommended to reduce the side effects associated with decreased balance in Alzheimer's patients while taking Donepezil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer's
  • Resistance Training
  • Motor Balance
  • Donepezil
  • Rat