مقایسه تمرین تناوبی خیلی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بر FMD و ارتباط آن با واسپین و نیتریک اکساید پلاسمایی در بیماران دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه فیزیولوزی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آترواسکلروز یکی از سازوکارهای بیماری قلبی عروقی است که با بدعملکردی اندوتلیال وابسته به اختلال اتساع ناشی از جریان خون (FMD) شناسایی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) با تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) بر واسپین، نیتریک اکساید (NOx) پلاسمایی و ارتباط آن ها با FMD در بیماران دیابتی نوع 2 (T2D) بود. بدین منظور 48 بیمار T2D به طور تصادفی به سه گروه HIIT (16 نفر)، MICT (16 نفر) و گروه کنترل (بدون تمرین) (16 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین HIIT شامل 12 تناوب 5/1 دقیقه ای با شدت 85 تا 90 درصد حداکثر تواتر قلبی (HRmax) و 2 دقیقه با شدت 55 تا 60 درصد HRmax بود. برنامه MICT شامل 42 دقیقه با شدت 70 درصد HRmax سه جلسه در هفته روی دوچرخه کارسنج اجرا شد. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین جمع‌آوری شد. واسپین به روش الایزا و مقادیر NOx به روش Griess سنجیده شد. FMD با استفاده از اولتراسوند در دو مرحله پیش و پس از مداخله‌های تمرینی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه‌ 18و آزمون واریانس خطی-ترکیبی انجام شد. نتایج نشان داد مقادیر پلاسمایی واسپین و NOx و درصد FMD به دنبال 12 هفته تمرین ورزشی (HIIT و MICT) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0 P<). تفاوت معناداری بین HIIT و MICT برای واسپین وجود نداشت. درحالی که تفاوت معناداری در مقادیر پلاسمایی NOx و درصد FMD بین گروه HIIT و MICT وجود داشت (05/0 P<). به علاوه، بین مقادیر FMD با واسپین و NOx در گروه HIIT (001/0 P=) و واسپین (037/0 P=) و NOx (026/0 P=) در گروه MICT ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد شدت تمرینی از راه افزایش مقادیر پلاسمایی واسپین و مقادیر NOx به بهتر شدن FMD در بیماران دیابت نوع 2 منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of high- intensity interval training and moderate- intensity continuous training on FMD and relation with vaspin and nitric oxide in patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Najafi 1
  • farshad ghazalian 2
  • abbas ali gaeini 3
  • hosein abednatanzi 4
  • Mandana Gholami 5
1 Department of Exercise Physiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2. Assistance Proffessor of Exercise Physiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Exercise Physiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 exercise physiology department, university of Teharn
4 Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Atherosclerosis is a mechanism of cardiovascular disease which characterized by endothelial dysfunction related with flow-mediated dilation (FMD). The purpose of this study was investigation of 12 weeks of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on plasma levels of vaspin, nitrite/nitrate (NOx) and relation with FMD in T2D. 48 patients with T2D were randomly assigned to three groups: HIIT (n= 16), MICT (n= 16) and control (n=16). The HIIT group intervention was 12 intervals at 85-90% maximal heart rate (HRmax) and 2 min at 55-60% HRmax. The MICT group intervention was performed on ergometer cycle for 42 min of exercise at 70% HRmax for 3 sessions per week during 12. The blood sample was collected 48-h before and 48-h after last sessions of exercise training. The vaspin was measured by ELISA, and NOx messured by Griess assay. FMD was assessed by ultrasound in baseline and follow-up 12- weeks of intervention. Data were analyzed using mixed- liner ANOVA with SPPS version 18. The results showed that plasma levels of vaspin and NOx and FMD percent after 12-weeks intervention (HIIT and MICT) were significantly increased compared to control group. There is no significantly different between HIIT and MICT in plasma levels of vaspin. While, there are significantly increased in plasma levels of NOx and FMD percent between HIIT and MICT (P< 0.05). Additionally, result indicated that there is a positive correlation with vaspin and NOx with FMD in HIIT group (P= 0.001) and vaspin (p=0.037) and NOx (P=0.026) in MICT group (P= 0.037). It seems that intensity via increase of vaspin and NOx plasma levels led to improves of FMD in patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atherosclerosis
  • Endothelial function
  • Flow-mediated dilation
  • High- intensity interval training
  • Type 2 diabetes