شناسایی مؤلفه های تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

نظر به ضرورت شناسایی ابعاد تفکر استراتژیک متناسب با فضای ویژة حاکم بر ورزش، هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربة آشنایی با مبانی مدیریت و تفکر استراتژیک بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت‌کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده‌ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه‌ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله‌ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 147 کد، 13 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که مؤلفه‌های تفکر استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی شامل "تحول‌گرایی"، "پایشگری"،"سیّالیت ذهن"، "هوشمندی"، و "تفکر سیاسی" بودند. توجه به یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تفکر استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی متناسب با فضای خاص حاکم بر ورزش، نسبت به سایر مدل‌های موجود تفکر استراتژیک که عمدتا در حوزه‌های غیر ورزشی ارائه شده‌اند متفاوت بوده و این تفاوت می-تواند به سبب ماهیت متفاوت ورزش با سایر حوزه‌های مورد مطالعه در ادبیات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Elements of Strategic Thinking in Sport Federations of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • farzaneh mazloomi soveini 1
  • javad shahlaee 2
1 Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Given to the significance of identifying the dimentions of strategic thinking that is specific to sport setting, the aim of this study was to identifying the elements of strategic thinking in sport federations. This research was a qualitative exploratory study through a thematic analysis. The statistical population included experts of sports management with the experience of familiarity with the principles of futurology, and according to the research nature, 16 experts were interviewed through snowball sampling until reaching theoretical saturation. The tool used in the research was a semi-structured interview. The intra-subject agreement method was used to ensure the reliability of the interviews, and the validity was confirmed by consulting sport management experts and reviewing based on their opinions. The thematic analysis by Braun and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 147 codes, 13 sub-themes and five main themes. The findings demonstrated that "transformationism", "surveillance", "fluidity of mind", "intelligence", and "political thinking" were different elements of strategic thinking in sport federations. Paying attention to the findings of the research shows that the elements of strategic thinking in sports federations are different from other existing models of strategic thinking that are mainly presented in non-sports fields, because of the specific atmosphere governing sports. This difference can be due to the different nature of sports compared to other non-sports fields in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports federations
  • Sports managers
  • strategic management
  • Strategic thinking