بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدند که روایی آن توسط 14 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 79/0 برای آن بدست آمد. جامعه آماری پژوهش را ورزشکاران غیرحرفه ای زن و مرد حاضر در باشگاه های بدنسازی شهر تهران تشکیل می دادند و تعداد نمونه آماری 793 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 5/42 درصد از مردان حداقل یک دوره از استروئیدها استفاده کرده اند و میزان مصرف استروئیدهای آنابولیک، هورمون ها، داروهای محرک، و داروهای نارکوتیک در میان مردان بیشتر از زنان است در حالی که شیوع مصرف داروهای چربی سوز و قرص های لاغری در میان زنان بیشتر بود و 3/38 درصد از زنان حداقل یک دوره از داروهای چربی سوز استفاده کرده بودند. همچنین میزان آگاهی از عوارض داروهای محرک، هورمون ها، داروهای چربی سوز و قرص های لاغری پایین ارزیابی شد اما میزان آگاهی از عوارض استروئیدها و داروها نارکوتیک، بالا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption And Awareness From Side Effects Of Doping Drugs And Weight Loss Drugs At Nonprofessional Athletes In Tehran Fitness Clubs

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Alidoust 1
 • Saeid Mokhlesi 2
 • Jamalodin Shariati 3
1 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, University of Tehran
2 PhD Student, Faculty of physical education and sport sciences. Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of physical education and sport sciences. Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was study of consumption and awareness from side effects of doping drugs and weight loss drugs at nonprofessional athletes in Tehran fitness clubs. The research method was descriptive and data collection was done by researcher made questionnaire that its validity approved by 14 sport management experts and its reliability was measured by Cronbach's alpha (0.79). Statistical population included all nonprofessional athletes in Tehran fitness clubs. (n=1482). The results of data analyses indicate that steroids are used currently by 42.5% of the men And the amount of anabolic steroids, hormones, stimulants, and narcotic drugs consumption in men are more than women. Prevalence of fat burning drugs and slimming pills in women are more than men and in 38.3% of women Fat Burner drugs had used at least once. Awareness about the side effects of stimulant drugs, fat burning drugs, slimming pills and hormones, was low. But awareness about the side effects of steroids and narcotics drugs was high.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Doping Drugs
 • fitness clubs
 • Non-Professional Athletes
 • Side Effects
 • Weight Loss Drugs
 1. اراضی، حمید؛ حسینی، رستگار (1390). «شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک-اندروژنی و میزان آگاهی و نگرش از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران پرورش اندام شهر رشت»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دورۀ 20، ش 80، ص 41-34.
 2. پاشاروش، لیلا؛ رامندی، مرضیه؛ خوشبو، سپیده؛ رضایی، منصور؛ رضوانی، ثمینا (1386). «فراوانی استفاده از مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین مردان ورزشکار بدنساز کرمانشاه (1383)»، فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، سال یازدهم، ش 4، ص 427-418.
 3. جاوید نژاد، صادقۀ حمیدی، مهرزاد (1372). کاربرد غیرمجاز داروها در ورزش، چ دوم، تهران: نشر مؤلفین ایران، ص 29-1.
 4. جلالی فراهانی، مجید. (1390). مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، چ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 165-157.
 5. حلب چی، فرزین (1380). دوپینگ- سوء مصرف مواد در ورزشکاران، انتشارات صورخاکیان، ص 6-2، 15-13، 62-60 .
 6. دهخدا، محمدرضا (1387). مکمل‌ها و داروهای نیروزا در ورزش، چ اول، بامداد کتاب، ص 156-91.
 7. غنایی؛ معصومه، قربانی؛ راهب و ملک، مجتبی (1383). بررسی فراوانی استفاده از داروهای نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدن‌ساز مرد استان سمنان»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ج 6، ش 2، ص 130-123.
 8. کاشی، علی؛ کارگرفرد، مهدی؛ مولوی، حسین؛ سرلک، زهرا (1385) «مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی، شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه‌های جانبی آن»، فصلنامۀ المپیک، سال چهاردهم، ش 2 (پیاپی 34)، ص 86-73.

9. هزاوه ای،مهدی؛ عبدالملکی، محمدحسین (1378). «بررسی وضعیت استفاده از داروهای استروئید آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز شهر همدان در سال 1376»، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال ششم، ش2، بهار و تابستان، ص 38-31.

 

 

 

10    Avery, P., Leonard, D., Pouglas, E., Micheli, G. and Lyle, J. (1998). “Anabolic steroid use by male and female middle school student”.Pediatrics. 101(5): PP: 6-16.

11    Brian, M., et al.(2003). "Nutritional supplement use by high school student: Asurvey of tow high school in the united state". International Pediatrics.18(3). PP: 31-42

12    Copeland, J., Peters, R., Dillon, P. (2000). "Anabolic androgenic steroid use disorders among a sample of Australian competitive and recreational users". Drug and Alcohol Dependence. 60(1): 91-96.

13    Dawson, R.T. (2001). "Drugs in sport - the role of the physician". Journal of Endocrinology, 170(1), 55-61.

14    Donovan R. J., Egger G., Kapernick V. & Mendoza J. (2002). "A Conceptual framework for achieving performance enhancing drug compliance in sport". Sports Medicine, 32(4), 269-284.

15    Estroff, TW. (2001). "Routes of abuse and specific drugs", Washington DC: amercian psychiatric press, PP: 35-50

16    Faigenbaum, A.D., Zaichowsky, L.D., Gardner, D.E. and Micheli, L.J. (1998). "Anabolic steroid use by male and female middle school students". Pediatrics, 6, 101-105.

17    Jmaharaj, VR., Dookie, T., Mohammed, S., Ince, S., Marsang, BL., Rambocas, N., et all. (2000). "Knowledge, attitudes and practices of anabolic steroid usage among gym user in Trinidad". West Indian Medical Journal. 49(1): 55-58.

18    Kelly, M. (1992). "The role of drugs in the etiology of stroke". Clinical Neuropharmacology, 15(4), 249-265.

19    Komorski, E.M. and Ricket, V.I. (1992). "Adolescent body image and attitudes to anabolic steroid use".American Journal of Disease in Childhood, 35(4), 401-405.

20    Laber , MP. (2002). "Adolescent boys and the muscular male body ideal. Journal of Adolescent Health". 30(4). 233-242.

21    Laure, P. (2000). "Doping: epidemiological studies". Presse Medicale, 29(24), 1365-1372.

22    Martin, K., Ryna, LM., Susan, B., Anne, F. (2005). "Dietary supplement use by varsity athletes at a Canadian university". International Journal of Exercise Metabolism. 15:195-210

23    Miller, KE., Barnes, GM., Sabo, DF., Melnick, MJ., Farrell, MP. (2002). "Anabolic-androgenic steroid use and other adolescent problem behaviors: Rethinking the male athlete assumption". Sociological,Perspective .45(4):467- 489.

24    Nilsson, S., Baigi, A ., Marklund, B., Fridlund, B. (2001). "The prevalence of androgenic-anabolic steroids by adolescent in country of Sweden". European Journal of Public Health, 11(2):195-197.

25    Peretti-watel, P., Guagliardo, V., Verger, P., et all. (2004). "Attitudes toward doping and recreational drug use among French elite student-athletes". Sociology of Sport Journal. 21(1): 1-17.

26    Petar Mitić, Dragan Radovanović (2011). "The motives for doping drug use in nonprofessional athletes and methods of prevention", Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport Vol. 9, No 2, PP: 203 - 212

27    Randall, R., Wroble., Michael, G., Joseph, A., Rodrigo. (2002). "Anabolic steroids and pre adolescent athletes: Prevalence, Knowledge and attitudes". National Youth Sport Research and Development, Ohio University college of Osteopathic Medicine. PP:22-30

28    Taylor, WN. (2002). "Anabolic steroid and the athlete second edition". Jefferson NC: Mcfarland and company. Inc. PP: 2-12

29    Tymowski, G., Somerville, C. (2001). "The use of performance-enhancing substances by New Brunswick students : pilot study report" .A collaborative venture between: Faculty of Kinesiology ,University of New Brunswick and Royal Canadian mounted police. PP:39-52

30    Van Eenoo, P., Delbeke, FT. (2003). "The prevalence of doping in Flanders in comparison to the prevalence of doping in international sports". International Journal of Sports Medicine. 24(8): 565-570.

31    Yesalis, C.E. and Bahrke, M.S. (2000). "Doping among adolescent athletes". Bailliere's Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 14(1), 25-35