بررسی ابعاد منش ورزشی در ورزشکاران مرد رشته‌های تیمی و انفرادی با توجه به تنوع سطوح تحصیلی و سنی این افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی.پردیس بین الملل دانشگاه تهران.ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

با توجه به گسترش ورزش در میان افراد،نیاز به بررسی اثرات آن بر روی رفتار و گرایشات اخلاقی افراد درگیر در آن بسیار اهمیت پیداکرده است.هدف از تحقیق حاضر،بررسی و مقایسه ابعاد منش ورزشی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی با توجه به تنوع سطوح تحصیلی وسنی این افراد بود.
روش پژوهش حاضرکاربردی و از نوع توصیفی – میدانی بود. جامعه آماری این مطالعه،شامل ورزشکاران تیم های ملی رده های جوانان،بزرگسالان و دانشجویان رشته‌های ورزشی تیمی و انفرادی بود. نمونه تحقیق شامل 78 نفر از ورزشکاران رشته های تیمی و 84نفر ازورزشکاران رشته های انفرادی بود.میزان گرایش این ورزشکاران به منش ورزشی از طریق پرسشنامه مقیاس چند بعدی گرایش به منش ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به عدم تایید شرایط آمار پارامتریک توسط آزمون ksدر بخش آمارتوصیفی ازآزمون های یومن ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
نتایج آزمون یو من ویتنی نشان داد که ورزشکاران رشته‌های انفرادی سطح بالاتری از منش ورزشی را در مقایسه با ورزشکاران رشته های تیمی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین ورزشکاران دارای تحصیلات در رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی داری درگرایش به منش ورزشی وجود ندارد. همچنین یافته های پژوهش بیان کرد که ورزشکاران گروه سنی 18-20سالدرمقایسه باگروه سنی 15-17سال ،21-23 سال و 24-27 سال سطح بالاتری از منش ورزشی رادارا هستند.
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادمی گردد تادردوره‌های تحصیلی تربیت بدنی تأکید بیشتری برمفاهیم اخلاقی در ورزش شود و به ویژه درطی واحدهای عملی اساتید و مربیان درآموزش‌های خود مسائل اخلاقی درورزش رأس بیشترمدنظرقراردهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Sportsmanship among team sports and individual sports elite athletes regard to Varity of age and academic level.

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahimi 1
 • maryam khaksar 2
 • elham azimzadeh 3
 • mansur pashaei 4
1 Univercity of tehran
2 alameh tabatabaei university.tehran.iran
3 Assistant Professor shahid beheshti university
4 maraghe azad university
چکیده [English]

Regarding to development of sports among human being all around the world, investigating its impacts on behavior and moral orientations of the athletes are very important. The present study aimed to investigate the individual and team sports elite athletes’ moral orientation toward sportsmanship regard to Varity of age and academic levels.
The present study was a descriptive- Survey and an applied study. For this purpose 84 elite athletes from individual sports and 78 elite athletes from team sports completed the MSOS inventory questionnaire. Mann-whitney u test, Spearman's rank correlation and Kruskal–Wallis test were used to analysis the data.
The results stated that athletes involved in individual sports showed higher levels of sportsmanship in comparison to those who involved in team sports. Furthermore, there was a significant difference of sportsmanship level between physical education and other major’s students. The athletic group aged 18-20 year-old had higher sportsmanship level in comparison to groups aged 21-23 and 24-27 year-old.
According to the results, it is recommended to emphasis more on moral concepts in physical education courses. Especially educators and trainers focus on moral concepts and issues in sport more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sportsmanship
 • Elite athletes
 • Team Sports
 • Individual Sports
 • academic level
 1.  

  1. Bredemeier, B.L., & Shields, D.L. (1986). Moral growth among athletes and non-athletes: A comparative analysis. Journal of Genetic Psychology, 147(1), 7-18.
  2. Bredemeier, B.L., & Shields, D.L. (2006). ُSports and character development. Research Digest, 7(1), 1-8.
  3. Bredemeirer, B.L. (1995). Divergence in children’s moral reasoning about issues in daily life and sport specific contexts. International Journal of Sport Psychology, 26, 453-463.
  4. Chantal, Y. Robin,P.,Vernant J.P.,&Bernache-Assollant, I. (2005). Motivation, sportspersonship,and athletic aggression:a meditational analysis. Psychology of Sport and Exercise ,6(2),  233-249
  5. Chantal, Y., & Bernache-Assollant, I. (2003). A prospective analysis of self-determined sport motivation and sportspersonship orientations. Athletic Insight, 5(4).156-159.
  6. Donahue,E.G, Miquelon,P.,  Valois,P.,Goulet,C.,4Buist,A.,& Vallerand R.J.(2006). A Motivational Model of Performance-Enhancing Substance Use in Elite Athletes; Journal of Sport & Exercise Psychology, 28, 511-520
  7. Duda, J.L., Olson, L.K., & Templin, T.J. (1991). The relationship of task and ego orientation to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy of injurious acts. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 79-87.
  8. Hopkins, E.F., & Lantz, C.D. (1999). Sportsmanship attitude differences between defensive and offensive youth soccer players. The Physical Educator, 56(4), 179-185.
  9. Kavussanu, M., & Roberts, G.C. (2001). Moral functioning in sport: an achievement goal perspective. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23(1), 37-54.
  10. Lee M.J.,  Whitehead J. & Ntoumanis N. (2007). Development of the Attitudes to Moral Decision-making inYouth Sport Questionnaire (AMDYSQ).Psychology of Sport and Exercise 8 ,369–392
  11. Miller, R.E., & Jarman, B.O. (1988). Moral and ethical character development views from past leaders. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 59(6), 72.
  12. Mummery,K. (2005). Influences on sportspersonship orientations: contextual and motivational. Youth Studies Australia players. Athletic Insight, 5(6).58.
  13. Proios,M,Doganis,G., (2006). Age and educational in moral judgment of participants in team sports. Perceptual  and motor skills,102,247-253.
   1. 14.Treasure, D.C., Carpenter, P.J., & Power, K.T.D. (2000). Relationship between achievement goal orientations and the perceived purposes of playing rugby nion for professional and amateur players. Journal of Sport Sciences, 18, 571-577.
   2. 15.Vallerand, R. J., Deshaies, P., Cuerrier, J.P., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1996). Toward a multidimensional definition of sportsmanship. Journal of Applied Sport Psychology, 8, 123-135.
   3. 16.Whitaker, L., Long, J., Petroczi, A., & Backhouse, S. H. (2012). Athletes’ perceptions of performance enhancing substance user and non-user prototypes. Performance Enhancement & Health, 1(1), 28-34.