پیش بینی رفتار مشتریان کلوپهای ورزشهای دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این که جزیره کیش به عنوان مهم‌ترین محل جهت انجام ورزش‌های دریایی می باشد لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش‌بینی رفتار مشتریان کلوپ‌های ورزش‌های دریایی جزیره کیش بود. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته طراحی گردید. روایی این پرسش‌نامه توسط 8 تن از متخصصان و استادان دانشگاه تأیید و پایایی آن نیز طی یک مطالعه مقدماتی در میان 30 نفر از جامعه تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه‌ی آماری شامل مشتریان کلیه کلوپ‌های ورزش‌های دریایی جزیره کیش بود (تعداد دقیق جامعه آماری مشخص نبود). تعداد 395 پرسش‌نامه میان مشتریان توزیع شد که از این بین 350 پرسش‌نامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های ضریب هم‌بستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون‌های رگرسیون چدگانه و تحلیل واریانس استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel ، SPSS ver 18 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های مختلف کیفیت خدمات شامل موارد کیفی ملموس، اعتماد، پاسخ‌گویی، اطمینان و هم‌دلی بودند که به غیر از مؤلفۀ اعتماد (363/0=P)، بقیه مولفه‌ها به عنوان مؤلفه‌های پیش‌بین وفاداری مشتریان شناخته شدند. به عبارتی دیگر همه‌ی مولفه‌های کیفیت خدمات، به غیر از مولفه اعتماد بر وفاداری مشتریان


کلوپ‌های ورزش‌های دریایی جزیره کیش اثرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of customers’ behavior of aquatic sport clubs

نویسندگان [English]

 • hossein rajabi 1
 • Rasoul Tarighi 2
 • mehran mizany 2
1 university of tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

According to the importance of Kish Island as the most important location of aquatic sports, the current study investigates the prediction of customers’ behavior of aquatic sport clubs in the Kish Island. In order to do so a questionnaire was designed. Validity of the questionnaires was approved by 8 experts and university professors and its reliability was checked in a pilot study between 30 samples of statistical population by the Alpha Cronbach test. Statistical population of the present study was all the customers of the water sport clubs in The Kish Island. (The number of statistical population was not determined). 395 questionnaires were distributed and finally 350 of them were filled out and sent back. Descriptive statistics were used in order to describe demographics situation of the replicants and Pearson, Spearman correlation and multiple regression and variance analysis were used to verify the inferential statistics. So MS Excel, SPSS Ver 18 software were used. The results of the study revealed that different variables of the services quality were consisted of concrete quality, trustfulness, being respondent, confidence and empathy. All the variables were considered as the predictive of customers’ behavior except trustfulness variable (p-0/363). In other words all the variables in the context of customers’ behavior were effective on the faithfulness of the aquatic sport club customers’ except trustfulness variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport marketing
 • Kish Island. Satisfaction
 • Service Quality
 • Loyalty
 1. حاج کریمی، عباسعلی؛ مکی‌زاده، وحید؛ جمالیه بسطامی، بهتاش (1388). «بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمان‌های خدماتی تجاری»، چشم‌انداز مدیریت، (32)، ص 47-29.
 2. حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ غم‌خواری، معصومه (1388). «شناساییعواملمؤثربروفاداریمشتریانبراساسمدلسازمان‌های پاسخگویسریع»، پژوهش‌نامۀ بازرگانی، (52)، ص 210-187.
 3. سید جوادین، سید رضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد. (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی»، (4)، ص 54-41.
 4. شکاری، غلام‌عباس؛ رافتی، محمد (1391). «بررسیوسنجشکیفیتخدماتبراساسمدل servperfورابطۀآنباوفاداریمشتریدربانکسامان»، (88)، ص 107-98.
 5. علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ کوزه‌چیان،  هاشم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ ترکی، مریم (1389). «بررسیومقایسةرضایت‌مندیمشتریانزنباشگاه‌هایبدن‌سازیخصوصیو دولتیشهرتهران»، مدیریت ورزشی، (5)، ص 140-127.
 6. علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ احمدی، علی (1391). «رابطةبینکیفیتخدماتورضایت‌مندیتماشاگراندرورزشگاه‌هایمیزبانلیگقهرمانانآسیا»، مدیریت ورزشی، (14)، ص 47-31.
 7. کوزه‌چیان، هاشم؛ گوهر رستمی، حمیدرضا؛ احسانی محمد (1388). «مقایسۀ رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران»، مدیریت ورزشی، (1)، ص 49-37.
  1. Allan, Y. L. S, (2004). “Customer Satisfaction Measurement Practice in Taiwan Hotels”, Hospitality Management, 23; 397-408.
  2. Biscaia, R. Correia, A. Yoshida, M. Rosado, A. Maroco, J. (2013). “The role of service quality and ticket pricing on satisfaction and behavioural intention within professional football”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 14(4) 301-325.
  3. Brady, M. K., Voorhees, C. M., Cronin, J. J, Bourdeau, B. L., (2006). “The Good Guys Don’t Always Win: The Effect of Valenceon Service Perceptions and Consequences”. Journal of Services Marketing, 20 (2); 83–89.
  4. Clemes, M. D, Brush. G. J, Collins. M. J. (2011). “Analyzing the Professional Sport Experience: A Hierarchical Approach”, Sport Management Review, 14(4); 370–388.
  5. Gallarza, M. G., GilSaura I. G., Holbrook. M. B., (2011). The Value of Value: Further Excursions on the Meaning and Role of Customer Value. Journal of Consumer Behaviour, 10; 179–191.
  6. Homburg, C., Koschate. N., Hoyer. W. D., (2005). “Do Satisfied Customers Really Pay more? A study of the Relationship Between Customer Satisfaction and Willingness to pay”. Journal of Marketing, 69(2); 84–96.
  7. Howat, G, Crilley. G, McGrath R. (2008). “A Focused Service Quality, Benefits, Overall Satisfaction and Loyalty Model for Public Aquatic Centres”. Managing Leisure 13; 139– 161.
  8. Howat, G, Assaker. Guy, (2012). “The Hierarchical Effects of Perceived Quality on Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty: Empirical Results From Public, Outdoor Aquatic Centres in Australia”. Sport Management, 185; 1-17.
  9. Lai. I, Wai. K. (2014). “The Role of Service Quality, Perceived Value, and Relationship Quality in Enhancing Customer Loyalty in the Travel Agency Sector”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31(3); 417-426.
  10.  Lam, E, T.C, Zhang. J. J, Jensen, B. E., (2005). “Service Quality Assessment Scale (SQAS) : An Instrument for Evaluating Service Quality of Health-Fitness Clubs”. Management in Physical Education and Exercise Science, 9; 79-111.
  11. Li. X, Petrick. J. F. (2010). “Towards an integrated model of loyalty formation: The role of quality and value”. Leisure Sciences, 32; 201–221.
  12. Liu.Y, Taylor. P, Shibli. S., (2009). “Measuring Customer Service of English Public Sport Facilities”. International Journal of Sport Management and Marketing, 6 (3); 229– 252.
  13. Mafini. C, Surujlal. J, Dhurup. M. (2013). “The relationship between job satisfaction and job loyalty among municipal sports officers”. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 19(1); 12-29.
  14. Mosahab, R., (2010). “Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: A Test of Mediation”. International Business Research, 3(4); 72-80.
  15. Robinson, L. (2006).”Customer Expectations of Sport Organization”. European Sport Management Quality, (6); 64- 67.
  16. Rundle, T, S. (2005). “Exploring Loyal Qualities: Assessing Survey-Based Loyalty”. Journal of Services Marketing, 19(7); 492–500.
  17. Segoro, W., (2013). “The Influence of Perceived Service Quality, Mooring Factor, and Relationship Quality on Customer Satisfaction and Loyalty”. 81; 306 – 310.
  18. Silcox, S, Soutar, G. N. (2009). “Patrons’Intentions to Continue Using a Recreation Centre: A Suggested Model”. Managing Leisure, 14(3); 177–194.
  19. Theodorakis, N. D., Kostas, A., Tsigilis, N., Karvounis, S., (2013), “Predicting Spectators’ Behavioural Intentions in Professional Football: The Role of Satisfaction and Service Quality”. (16); 85-96.
  20. Theodorakis. N. (2004). “Measurement of Customer Satisfaction in the Context of Health Club in Portugal”. International sports journal, 8 (1); 44-53.
  21. Walsh, G., Evanschitzy, H., Wunderlich, M., (2008), “Identification and Analysis of Moderator Variables: Investigating the Customer Satisfaction–Loyalty Link”. European Journal of Marketing, 42 (9–10); 977–1004.
  22. Yoshida, M, James. J. D. (2010). “Customer Satisfaction with Game and Service Experiences: Antecedents and Consequences”. Journal of Sport Management, 24; 338-361.