موانع اداری ومالی مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز. تبریز ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه امام حسین(ع)، ،تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی موانعو مشکلات اداری و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان‌شرقی از دیدگاه مالکان باشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده پرسش نامه‌ی محقق ساختهبا روایی قابل قبول و اعتبار 91/0 درصد انجام شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را مؤسسان باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی که 310 نفر می باشند، تشکیل می دهد و طبق جدول مورگان 172 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن در سطح 05/0=α استفاده شد. نتایج حاکی است،رابطه‌ی منفی و معنی‌داری بین موانع مربوط به اموربانکی با میزان سرمایه‌گذاری ورزشی خصوصی دراستان وجوددارد. هم‌چنین تفاوت معنی‌داری بین موانع مختلف در بخش پرداخت وام از محل بانکی از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد.رابطه‌ی معنی‌داری بین موانع مربوط به تهیه‌ی مجوزهای اولیه‌ی فعالیت و نحوه‌ی همکاری و برخورد ادارات و سازمان‌ها با میزان سرمایه‌گذاری ورزشی در استان وجود ندارداما تفاوت معنی‌داری بین عوامل مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد. لذا با کاهش موانع ذکر شده می‌توان بر میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان‌شرقی افزود تا بخش غیر دولتی قادر به ایفای نقش در زمینه توسعه ورزش های همگانی و تندرستی در جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the financial and administrative obstacles to private investment of sport in East Azerbaijan state

نویسندگان [English]

  • shabnam sedghi 1
  • fariba askarian 2
  • Hussein Talebian nia 3
1 Faculty of physical education and sport sciences. Tabriz University, Tabriz, Iran
2 . Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences. Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Faculty of physical education and sport sciences. Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is recognition of the financial and administrative obstacles to private investment of sports from private gyms’ owners’ point of view in East Azerbaijan state. Research method is descriptive survey. It is conducted using a questionnaire that verified with acceptable validity and reliability rate of 0.91 percent by Cronbach's alpha. The population of the survey is the founders of sports clubs (310), and according to Morgan statistical table 172 persons have been chosen as representative sample. To examine the hypotheses of this research, inferential statistic methods, Kolmogorov-Smirnov, Pearson‘s correlation coefficient, and Friedman are used (α=0.05). The study has revealed a significant negative correlation between the impediments to banking tasks and private investment of sports in state. Based on the research results from freedman’s variance analysis there is a meaningful differences in various barriers in loan payment in the bank locations from the viewpoint of property owners There is no significant correlation between the impediments to administrative tasks and private investment of sports in state but from owners of capital’s perspective, there is a meaningful difference in various factors. By decreasing the financial and banking impediments the private investment of sport events could be broadened in state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative obstacles
  • Banking obstacles
  • Private Investment
  • sport investment
1. احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان، بختیار (1386). بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی­سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه­های خصوصی شهرستان ارومیه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش، تربیت بدنی شهرداری تهران، ص6.
2. بهشتی، محمدباقر؛ حکمتی، صمد (1382). بررسی موانع و محدودیت­های سرمایه­گذاری در استان آذربایجان شرقی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی، ص3.
3. پارسامهر، مهربان (1388). جامعه‌شناسی ورزش، انتشارات دانشگاه یزد، ص 214.
4. خادم غوثی، محمد (1386). اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران، پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: صمصامی، حسین، ص 39.
5. سلطان حسینی، محمد؛ پاداش، دنیا (1390). «ارزش‌گذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه­های ورزشی»، مدیریت ورزشی، ش 11، ص 52 – 33.
6. سلیمی­فر، مصطفی (1382). «تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، فصلنامۀ پژوهش­های اقتصادی ایران، ش 13، ص 170-130.
7. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش (1384). مطالعات تفصیلی توسعة ورزش حرفه­ای، تهران، ص 57-14.
8. عسکرزاده، مریم (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ورزش استان خوزستان از دیدگاه مسئولین اداره­های تربیت بدنی، چکیده مقالات هفتمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 72-68.
9. عسکریان، فریبا (1385). بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های ورزشی بخش عمومی و خصوصی ایران در سال 1380، چکیده مقالات هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 179-178.
10.قره­خانی، حسن (1389). «بررسی مهم­ترین موانع اقتصادی خصوصی­سازی باشگاه­های فوتبال ایران»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 9، ص 138-125.
11.کشاورزیان پیوستی، اکبر؛ بیگدلی، محمد (1385). «نقش تسهیلات بانکی در سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، پژوهشنامۀ اقتصادی، ش 21، ص 264-229.
12.کیان­پور، سعید (1388). «بررسی اجمالی خصوصی­سازی در چند کشور منتخب با اشاره­ای بر سیاست­های کلی اصل 44»، بررسی­های بازرگانی، ش 38، ص 20-2.
13.یوسفی، محمدقلی (1388). «بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران»، فصلنامۀ پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، ش 1، ص 100-79.
Anheier, H. K. (2010). Nonprofit organizations. Theory, management, policy. 2nd editionfully revised and expanded. New York, NY, London: Routledge, forthcoming, p313.
Ayim, Emmanuel, (2009).An Examination of Sport Identity Amongst Youth Soccer Participants and the Implications for MLS Marketing, MA thesis, University of Nevada, (Las Vegas, USA), p 1209.
Barros, C.P. (2006). The Financial crisis in Portuguese Football. Journal of Sport Economics, 7(1): 96-104.
Clark. John M. Cornwell. Bettina. Pruitt. Stephen W. (2008). "The impact of title event. Sponsorship announcements on shareholder wealth", market let, doi: 10/1007/s11002-008-9004.
Lewis, ph (2007), The London Investment Strategy for Community Sport 2007-2009: Creating an active capital through sport and active recreation. Investment Strategy, London, v (2), p3.
Micic V., (2010), "Clusters, the Factor for Development of Competitiveness ofCompetitiveness ofSerbian Industry", Economic Horizons 12, (2) p. 57-74.
Nasseh, M(2013), "Evaluation of privatization in sports with the approach of                                         assessing the strengths and weaknesses” European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(1):631-636.  
Olivier, F (2003), Privatization of the sport and recreation function at the Klerksdorp Municipality, Supervisor:  Prof. W.J. van Wyk, dissertation at the Potchefstroom University, p 48.
Perchuda, Kazimierz (2002), "Restructuring and privatization of sport organizations" www.cipe.org, p 1-2.
SlavoljubSljivic(2012), "Entrepreneurship in social and economic development" International conference of employment, education and Entrepreneurship, PUBLISHER: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, p 17.
Wallace, A. (2010). Building for NSW, s future, Budget 2010. Www. Budget. www.budget.nsw.gov.sport&Recreation, p1-3.
Zank NS, in privatization and economic efficiency, Brookfield, 1991, 163-183.