تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم‌تحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه رسام، البرز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخص‌های التهابی (اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشی-‌ C) در مردان چاق کم تحرک بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی، 20 مردان 48 تا 60 سال و با 30BMI≥ به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین مقاومتی (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرین تمرینات مقاومتی، 3 جلسه در هفته، 3 دوره با 12- 10تکرار در هر جلسه و با شدت 75 - 50% یک تکرار بیشینه و زمان استراحت بین هر دور90- 60 ثانیه بود. تمرینات شامل حرکت پرس سینه، کشش زیر بغل پارویی، سرشانه هالتر از پشت، پرس پا، جلو ران و پشت ران بود. نمونه‌های خونی قبل و 48 ساعت پس از 12 هفته تمرین مقاومتی، جهت اندازه‌گیری اپلین، اینترلوکین-6 (IL-6)، پروتئین واکنشی-‌ C(CRP) و شاخص مقاومت به انسولین، جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری ٠٥/٠ p< با استفاده از نرم افزار SPSS20 تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد12 هفته برنامه تمرین مقاومتی موجب کاهش معنی‌دار IL-6(036/0p=)، CRP (011/0p=)، وزن(029/0p=)، نمایه توده بدن (021/0p=) و درصد چربی (005/0p=) گردید. سطوح اپلین (06/0p=) و شاخص مقاومت به انسولین (089/0p=) در گروه تجربی کاهش یافت، که از لحاظ آماری معنادار نبود. به‌طورکلی، 12 هفته تمرین مقاومتی علی رغم کاهش معنادار شاخص‌های التهابی، سبب کاهش معناداری در سطوح اپلین نشده است. به‌نظر می‌رسد تغییرات مشاهده شده در شاخص‌های التهابی، به‌دلیل کاهش تودهچربی بدن و ماهیت ضدالتهابی تمرین مقاومتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of resistance training on aplein and inflammatory indicators in obese sedentary men

نویسندگان [English]

 • rahman soori 1
 • mohammad darabi 2
 • kia ranjbar 3
 • azam ramezankhani 4
1 Associate Professor, department of exercise physiology, faculty of physical education, tehran university, iran
2 MSc in exercise physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
3 PhD student in exercise physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Madres University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Physical education department, Rasam University, Alborz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effects of resistance training on apelin and inflammatory indicators (Interleulin-6 and C-reactive protein) in sedentary obese men. In this quasi-experimental study, 20 men aged between 48 to 60 years with BMI≥30 kg/m2, were randomly allocated to the resistance training (n=10), and control groups (n=10). The training program consists of 12 weeks of resistance training, 3 sessions a week, 3 sets with 12 to 10 reps per session and with the intensityof 75-50% of one repetition maximum and 60-90 seconds rest. The exercises include bench press, axillary rowing, behind the neck barbell shoulder press, leg press, front leg extension and behind leg curl. Before and 48 hours after the 12 weeks exercise, measurement of apelin and inflammatory, Interleukin-6 (IL-6), C - reactive protein (CRP) and insulin resistance index were performed. Paired t-test and Independent t-test were used for statistical analysis. Results revealed that after 12 weeks resistance training, significant reductions were observed in the levels of IL-6 (p= 0.036), CRP (p=0.011), weight (p=0.029), body mass index (p=0.021) and fat percent (p=0.005). apelin levels (p=0.06) and insulin resistance index (p=0.089) decreased in experimental group but it was not statistically significant. Generally, 12 weeks of resistance training, despite a significant decrease in inflammatory markers, apelin levels were not significantly decreased. It seems that the observed changes in inflammatory markers have been due to reduced body fat mass and anti-inflammatory nature of resistance trainings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • apelin
 • Interleukin-6
 • Obesity
 • resistance training
 • Sedentary
 1. آتشک، سیروان؛ پیری، مقصود؛ جعفری، افشار؛ آذربایجانی، محمدعلی (1389). «بررسی اثر تمرینات مقاومتی و مصرف زنجبیل بر پروتئین واکنشگر-C و برخی عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی-عروقی در مردان چاق»، نشریۀ فیزیولوژی و فارماکولوژی، دورۀ 14، ش 3، ص 328-318.
 2.  افشون‌پور، محمدطاهر؛ حبیبی، عبدالحمید؛ رنجبر، روح‌الله (1395). «تأثیر تمرین مقاومتی پیشرونده بر غلظت پلاسمایی آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو»، مجلۀ علوم پزشکی رازی، دورۀ 23، ش 146، ص 65-54.
 3. امینی لاری، زینب؛ دریانوش، فرهاد؛ کوشکی جهرمی، مریم؛ محمدی، مهدی (1393).«تأثیر12 هفتهتمریناتهوازیبرسطوحآپلین،امنتینوگلوکزسرمدرزنانمسن چاقمبتلابهدیابتنوع دو»، مجلۀ علوم پزشکی اراک، ش 4، ص 10-1.
 4. حقیقی، امیرحسین؛ رواسی، علی‌اصغر؛ گایینی؛ عباسعلی، و همکاران (1385). «تأثیر تمرین‌های مقاومتی بر سایتوکاین های همراه التهاب و مقاومت به انسولین در مردان چاق»، المپیک، دورۀ 14، ش 2، ص 29-19.
 5. دریانوش، فرهاد؛ امینی لاری، زینب (1394). «تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح اپلین، امنتین-1 و مقاومت به انسولین در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو»، مجلۀ علوم پزشکی زنجان، دوره 23، ش 98، ص 40-29.
 6. شیخ‌الاسلامی وطنی، داریوش؛ احمدی، صلاح‌الدین؛ مجتهدی، حسین، و همکاران (1389). «اثرشدت‌هایمختلفتمرینمقاومتیبرشاخص‌هایالتهابیدر مردانجوانسالم»، مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دورۀ 12، ش 6، ص 625-618.
 7. مجبی، حمید؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ هدایتی امانی، محمدحسین و همکاران (1392). «اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو»، نشریۀ فیزیولوژی ورزشی، دورۀ 5، ش 20، ص 128-115.
 8. نیک‌سرشت، محمود؛ رجبی، حمید؛ نیک‌سرشت، علی (1394). «اثرتمرینمقاومتیغیرخطیوهوازیتناوبیبرسطح سرمیاپلینومقاومتبهانسولین درمردانچاقمیانسال»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دورۀ 73، ش 5، ص 383-375.

 

 1. Attané, C., Foussal, C., Le Gonidec, S., et al. (2012). “Apelin treatment increases complete Fatty Acid oxidation, mitochondrial oxidative capacity, and biogenesis in muscle of insulin-resistant mice”. Diabetes, 61(2): PP: 310-20.
 2. Bastard, J.P., Maachi, M., Lagathu, C., et al. (2006). “Recent advances in the relationship between obesity, inflammation, and insulin resistance”. Eur Cytokine Netw, 17: PP: 4-12.
 3. Besse-Patin, A., Montastier, E., Vinel, C., et al. (2014). “Effect of endurance training on skeletal muscle myokine expression in obese men: identification of apelin as a novel myokine”. International journal of obesity, 38(5): PP: 707-13.
 4. Boucher, J., Masri, B., Daviaud, D., et al. (2005). “Apelin, a newly identified adipokine up-regulated by insulin and obesity”. Endocrinology, 146(4): PP: 1764-71.
 5. Castan-Laurell, I., Vítkova, M., Daviaud, D., et al. (2008). “Effect of hypocaloric diet-induced weight loss in obese women on plasma apelin and adipose tissue expression of apelin and APJ”. European Journal of Endocrinology, 158(6): PP; 905-10.
 6. Daviaud, D., Boucher, J., Gesta, S., et al. (2006). “TNFα up-regulates apelin expression in human and mouse adipose tissue”. The FASEB Journal, 20(9): PP: 1528-30.
 7. Donges, C.E., Duffield, R., Drinkwater, E.J. (2010). “Effects of resistance or aerobic exercise training on interleukin-6, C-reactive protein, and body composition”. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(2): PP: 304-13.
 8. Dray, C., Knauf, C., Daviaud, D., et al. (2008). “Apelin stimulates glucose utilization in normal and obese insulin-resistant mice”. Cell Metabolism, 8(5): PP: 437-45.
 9. Dray, C., Sakar, Y., Vinel, C., Daviaud, D., et al. (2013). “The intestinal glucose–apelin cycle controls carbohydrate absorption in mice”. Gastroenterology, 144(4): PP: 771-80.
 10. Esposito, K., Nappo, F., Giugliano, F., et al. (2003). “Meal modulation of circulating interleukin 18 and adiponectin concentrations in healthy subjects and in patients with type 2 diabetes mellitus”. The American journal of clinical nutrition, 78(6): PP: 1135-40.
 11. Geffken, D.F., Cushman, M., Burke, G.L., et al. (2001). “Association between physical activity and markers of inflammation in a healthy elderly population”. American journal of epidemiology, 153(3): PP: 242-50.
 1. Hernández Davó, J.L., Solana, R.S., Sarabia Marín, J.M., et al. (2016). “Rest interval required for power training with power load in the bench press throw exercise”. J Strength Cond Res, 30(5): PP: 1265-74.
 1. Kadoglou, N.P., Vrabas, I.S., Kapelouzou, A., et al. (2012). “The impact of aerobic exercise training on novel adipokines, apelin and ghrelin, in patients with type 2 diabetes”. Medical Science Monitor Basic Research, 18(5): PP: CR290-CR295.
 2. Kershaw, E.E., Flier, J.S. (2004). “Adipose tissue as an endocrine organ”. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(6): PP: 2548-56.
 3. Kim, K.B. (2014). “Effect of different training mode on Interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients”. J Exerc Nutrition Biochem, 18(4): PP: 371-78.
 4. Kirk, E.A., Sagawa, Z.K., McDonald, T.O., et al. (2008). “Monocyte chemoattractant protein deficiency fails to restrain macrophage infiltration into adipose tissue [corrected]”. Diabetes, 57: 1254-61.
 5. Krist. J., Wieder, K., Klöting, N., et al. (2013). “Effects of weight loss and exercise on apelin serum concentrations and adipose tissue expression in human obesity”. Obesity facts, 6(1): PP: 57-69.
 6. Levinger, I., Goodman, C., Peake, J., et al. (2009). “Inflammation, hepatic enzymes and resistance training in individuals with metabolic risk factors”. Diabet Med, 26: PP: 220-7.
 7. Li, L., Yang, G, Li, Q., et al. (2006). “Changes and relations of circulating visfatin., apelin, and resistin levels in normal, impaired glucose tolerance, and type 2 diabetic subjects”. Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, 114(10): PP: 544-8.
 8. Maury, E., Brichard, S.M. (2010). “Adipokine dysregulation, adipose tissue inflammation and metabolic syndrome”. Mol Cell Endocrinol, 314: PP: 1-16.
 9. Nicklas, B.J., Ambrosius, W., Messier, S.P., et al. “Diet-induced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial”. Am J Clin Nutr, 79: PP: 544-51.
 10. Sheibani, S., Hanachi, P., Refahiat, M.A. (2012). “Effect of aerobic exercise on serum concentration of apelin, tnfα and insulin in obese women”. Iranian journal of basic medical sciences, 15(6): PP: 1196.
 11. Soriguer, F., Garrido-Sanchez, L., Garcia-Serrano, S., et al. (2009). “Apelin levels are increased in morbidly obese subjects with type 2 diabetes mellitus”. Obesity surgery, 19(11): PP: 1574-80.
 12. Taddei, S., Galetta, F., Virdis, A., et al. (2000). “Physical activity prevents age-related impairment in nitric oxide availability in elderly athletes”. Circulation, 101(25): PP: 2896-901.
 13. Tasci, I., Erdem, G., Ozgur, G., et al. (2009). “LDL-cholesterol lowering increases plasma apelin in isolated hypercholesterolemia”. Atherosclerosis, 204(1): PP: 222-228.
 14. Yue, P., Jin, H., Aillaud, M., et al. (2010). “Apelin is necessary for the maintenance of insulin sensitivity”. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 298(1): PP: E59-E67.