ارزیابی ایمنی و کارائی اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه‌های استان یزد از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده روان شناسی و تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

اماکن و تاسیسات ورزشی از ابزارهای مهم برگزاری ایمن تر فعالیت های ورزشی دانشگاه ها هستند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی ایمنی و کارایی اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه‌های استان یزد از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌های سراسری و پیام نور استان یزد در سال تحصیلی 92-91 بود. بر اساس جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی تعداد 1100 دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ی 35 گزاره ای خواجه لندی(1389) بود که عناصر سازنده ی اماکن و فضاهای ورزشی، سیستم های روشنایی، گرمایشی، سرمایشی و تهویه‌ای تجهیزات و وسایل ورزشی را مورد ارزیابی قرار می داد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه بعد از بررسی و اظهار نظرهای تخصصی 14 نفر از اساتید دکتری مدیریت ورزشی و اصلاحات مدنظر، تایید شد. از آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ 89/. بدست آمد. از آزمون کولموگروف – اسمیرنف، آنالیز واریانس چند متغیره(MANOVA) و خی دو برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری 05/0 p< استفاده شد. نتایج نشان داد که از نگاه دانشجویان وضعیت کلی ایمنی و کارایی عناصر سازه ای 69% نامناسب، عناصر غیرسازه ای 54% نامناسب، وضعیت کلی وسایل و تجهیزات ورزشی 71% نامناسب و وضعیت کلی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی 74% نامناسب بود و این نامناسب بودن متغیرهای تحت بررسی از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Safety and Efficiency of Sport Facilities and Equipment in Universities of Yazd Province from Students’ Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Kotobi 1
  • Mohammad Hossein Razavi 2
  • Hossein Akbarzadeh 3
  • Hasan Naghizadeh 4
1 University Farhangian Yazd , Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
3 Assistant, Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology and Physical Education, University of Yazd, Yazd, Iran
4 Department of Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University Ardakan , Ardakan, Iran.
چکیده [English]

Sport facilities and equipment are important tools for a safer organization of sporting activities in universities. The aim of this study was to evaluate the safety and efficiency of sport facilities and equipment in universities of Yazd province from students’ viewpoints. The research method was descriptive-survey that was conducted as a field. The statistical population included students of state and Payame Noor universities of Yazd province in 2012-2013. According to Morgan table, 1100 students were randomly selected as the statistical sample. The data were collected by KhawjaLandi (2011) questionnaire (35 items) which evaluated the constructive elements of sport facilities, lighting, heating, cooling, ventilation systems, sport equipment and instruments. Content and face validity of the questionnaire were confirmed after the professional review and viewpoints of 14 sport management professors and the required modifications. The Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire (α=0.89). Kolmogorov-Smirnov test, MANOVA and chi-square were used for data analysis at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Facilities
  • safety
  • Sport Equipment
  • University of Yazd
  • Efficiency
  1. اصغرپور، حبیب؛ اصفهان کلاتی، اکرم (1387). بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت سالن‌های ورزشی بسکتبال شهر گرگان، اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی،آمل، ص80-79.

2. بای، ناصر (1387). « بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی استان گلستان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، مدیریت ورزش، ص 36-34.

3. جابری؛ اعظم؛ صادقی، اردشیر؛ امام‌وردی، حسین (1383). برسی وضعیت بهداشتی و ایمنی سالن‌های ورزشی شهر مشهد، پنجمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشکدۀ تربیت بدنی، ص 34-31.

4. خواجه لندی، علی، محمدی، امین (1391). ارزیابی ایمنی و کارایی اماکن و تأسیسات ورزشی دانشگاه­های منطقۀ  دانشگاه 16 آزاد اسلامی از نگاه  دانشجویان، همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، ص220.

5. ژانت بی، پارکز، بیورلی (1383). مدیریت معاصر در ورزش، ترجمۀ محمد احسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 78-77.

6. غفوری، علی؛ سیاح، منصور؛ دهخدا، محمد؛ عرب عامری، الهه (1379).بررسی میزان فراوانی بروز آسیب‌های ورزشی در مسابقات وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری، طرح پژوهشی وزارت بهداشت، نشریۀ طب و تزکیه، ش 39، ص 67 -55.

 7. فارسی، علیرضا (1385). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های تهران و ارائۀ راهکارهای مناسب، طرح پژوهش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 39-23.

 

8. Bahr R, Bahr IA. (2002). “Incidence of acute volleyball injuries: a prospective cohort study of Injury mechanisms and risk factors”. Scand J Med sci sports; vol. 7(3), pp. 166-71.

 

9. Boufoous, S., Frinch, C., Bauman, A. (2004). “Parental safety concerns: a barrier to sport and physical activity in children?”.AustN Z J Public Health, Vol.28 (5), pp. 482- 486.

 

10.  Capel, S. (2004). Learning to teach physical education in the secondary school. Acompanion to school experience, Second edition. London. Routledge. Pp.44-46.

 

11. Chalmers, D. (1996). “Height and surfacing as risk factors for injury in falls from playground equipment”.Inj prev, Vol.2, pp.98-104.

 

12. Fuller, C. (2007). “Managing the risk of injury in sport”. Cline H Sport Med, NO. 3, PP.182- 187.

 

13. Howard,AW.,Macarthur,C .,Willan ,A.,Rothman, L.(2005). “The effect of safer play equipment on playground injury rates among school children”.CMAJ, Vol.172, PP.1443-6.

14. Lhotsky, G. (2006). “Ananalysis of risk management at NCCA division I-A football stadiums”. Unpublished doctoral dissertation, PP.143-9

15. .Lindenfeld T, Schmitt D, Hendy M, Mangine R, Noyes F. (2003). “Incidence of injury in indoor soccer”. AMJ sports Med, Vol 22, PP .364-371.

 

16. McCann, M. (1997). “Art safety Procedures: “A health and safety manual for art schools and art departments” .New York: Center for safety in the arts, Vol.5, pp. 111-119.

 

17. Mowat, DL.,Wang,F.,Pickett, W.(1998). “A case control study of risk factors for playground injuries in Kingston and area”.Inj prev, Vol.4, PP.39-43.

 

18. Northridge, ME. , Sclar, ED., Biswas, p. (2003). “Sorting out the connections between the built environment and health: A conceptual framework for navigating pathway and planning healthy cities”. Jurban Health,Vol. 80, pp. 556-568.

 

19. Petrido, E., Sibert, J., Dedoukou, X., Skalkidis, L., Trichipoulos, D. (2002). “Injuries in public and private playgrounds: The relative contribution of structural, equipment and human factors”. Acta Pediatr, Vol.91, pp. 691-697.

 

20. Queen RM, Wein hold ps etal. (2013). Theoretical study of the effect of ball properties on impact force in soccer heading. Med sci sport Exerc; Vol. 35, PP. 2069-76.

 

21. Roderick, LM. (2004). the ergonomics of children in playground equipment safety. J Safety Res. Vol .35(3), PP. 249- 254.

22.  Slack, D.A. (2004).Risk management health care practices in NCAA athletic programs”. Doctoral dissertation, Department of Exercise and Sport Science the University of Utah, Copyright by ProQuest Information and Learning Company. PP. 15- 19.

23. So sin, DM., Sacks ,JJ., Kresnow,M., Vandyck, PC. (1993). “Surface specific fall injury rates on Utah school play grounds”.AMJ Public Health, Vol. 83, PP.733-735.

24. Spengler, J. O., Connaught on, D. P. Pittman, A. T. (2006). “Risk Management in Sport and Recreation. Printed in United States of America, Human Kinetics, pp. 101-112.

25. Suecoff, SA. Aver ,JR., Chou ,KJ., Crain ,EF.(1999). “A comparison of New York city playground hazard in high and low income areas. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, Vol.153, pp.363-366.

 

26. Tysvaer, AT. (2010). “Head and neck injuries in Soccer Impact of minor trauma. Sports Med, vol 14, pp. 200-13.

 

27. Wang KM.,Huang YC.(2006). “Knowledge and needs for prevention and management of sports injury among high/vocational school students in Taiwan”. International Journal of Sport and Health Science, Vol.4, PP.286-297.