طرد اجتماعی، بزهکاری جوانان و مشارکت ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

در برابر سازوکارهای طردکنندۀ اجتماعی، ورزش به‌عنوان یک سازوکار جذب اجتماعی مورد توجه بوده است. اجتماعی شدن از طریق ورزش عاملی در جهت ایجاد حس تعلق به جامعه در میان گروه‌های در معرض خطر در جامعه است که نمود آن را می‌توان در میزان بزهکاری جوانان مشاهده کرد. با استفاده از داده­های حاصل از مصاحبه با 183 دانش­آموز دبیرستانی در محلات محروم شهری، نقش ورزش در ایجاد باورها و نگرش‌های موافق ارزش‌های پذیرفته‌شدۀ جامعه بررسی شده است. فاکتورهای تغییردهندۀ رفتار در تحلیل رگرسیون با مشارکت ورزشی تحلیل شده و تأثیر ورزش بر کاهش رفتار پرخطر مثبت به‌دست آمده است. اگرچه یافته‌های تحقیق تأثیر ورزش بر کاهش جرم را تأیید می­کند، این مطالعه در خصوص نتیجه­گیری­های خوش‌بینانه در مورد تأثیر ورزش در حل مسائل اجتماعی هشدار می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Exclusion, Juvenile Delinquency and Sport Participation

نویسندگان [English]

 • Amin Dehghan Ghahfarokhi 1
 • Amin Rashidlamir 2
1 Assistant professor of sport management, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran
2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Humanities, ,University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

 
Sport is considered as a social inclusion mechanism against social exclusion mechanisms. Socialization via sport has been a factor to internalize a sense of social belonging in endangered groups which is manifested in juvenile delinquency. Using data from interviews with 183 high school students of deprived urban regions, the role of sport in socially accepted beliefs and attitudes was investigated. Using regression analysis, those factors changing behavior with sport participation were analyzed and the effect of sport on the lower juvenile delinquency was positive. Although this study supported the effect of sport on decreased crimes, it warns against the optimistic conclusions of the effect of sport on tackling social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social exclusion
 • delinquency
 • sport participation
 • Socialization
 • Social control
 1.  

  1. صداقت­زادگان، شهناز (1384). «جامعه‌پذیری در ورزش»، نشریۀ المپیک، ش 32، ص 71-61.
  2. صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1383). «فرهنگ و نابرابری رفتار ورزشی»، نشریۀ المپیک، ش 25، ص 106-89.
   1. Coalter, F. (2004). “Sport and Social Inclusion”. Paris: INSEP.
   2. Coalter, F. (2007). “Wider Social Role For Sport”. London: Routledge.
   3. Collins, M., & Kay, T. (2002). “Sport and Social Exclusion”. London: Routledge.
   4. Hirschi, T. (1969). “Causes of Delinquency”. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
   5. Jarvie, G. (2006). “Sport,Culture and Society”. London: Routledge.
   6. Laundra, K. H., & Kiger, G. F. (2002). “A social development model of serious delinquency”. Journal of Primary Prevention , 389-407.
   7. LeGates, R., & Stout, F. (2003). “The City Reader”. London: Routledge.
   8. Nicholson, M., & Hoye, R. (2008). “Sport and social capital”. London: Elsevier Ltd.
   9. Pierson, J. (2002). “Tackling social exclusion”. London: Routledge.
   10. Schafer, W. (1969). “Some Social Sources and Consequences of Inter-Scholastic Athletics”. International Review of Sport Sociology , 63-81.
   11. Silver, H. (1994). “Social Exclusion; Three Paradigms”. International Labour Review, 530-578.
   12. Svoboda, B. (1994). “Sport and Physical activity as socialization Environment”. CDDS.
   13. Taylor, P., Crow, I., & Nicholas, G. (1999). “Demanding Physical Activity”. London: Home Office.