نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 
در روند پرشتاب جهانی، رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی با سرعتی تصورناپذیر پیشرفت کرده و تمام سطوح فعالیت‌های انسانی را تحت سیطرۀ خود قرار داده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و رسانه‌های ورزشی دربارۀ نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه‌های ورزشی در شهر تهران بود که با در نظر گرفتن 500 مدیر و متخصص در هر حوزه با استفاده از فرمول کوکران و با 05/0 ضریب خطا 306 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که شامل 102 متخصص در هر زمینه بود. ابزار پژوهش، به‌سبب دسترسی نداشتن به پرسشنامۀ استاندارد که با اهداف پژوهش سازگار و منطبق باشد، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که پس از تأیید روایی توسط استادان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعۀ مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی‌ها توزیع و پایایی آن 89/0:α گزارش شد. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های 267 پرسشنامۀ برگشتی توسط نرم‌افزارهای SPSS V.21 با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و فریدمن تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال نبودن توزیع داده‌ها را نشان ­داد. نتایج آزمون فریدمن نشان ‌داد که رسانه‌های جمعی بیشترین نقش را به‌ترتیب در «آموزش نیروی انسانی در گردشگری» با میانگین رتبه‌ای 79/5 و «بازاریابی گردشگری» با میانگین رتبه‌ای 63/5 دارند.
در روند پرشتاب جهانی، رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی با سرعتی تصورناپذیر پیشرفت کرده و تمام سطوح فعالیت‌های انسانی را تحت سیطرۀ خود قرار داده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و رسانه‌های ورزشی دربارۀ نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه‌های ورزشی در شهر تهران بود که با در نظر گرفتن 500 مدیر و متخصص در هر حوزه با استفاده از فرمول کوکران و با 05/0 ضریب خطا 306 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که شامل 102 متخصص در هر زمینه بود. ابزار پژوهش، به‌سبب دسترسی نداشتن به پرسشنامۀ استاندارد که با اهداف پژوهش سازگار و منطبق باشد، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که پس از تأیید روایی توسط استادان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعۀ مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی‌ها توزیع و پایایی آن 89/0:α گزارش شد. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های 267 پرسشنامۀ برگشتی توسط نرم‌افزارهای SPSS V.21 با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و فریدمن تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال نبودن توزیع داده‌ها را نشان ­داد. نتایج آزمون فریدمن نشان ‌داد که رسانه‌های جمعی بیشترین نقش را به‌ترتیب در «آموزش نیروی انسانی در گردشگری» با میانگین رتبه‌ای 79/5 و «بازاریابی گردشگری» با میانگین رتبه‌ای 63/5 دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mass Media in Sports Tourism Development

نویسندگان [English]

 • Majid Javid 1
 • Hasan Asadi 2
1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport science, University of Tehran, Iran
2 Professor Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 
In accelerated global process, media and communication technology has progressed by unimaginable speed and they have all human activity levels on it’s dominates. The aim of present study is to investigate the attitudes of managers and sport experts, tourism and sports media about the role of mass media in sports tourism development. Research samples are consisted of the managers and sport experts, tourism and cultural heritage and sports media in Tehran Province that by considering the 500 managers and experts in each field using Cochran formula with 0.05 error factor, 306 cases were chosen as a statistical sample involving 102 experts in each field. Research tool, due to lack of standard questionnaire that is compatible and consistent with the purposes of this study, was a researcher designed questionnaire which distributed between 30 people in a Preliminary study after the validity confirmation by professors of sport management (). After questionaries’ distribution and collection, the 267 returned ones analyzed by SPSS V.21 software Kolmogorov–Smirnov and Friedman test. Kolmogorov - Smirnov Results showed the data distribution was not normal. Friedman test was used for ranking the mass media in sport tourism development components. The test results showed that most effective roles of the mass media respectively are "human training" with average ratings of 5.79, and "marketing" with average ratings of 5.63.

 1. ابراهیمی، عبدالحمید و همکاران (1389). «بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین‌المللی شهر اصفهان»، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، ش 17.
 2. بلالی، مریم؛ معین‌فرد، محمدرضا؛ حامدی‌نیا، محمدرضا، امیر احمدی، ابوالقاسم (1391). «بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی»، مدیریت ورزشی، ش 13، ص 55-37.
 3. جاوید، مجید (1391). نقش رسانه‌هارسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
 4. جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ محمدی ترکمانی، احسان (1391). «نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، ش 3، زمستان 1391، ص 49-43.
  1. حیدری، اصغر (1384). بررسی نقش رسانه‌ها در شناسایی گردشگران ایرانی و خارجی، نشریه تخصصی مطالعات رسانه‌ای.
  2. رضاقلی، بهنام ( 1389). «مروری بر اثرات رسانه‌ها بر گردشگر»، فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، سال هفدهم، ش 4 (پیاپی 64) زمستان.
  3. رضایی، نسیم (1390). بررسی نقش رسانه‌هارسانه‌های ارتباط جمعی در توسعۀ گردشگری شهر تهران با تأکید بر تولیدات بصری، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
  4. روشندل اربطانی، طاهر (1386). «تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور»، نشریۀ حرکت، ش 33 ص 177-165.
  5. شهابی، محمود؛ جهانگردی، مجتبی (1387). «خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان مخاطبان تهرانی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، سال اول، ش ۲، تابستان، ص 55-23.
  6. کاظمی، مهدی (1385). مدیریت گردشگری، تهران: سمت، چ اول.
  7. کروبی، مهدی (1388). «بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعۀ صنعت جهانگردی»، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، سال چهارم، ش 13.
  8. محرم‌زاده، مهرداد، اصول و مبانی گردشگری ورزشی، ارومیه، جهاد دانشگاهی.
  9. محسنی، رضاعلی (1388). «گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها»، مجلۀ علمی پژوهشی فضای، جغرافیایی، ش 28.
  10. مختاری اردکانی، محمدعلی (1388). «رسانه و جهت‌گیری افکار عمومی در تصمیم‌گیری عمومی»، کتاب ماه علوم اجتماعی ش 24.
  11. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی (1388). بررسی صنعت گردشگری در ایران و کشورهای اسلامی، گزارش دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، ش ثبت 836/88 – 30/01/88.
  12. موسوی گیلانی، سیدرضا؛ اسدی، حسن؛ سجادی، سید نصراله (1391). «بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف»، مدیریت ورزشی، ش 12، ص 55-37.
  13. مهدویان مشهدى، مریم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید؛ احسانی، محمد (1391). «مقایسۀ وضع موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب‌نظران»، فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطى، ش 69، رسانه و ورزش (2).
  14. نوابخش، مهرداد؛ رفیعی‌فر، مریم (1389). «بررسی اجمالی آثار گردشگری بر زندگی اقتصادی اجتماعی مردم روستای زیارت»، نشریۀ آمایش محیط تابستان، 3 (9)، ص 132-115.
  15. هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی (1391). «بررسی عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی»، مدیریت ورزشی، ش 12، ص 145-127.

 

 1. Crouch, D. (2005). The media and the tourist imagination: convergent cultures (Vol. 7): Routledge.
 2. Emery, Paul. (2010). Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective. Sport Management Review, 13(2), 158-170.
 3. Kaplanidou, K., & Vogt, C. (2006). A structural analysis of destination travel intentions as a function of web site features. Journal of Travel research, 45(2), 204-216.
 4. Kasimati, Evangelia, & Dawson, Peter. (2009). Assessing the impact of the 2004 Olympic Games on the Greek economy: a small macroeconometric model. Economic modelling, 26(1), 139-146.
 5. Mercille, J. (2005). Media effects on image: The case of Tibet. Annals of Tourism Research, 32(4), 1039-1055.
 6. Ramona, Gruescu, Gheorghe, Pirvu, & Roxana, Nanu. (2008). COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THE WEB SITE WITH TRADITIONAL MEDIA IN TOURISM INDUSTRY MARKETING. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 17(4), 1164-1168.
 7. Street, Priory. (2007). Developing a framework for the study of tourism and the media. CULTURE, TOURISM AND THE MEDIA, 80.
 8. van der Zee, EL. (2011). Image improvement as a tangible legacy of Hallmark events; the case of the 2010 World Cup in South Africa. Master thesis, Utrecht University, Faculty of Geosciences
 9. Wolfe, R., Meenaghan, T., & O'Sullivan, P. (2002). The sports network: insights into the shifting balance of power. Journal of Business Research, 55(7), 611-622.

Zohrabi, F., SharifiMoghadam, M., Rooham, M., & Shahsavari, A. (2012). The role of different media kinds in attracting financial support for Iran's athletic development.  International Research Journal of Applied and Basic Science