ارتباط بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهشگران معتقدند که نتیجه‌ افزایش اعتماد در سازمان؛ افزایش بهره‌وری و تقویت تعهد سازمانی و سازگاری شغلی است. هدف پژوهش ارتباط بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان(58 N=)نفر بودند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس مدل الون و همکاران(2008) و سازگاری شغلی بر اساس مدل اچ ام بل(1998) استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه اعتماد سازمانی 87/0 =α و سازگاری شغلی81/0=α به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل رگرسیون چند‌گانه تحلیل شدند. نتایج گویای آن است که: 1- بین اعتماد سازمای و مولفه های آن (عمودی،افقی و نهادی) با سازگاری شغلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Trust and Job Compatibility in the Staff of the General Office of Sport and Youth in Golestan Province

نویسندگان [English]

 • Abdulrasool Saieedi far 1
 • Mir Hassan said Amery 2
 • fariborz fathi 3
1 1. M. A. in Sport Management, Faculty of physical education and sport sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 . Professor, Faculty of physical education and sport sciences. Urmia University, Urmia, Iran
3 Ph. D. Student in Sport Managemenet, Tehran Payame Noor University
چکیده [English]

 

Researchers believe that increased productivity and enhanced organizational commitment and job compatibility are the results of increased trust in the organization. The aim of this study was the relationship between organizational trust and job compatibility in the staff of the general office of Sport and Youth in Golestan province. The present study was descriptive and correlation conducted as a field. The statistical population consisted of all male and female staff of the general office of Sport and Youth in Golestan province (N=58). In order to collect data, two standard questionnaires of Organizational Trust based on Ellonen et al. (2008) model and Job Compatibility based on H.M Beel (1998) model were used. In order to check the reliability, Chronbach alpha was used in a pilot study including 30 subjects: organizational trust: α=0.87 and job compatibility: α=0.81. The data were analyzed by multivariate ANOVA andmultivariate regression. The results indicated that 1- There was a significant and positive relationship (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports and Youth Offices
 • organizational trust
 • Job Compatibility
 • Employees
 • Urmia
 1. امینی تهرانی، زهرا (1385). اثربخشی مشاورۀ شغلی به شیوۀ سازگاری شغلی دیویس بر افزایش رضایت شغلی کارگران اتوبوس‌سازی پیشرو یدک»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 2. حسنی، محمد؛ بدلیان، امین. (1392). «بررسیرابطۀبینهوشفرهنگیباسازگاریشغلیواعتمادسازمانیاعضایهیأتعلمیدانشگاهارومیه»، فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 5(17)، ص 88-75.
 3. خنیفر، حسین؛ مقیمی، سید محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ زروندی، نفیسه (1388). «بررسیرابطهۀبینمؤلفه‌هایاعتمادوتعهدسازمانیکارکنان(درسازمان‌هایجهادکشاورزیوآموزشوپرورشاستانقم)»، نشریۀ مدیریت دولتی، 1(2)، ص 18- 3.
 4. سلیمی، قربانعلی؛ شاه‌طلبی، بدری (1381). «بررسی سازوکارهای سازگاری دبیران دبیرستان­های شهر اصفهان با محیط واحدهای آموزشی. دانش و پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان»، علوم تربیتی و روان‌شناسی ،ش 13/ 14، ص 54- 39.
 5. کیخانژاد، مهین؛ قنادی، سوزان (1392). «بررسی رابط» بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیأت علمی»، فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 5(15)، ص 128- 114.
 6. محمدخانی، آغا بی،بی (1384). بررسی تأثیر مشاورۀ شغلی به روش سازگاری شغلی دیویس بر افزایش بهره‌وری ورضایتشغلیکارمندانادارۀکارواموراجتماعیاستاناصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مشاورۀ شغلی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ص 88.
 7. یعقوبی، منا (1390). رابطۀ اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی و شغلی دبیران مدارس متوسطه، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 76.
  1. A L-Abr row, Hadi A; Ardakani, Mohammad Shaker; harooni Alireza, Moghaddam pour, Hamidreza (2013). "The Relationship between Organizational Trust and Organizational Justice Components and Their Role in Job Involvement in Education". International Journal of Management Academy, 1 (1), pp: 25-41
  2. Adler, N.J.)1997(. “International Dimensions of Organizational Behavior, Third edition, 1997 (Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing). Second edition, 1991 (Boston: PWS-Kent Publishing). First edition, 1986 (Boston: Kent Publishing).p:10

10.Alijanpour,M; Dousti,M; Alijanpour,M(2013).­"The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Trust of Staff". Annals of Applied Sport Science, 1(4), pp; 45-52

11.Aryee, S.; Budhwar, p.s.; Chen, Z. X. (2002),"Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model", Journal of organizational Behavior, No. 23, pp: 267-285.

12.Asgari, A.; Silong, A. D.; Ahmad, A., & Abu Samah, B. (2008). "The relationship between transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-member exchange, perceived organizational support, trusts in management and organizational citizenship behaviors". European Journal of Scientific Research, 23(2),pp: 227-242.

13.Azarpira, Gashtasb; Yaghobi, Ali; Forghani, "Mohammadbagher; Soleimani, Ghasem (2013).”The Relationship between Role Clarity and Job Compatibility in the Sport and Physical Education Office". International Journal of Sport Studies. 3 (2),pp: 194-198

14.Barrick, M. R, Mount, M.K (1991). "The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis". Personal psychology, 44, pp: 1-22.

15.Bijilsma, Katinka & Koopman, Paul, (2003), "Introduction: Trust within organization" Personal Review, 32 (5), pp: 543 - 555

16.Dawis, R. V. (1996). "Theory of work adjustment and person Environment Correspondence counseling. InD. Broun, L. Brooks, (Eds), Career choice and development, San Francisco: jossey– Bass- Dawis, R. V. (1992). Individual differences tradition in counseling Psychology" Journal of counseling Psychology, 9, pp: 7 – 19.

17.Dawis, R. V. (2002). "Person – environment – correspondence Theory". In D. Brown & Associates (Eds.)" Carrer hoice and development. San Francisco: Jossery – Bass. 4 Th ed., pp; 465 – 509

18.Dawis, R. V. (2005). "The Minnesota theory of work adjustment. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds)” Career development and counseling: Putting theory and research to work" pp: 3 – 23.

19.Dietz, G., & Hartog, D. N. (2006). "Measuring trust inside organizations". Personnel Review, 35(5), pp: 557-588.

20.Ellonen, R.; Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). "The role of trust in organizational innovatveness". European Journal of Innovation Management, 11(2) pp: 160-181.

21.Gore, P. A., Jr., & Hitch, J. L. (2005). "Occupational Classification and sources ofoccupational information. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.)”Career development and counseling: Putting theory and research to work. Pp: 382 - 413.

22.Griffin, B., & Heskenth, B. (2005). "Counseling for work adjustment. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development & counseling: Putting theory and research to work" PP: 483 - 505

23.Jeon, J. H. (2009). "The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring the mediating effect of trust in top management"A dissertation, faculty of the graduate school of the University of Minesota.p:38.

24.Junghwan and etl, (2009). "The impact of organizational trust, job satisfaction and affective commitment of ski resort employee on turnover intention". North American society for sport management conference; 27(5), pp: 142 - 158.

25.Karelson P, Nordhagen R, Wergeland E, Bjerkedal T,) 2007(. "Job adjustment and absence from work in mid-pregnancy in the Norwegian mother and child cohort study (MoBa), JBMJ Publishing Group. Occup". Environ. Med. published online 17 Dec 2007- doi: 10.1136/oem.035626. pp: 8- 21

26.Khadivi, Asadollah; Talebi, Behnam; Gholbaz Jabbari, Masoome (2013). " Explaining the Organizational Citizenship Behavior of Elementary School Teachers Based on Their Organizational Trust". Advances in Environmental Biology, 7(10) pp: 3137-3144       27.Lee, H. J. (2004). "The role of competence-based trust and organizational identification in continuous improvement" Journal of Management Psychology, 19(6),pp: 623-639.

28.Lewis, D. E. (2007). "An investigation into the relationship between productinnovation, trust, and diversity". A PhD dissertation, Capella University". P: 76.

29.Mayer, R. C.; Davis, J. H., & Schoorman, D. F. (1995). "An integrative model of organisational trust ." Academy of Management Review, 20(3), pp: 709-734.

30.Mccauley, D. P., & Kuhnert, K. W. (1992). "A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management" Public Administration Quarterly, 16(2),pp: 265-282.

31.Nese Saruhan (2013). "Organizational change: the effects of trust in organization and psychological capital during change process". Journal of Business, Economics & Finance, Vol.2 (3): pp:13-35

32.Nyhan, R. C. (2000). "Changing the paradigm: trust and its role in public sector organizations". American Review of Public Administration, 30(1), pp: 87-109.

33.Pucetaite, R., & Lamsa, A. M. (2008). "Developing organizational trust through advancement of employees’ work ethic in a post-socialist context". Journal of Business Ethics, 82, pp: 325-337.

34.Rezaei, Morad; Salehi, Sajjad; Shafiei, Masomeh; Sabet, Somaye (2012). "servant leadership and organizational trust, and tries to demonstrate the mediator role of leader trust and organizational communication". Emerging Markets Journal. 2, pp:70-78

35.Sharf, R. S. (2010). "Applying Career Development: Brooks/Cole, Cengage Learning" University of Delaware. ISBN-10: 0495804703. 544 Pages Hardcover. For single copy purchases, visit CengageBrain.com.p: 234

36.Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2009). "Interpersonal trust and organizational citizenship behavior". National Academy of Psychology (NAOP) pp: 65-76.

37.Somaya, D. and Williamson, I.O. (2008). "Rethinking the War for Talents", MIT's journal of management research and ideas , 49, pp: 29-34.

38.Vivian Chen, C.; Chang, W., & Hu, C. (2007). "The relationship between leader member exchange, trust, supervisor support, and organizational citizenship behavioral case study of nurses". Proceedings of the 13th Asia pacific management conference, Melbourne, Australia.pp: 692-697

39.Yilmaz, A., & Atalay, C. (2009). "A theoretical analyze on the concept of trust in organizational life". European Journal of Social Sciences, 8(2), pp: 341-352.