مدل یابی اثر سبک های رهبری مربیان بر رضایتمندی ورزشکاران حاضر در لیگ برتر دو و میدانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سبک های رهبری مربیان بر رضایتمندی ورزشکاران حاضر در لیگ برتر دو و میدانی بود. بدین منظور از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح(1980)، و رضایتمندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران حاضر در لیگ برتر دو و میدانی ایران متشکل از 224 ورزشکار بود؛ که 144 نفر براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، اثرسبک های رهبری آموزش و تمرین (45/0=β، 22/3=t)، و آمرانه (46/0- =β، 23/2- =t) بر رضایتمندی ورزشکاران معنی دار است. همچنین نتایج نشان حاکی از معنی دار نبودن اثر سبک های رهبری دموکراتیک(36/0=β، 94/0=t)، حمایت اجتماعی(52/0- =β، 66/0- =t)، و بازخورد مثبت (55/0=β، 80/0=t) بر رضایتمندی ورزشکاران بود. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد با توجه به نقشی که رضایتمندی ورزشکاران در موفقیت فردی ورزشکار و تیم دارد، استفاده از سبک رهبری مناسب برای ارتقای رضایتمندی آنها از سوی مربیان امری ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Coaches Leadership styles on athletes Satisfaction in Iranian Track and field Pro League

نویسندگان [English]

 • Amir Ghanbarpour 1
 • Abdolghafar Seghar 2
1 Assistant professor, department of sport science, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Sport expert of oil company
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Coaches Leadership styles on athletes Satisfaction
In Iranian Track and field Pro League. For this purpose Chelladurai & Saleh leadership in sport Scale (1980) and Rimer & Chelladurai (1998) athletes Satisfaction questionnaires were used. Statistical Society of the study includes Athletes in Iranian track and field Premier League Consists of 224 athletes that 144 Person According to Morgan, using simple random sampling Selected as a Statistical sample of the research. To analyze the data and identify the effects of research variables, Structural equation modeling by using LISER 8.8 Software was used. The Findings showed that, the effect of training and instruction (=β0.45, t=3.22) and Autocratic (=β -0.46, t= -2.23) leadership styles on athletes Satisfaction has a significant effect. The Findings, moreover, showed that the effect of democratic (=β0.36, t=0.94), social support (=β -0.52, t= -0.66), and positive feedback (=β 0.55, t= 0.80) leadership styles on athletes Satisfaction was not significant. Based on results of the research can be expressed with regard to the role of athletes satisfaction in individual success of athlete and team performance, using the appropriate leadership style to improve the athletes satisfaction is necessary from the coaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • leadership style
 • premier league
 • Satisfaction
 • Structural Equation
 • Track and field
 1. خوران، هادی؛ خبیری، محمد؛ احسانی، شیدا (1387). رابطۀ بین رفتارهای مختلف مربی از دیدگاه ورزشکاران و سطح رضایتمندی ورزشکاران، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز 20 سالۀ جمهوری اسلامی ایران، بامداد کتاب، ص 108.
 2. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ حسینی کشتان، میثاق؛ احسانی، محمد (1389). «رابطۀ بین سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های فوتبال مردان لیگ برتر ایران در فصل 86-85»، فصلنامۀ المپیک، سال هجدهم، ش 1 (پیاپی 49)، ص 57.
 3. عسگری، بهمن؛ خورشیدی، رضا؛ خدایاری، عباس (1391). «ارتباطبینسبکرهبریمربیانبارضایت‌مندیورزشکارانلیگبرتروالیبال مردانایران»، مطالعات روان‌شناسی، ش 2، ص74-65.
 4. قاسمی، وحید (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری، تهران: نشر جامعه‌شناسان، ص64-66.
 5. محدث، فاطمه؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان (1389). «سبک رهبریمربیان ورضایت‌مندیورزشکاران حرفه‌ایایران»، نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 19، ص 138-125.
 6. مقصودی، عبدالمجید؛ شهلایی باقری، جواد؛ هنری، حبیب؛ گوهری‌پور، صادق (1391). «ارتباطبینسبک‌هایرهبریمربیانورضایت‌مندیکشتی‌گیرانازدیدگاهکشتی‌گیران»، مجموعه مقالات همایش ملی علم و کشتی، ص ص 109-107.
 7. هومن، حیدرعلی (1378). مدل‌‌یابیمعادلاتساختاریبا کاربردنرم‌افزارلیزرل، چ اول، تهران: سمت، ص 161.
 8. یوسفی پاسکه، مریم (1386). رابطۀ سبک­های رهبری مربیان با جو انگیزشی در تیم­های ورزشی بانوان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ تربیت بدنی، دانشگاه شمال، ص 57.
  1. Asiah H, M., Pilus, Rosli Saadan. ( 2009). “Coaching  Leadership  Styles  And  Athlete Satisfaction  Among  Hockey  Team”, Journal of Human Capital Development, Vol. 2 No. 1, P:77-87
  2. Barbara, H. M., William, F. (2005). “Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins. A Welters Clawer Company.P: 325-330.
  3. Bennett, Gregg. & Maneual, Mark (2000). “Leadership style of Dixie youth baseball coaches”. Research quarterly for exercise and sport: 71 (1), P: 243-256.
  4. Cakiglu, Asli. (2003).” leadership and satisfaction in soccer Examination of congruence and

Players position” A Thesis submitted to the graduate school of social sciences of Middle East

Technical university, P: 51

 1. Chelladurai, P., & Riemer, H.A. (1995). “Leadership and satisfaction in athletics”. Journal of sport and exercise psychology, 17,P: 276-293.
 2. Chelladurai, P. (2006). “human Resource Management in Sport and Recreation, 2rd ed human kinetics,P:98
 3. Chemers, M.M. (1997). “An integrative theory of leadership”. Mahwah, N.J Lawrence Erlbaum Associates, P:139
 4. Cox, R.H. (2002). “Sport Psychology: Concepts & Application”. 5th ed. P:345
 5. Gillberston, D.W., (2003). “Transformational leadership in Australasian sport organizations”. New Zealand Innovation and Competitiveness Project Victoria Western Cape. University of Wellington.P:8
 6. Gilda. Khalaj, Mohamad ,Khabiri, Nasrollah, Sajjadi.( 2011). “The relationship between coach’s leadership styles & player satisfaction in women skate championship”, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, PP: 3596–3601.
 7. Hemmati,A.  zartoshtian, Sh.  zarrinic, E.  geravand, S.(2014). “The effect of coaches' leadership style on basic psychological needs satisfaction and burnout of kabeddi players male in Iran pro-league”. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 40 (3), 1, pp. 253-263.
 8. Horn, T.S. (1992). “Leadership effectiveness in the sport domain”. In: Horn. T.S (ed). Advances in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics,P: 181-199.
 9. Kline, P. (1994). “An   Easy Guide to Factor Analysis”.  London Rutledge.p;125
 10. Kolaric, B. (2004). “An Examination of coaches and their effort to maximize team: Cohesion and team satisfaction”. Saint Anselm Psychology Department Senior Theses.p:48
 11. Milikayas, bassa. (2012). “Soccer coaching leadership styles and athletes satisfaction: review of literature”. International journal of social sciences & interdisciplinary research, vol 1. NO, 6. P:10-20
 12. Moen, F. & Roger A. Federici. (2013). “Coaches’ Coaching Competence in Relation to Athletes’ Perceived Progress in Elite Sport”, Journal of Education and Learning; Vol. 2, No. 1, PP: 240-252.
 13. Mohades, F. Ramazaninezhad, M. Benar, N. khabiri, M. Kazemnezhad, A. (2011). “The Coach`s Leadership Styles, Team Cohesion and Athlete Satisfaction Among Iranian Professional Teams”. World Journal of Sport Science, 4(3), p: 252-258.
 14. Nizam bin Hj, M., Omar Fauzee, M.S., Jamalis, M., Kim Geok, S., & Din, A. (2009). “Coaching leadership styles and athlete satisfaction among Malaysian university basketball team”. Research journal of international studies, p: 4-11.
 15. Riemer. H.A. (1997). “A classification of facets of athlete satisfaction”, journal of sport management, 1997.11, p 133-159.
 16. Serpa, S. (1999). “Relationship coach-athlete: outstanding trends in European research. Motricidade humana”. Portuguese journal of human performance studies, 12(1),p: 7-19.
 17. Wang,Yuan-Sheng. (2006).” The relationship between coaching leadership behaviors and Taiwanese collegiate Tae Kwon Do competitor’s satisfaction”, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, University of Incarnate Word.P:96