بررسی ارتباط عوامل بازدارنده با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی دانشگاه نظامی با روش تحقیق آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

 
هدف‌ از تحقیق حاضر بررسی ارتباط عوامل بازدارنده با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامۀ دانشگاه نظامی است. روش تحقیق آمیخته، از نوع تشریحی بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که حدود 66 درصد دانشجویان اذعان داشته‌اند که در هیچ‌یک از فعالیت‌های ورزشی شرکت نمی‌کنند. در میان دانشجویان سه عامل زمان، مهارت و علاقۀ فردی به‌ترتیب از سطح بازدارندگی بالاتری برخوردار بودند. همچنین رابطۀ معنا‌داری بین کمبود زمان، علاقۀ فردی، جایگاه اقتصادی، سطح آمادگی جسمانی و روابط اجتماعی با میزان شرکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به‌دست آمد، ولی بین عوامل امکانات، کیفیت مدیریت، مهارت با میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی رابطۀ معنا‌داری مشاهده نشد. همچنین در نتایج تحقیق کیفی دو دسته عوامل فردی و سازمانی شناسایی شدند که بر عدم شرکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی نقش داشتند. بخش اعظمی از نتایج به‌دست‌آمده در تحقیق کمی توسط نتایج تحقیق کیفی تأیید شد، ضمن اینکه چرایی آنها به‌طور دقیق، عمیق و کاربردی‌تر بررسی شد. از آنجا ‌که شرکت در فعالیت‌های ورزشی موجب ارتقای سلامت افراد می‌شود، به مسئولان بخش مربوط پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع این موانع تدابیری بیندیشیند و شرایط را برای شرکت هرچه بیشتر دانشجویان فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Constraining Factors and Students’ Participation in Extracurricular Sport Activities at Military University with Mixed Research Method

نویسندگان [English]

 • saeed sanei 1
 • seyed reza hosseini nia 2
1 Faculty of physical education and sport sciences, Azad University, branch of Tehran Shargh, Tehran, Iran
2 Faculty of physical education and sport sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to examine the relationship between constraining factors and students’ participation in extracurricular sport activities at Military University. The method of the present study was mixed and of an explanatory type. Questionnaire and interview were two techniques used for data collection. The results showed that about %66 of students said that they did not participate in any physical activity. 3 factors of time, skill and personal interest were more preventive respectively among the students. Also, there was a significant relationship between shortage of time, personal interest, economic status, level of physical fitness and public relations with level of sport participation of students, but there was no relationship between facilities, quality of management and skill with level of sport participation. In addition, the results of the qualitative research identified two categories: individual and organizational factors that played a role in the absence of students from extracurricular sport activities. A large part of the obtained results of quantitative research was approved by the results of qualitative research. In addition, their cause was investigated in an accurate, in-depth and more practical way. Since the participation in sport activities will promote health, the officials are recommended to plan to overcome these obstacles and to pave the way for more participation of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University Students
 • Mixed Research Method
 • Constraining Factors
 • Extracurricular Sport Activities
 1. اتقیاء، ناهید (1387). «نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائۀ راهکارهای کاربردی»، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، 1 (11)، ص 96-79.
 2. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چ اول، تهران: نشر دیدار، ص 184.
 3. بخشنده، محمد (1387). ارتباط شرکت در فعالیت­های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد فعال میانسال، پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت­ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، چکیده.
 4. حیدری چروده، مجید (1388). نیازسنجی شهروندان تهرانی به ورزش همگانی: به تفکیک سن، جنس، منطقه، فضا و زمان، طرح پژوهشی، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شهرداری تهران، چکیده.
 5. رحمانی، احمد؛ بخشی­نیا، طیبه؛ قوامی، سید سعید (1385). «نقش ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 12، ص 50-33.
 6. رحمانی، احمد؛ پوررنجبر، محمد؛ بخشی­نیا، طیبه،(1385). «بررسی و مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه­های زنجان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 5 (3)، ص 216-209.
 7. زاکانی، احمد؛ شجاع­الدین، سید صدرالدین؛ زاکانی، زهره (1390). «تعیین جایگاه فعالیت­های ورزشی در نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشکدۀ علوم اقتصادی و تعیین ارتباط آن با برخی از عوامل اثرگذار»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 27، ص 157-138.
 8. صابونچی، رضا (1380). بررسی وضعیت آموزشی پژوهشی دوره‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان این مقطع به‌منظور رشد و توسعۀ منابع انسانی، اولین کنگرۀ بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر، ادارۀ کل تربیت بدنی دختران وزارت آموزش و پرورش، ص 48- 45.
 9. صفری شالی، رضا (1380). تأثیر و جایگاه مشارکت مردمی در تربیت بدنی و ورزش دانشآموزان، مجموعه مقالات اولین کنگرۀ علمی بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزان دختر، ادارۀ کل تربیت بدنی دختران وزارت آموزش و پرورش، ص 33- 30.

10. عزیزی، بیستون؛ جلالی فراهانی، مجید؛ خبیری، محمد (1390). «بررسی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاه­های دانشگاه تهران به ورزش همگانی»، مدیریت ورزشی، ش 8، ص 91-75.

11. غفوری، فرزاد، (1386). مطالعۀ انواع ورزش‌های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائۀ مدل برای برنامه‌ریزی‌های آینده، طرح پژوهشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، چکیده.

12. قائمی، علی (1380). «ورزش دختران و بانوان در اسلام»، زیور ورزش، ش 11، ص 30- 25.

 1. گودرزی محمود؛ اسدی، حسن (1379). «تحلیلمیزانونوعفعالیت‌هایفراغتیوورزشیاستاداندانشگاهتهران»، حرکت، 4، ص .26-31

14. معتمدین، مختار؛ مددی، بهمن؛ عسکریان، فریبا (1388). «توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 23، ص 98-75.

15. ممتازبخش، مریم؛ فکور، یوسف (1386). «بررسی راهکارهای توسعۀ ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی»، فصلنامۀ دانش انتظامی، ش 2، ص 62-53.

 1. Allender, S; Cowburn, G; Foster, C. (2006). Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. Health Education Research. 21(6): 826-835.
 2. Asihel SG. (2005). Perceptions of Constraints to Recreational Sports Participation: A Case Study of the University of the Western Cape (UWC) Undergraduate Female Students. Unpublished master's thesis. University of the Western Cape (UWC): South Africa. Pp: 150.
 3. Brudzynski, L; Ebben, W. (2010). Body Image as a Motivator and Barrier to Exercise Participation. International Journal of Exercise Science. 3(1): 14-24.

19.Chiu, L.K. (2009). University Students’ Attitude, Self-Efficacy and Motivation Regarding Leisure Time Physical Participation. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 24: 1–15.

 1. Daskapan, A; Tuzun, E.H; Eker, L. (2006). Perceived barriers to physical activity in university students. Journal of Sports Science and Medicine. 5. 615-620.
 2. El-Gilany, A. H; Badawi, K; El-Khawaga, G; Awadalla, N. (2011). Physical activity profile of students in Mansoura University, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal. 17(8): 694-702.
 3. Gomez-Lopez, M; Gallegos, AG; & Exteremera, AB. (2010). Perceived barriers by university students in the practice of physical activities. Journal of Sports Science and Medicine. 9: 374-81
 4. Haskell, W. L; Lee, I. M; Pate, R. R; Powell, K. E; Blair, S. N; Franklin, B. A., … Bauman, A. (2007). Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9): 1081–1093.
 5. Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage. pp: 145.
 6. Lerner, J; Burns, C; & DeRoiste, A. (2009). Correlates of Physical Activity among College Students. Recreational sports journals. 35(2): 95-106.
 7. Liu, J. D; Chung, p. K; & Chen, W. P. (2014). Constraints of recreational sport participation: measurement invariance and latent mean differences across sex and physical activity status. Perceptual & Motor Skills: Exercise & Sport, 119 (2): 363-376.
 8. Lovell, Geoff P; El Ansari, Walid; Parker, J. K. (2010). "Perceived Exercise Benefits and Barriers of Non-Exercising Female University Students in the United Kingdom." Int. J. Environ. Res. Public Health 7, no. 3: 784-798.
 9. Rojek, C; Shaw, S. M; & Veal, A. J. (2006). "A Handbook of Leisure Studies", London, Palgrave, pp: 210.
 10. Tumusiime, D.K. (2004). Perceived benefits of, barrier and helpful cues to physical activity among tertiary institution students in Rwanda. Thesis of Master of Science degree in Physiotherapy. University of Western Cape, abstract.
 11. World Health Organization. (2011). Global health observatory: Prevalence of insufficient physical activity. Retrieved from http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/physical_activity_text/en/index.html