اثر مصرف زعفران و تمرین هوازی تناوبی بر شاخص‌های اسپیرومتری، فیزیولوژیکی و فشار خون پسران غیر ورزشکار

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 گروه تربیت بدنی و علوم رزشی، محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمصرف زعفران و تمرینهوازی تناوبی بر شاخص­های اسپیرومتری، فیزیولوژیکی و فشار خون پسران غیر ورزشکار بود. بدین منظور در یک مطالعه­ی نیمه تجربی دو سویه کور، 40 دانشجوی پسر غیر ورزشکار داوطلب و سالم دانشگاه محقق اردبیلی با دامنه سنی 43/3±91/19 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طورتصادفی در4 گروه 10 نفری ورزش- دارونما، ورزش-مکمل، مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل و مکمل-ورزش به مدت سه ماه، روزانه یک عدد کپسول حاوی 30 میلی­گرمی پودر سرگل زعفران مصرف و گروه دارونما، دارونما دریافت کردند. یک روز قبل از شروع دوره مصرف مکمل و دارونما و پس از دوره، اسپیرومتری انجام شد. همچنین SBP، DBP، تعداد ضربان قلب، میانگین فشار سرخرگی (AMP)، فشار نبض و (تعداد تنفس طی یک دقیقه) اخذ و داده­ها ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی وابسته برای مقایسه درون گروهی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه دلتای بین گروه­ها (ANOVA) در سطح معنی داری (05/0P≤) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مصرف سه ماهه زعفران و تمرین هوازی تناوبی باعث افزایش حجم­ها و ظرفیتهای ریوی (001/0P<) و کاهش فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس طی یک دقیقه، (001/0P<) گردید.  همچنین نتایج نشان دهنده عدم اختلاف معنی­دار بین گروه­های ورزش زعفران و زعفران در مواردFVC ، PEF،  FEV1، FIV1  و گروه­های ورزش- زعفران و ورزش دارونما نیز در موارد MVV، PIF، بود. طبق یافته­های این پژوهش احتمالا مصرف مکمل سرگل گیاه زعفران و فعالیت ورزشی می­توانند اثرات سودمندی به جهت کاربردهای بالینی در درمان و پیشگیری از بیمارهای تنفسی و فشارخون داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Saffron Consumption and Intermittent Aerobic Exercise on Spirometryand Physiological Parametersand Blood Pressure in Non-Athletic Boys

نویسندگان [English]

 • ali akbarnejad 1
 • ALI Rajabi 2
 • morteza yari 3
 • Elahe Mamshali 3
1 Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education and Resource Science, Ardebil University, Ardebil, Iran
3 Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effect of saffron consumption and intermittent aerobic exercise on the spirometryand physiological parameters and blood pressure in non-athletic boys. Accordingly, in a quasi-experimental, double-blinded study, 40 healthy non-athlete male volunteer students of University of MohagheghArdabili(mean age 19.91±3.43 years) were selected by convenience sampling method and were randomly divided into 4 groups (each 10 subjects): exercise-placebo, exercise-supplement, supplement and placebo. Supplement and exercise-supplement groups daily consumed a capsule containing 30 mg of saffron powder for 3 monthswhile placebo group consumed placebo. A spirometry was conductedone day before and also after the supplement and placebo protocol. Also, SBP, DBP, heart rate, mean arterial pressure (AMP), pulse pressure, and (the number of breaths in a minute) were collected and data were recorded. For data analysis, paired-sample ttest was used for intra-group comparisons and one-way analysis of variance test (ANOVA) was applied for inter-group comparisons at the significance level (P≤0.05). The results showed that 3 saffron consumption for 3 months and intermittent aerobic exercise increased lung volumes and capacities (P<0.001) and reduced systolic and diastolicblood pressure, heart rate, the number of breaths in a minute (P<0.001). Also, results showed no significant differences between exercise-saffron and saffrongroups in FVC, PEF, FEV1, FIV1 and exercise-saffron and exercise-placebo groups in MVV and PIF. According to theseresults, saffron supplementation and exercise can probably have beneficial effects as clinical applications in the treatment and prevention of respiratory diseases and hypertension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intermittent aerobic exercise
 • Saffron
 • blood pressure
 • lung volumes and lung capacities
 1. جوادپور، ی. (1387). بررسی اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرنال در رت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی مشهد، پایان نامه برای درجه دکترای داروسازی ، صفحه 46-44.
 2. حسین­زاده، ح. (1388). "بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران در رت". فصلنامه علمی پژوهشی نوید نو، شماره 4، صفحه 83-92.
 3. خوری، وحید. نایب پور، محسن. رخشان، الناز. میرعباسی، عباس. (1385). نقش آنزیم سازنده نیتریک اکسید در خواص ضد آریتمی زعفران بر گره دهلیزی بطنی قلب جدا شده خرگوش، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دور شانزدهم شماره 16. دوره16،شماره 63، صفحه 1-10.
 4. رضوی، بی بی مرجان. ایمن شهیدی، محسن. آبنوس، خلیل. حسین زاده، حسین. (1392). مروری بر اثرات قلبی عروقی زعفران و مواد مؤثره آن. نشریه زراعت و فناوری زعفران. جلد1 شماره 2، صفحه 13-3.
 5. روشنایی، ح. (1388). بررسی اثر کاهش فشار خونی سافرنال در رت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی مشهد، پایان نامه برای درجه دکترای داروسازی، صفحه 54-52.
 6. کیان بخت، سعید. (1387). مروری سیستماتیک بر فارماکولوژی زعفران و مواد مؤثره آن. فصل نامه گیاهان دارویی. سالهفتم،دوره4،شماره 28، صفحه 1-27.
 7. ویلمور، جک. (1391). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. ترجمه: معینی ض. رحمانی نیا ف. رجبی ح. آقاعلی‌نژاد ع. سلامی، ف. انتشارات مبتکران. شابک: 1-0683-07-964-978. صفحه 178-179.
  1. Abdullaev FI. (2002). Cancer chemopreventive and tumoricidal properties of saffron (Crocus sativus L.). Exp Biol Med, 227(1): 20-5.
  2. Abu R. Vasudevan, Huaizhu Wu, David B. Corry, and Christie M. (2005). Eotaxin and Obesity. J Clinical Endocrinology & Metabolism, 91(1): 256–61.

10.Akhondzadeh S, Sabet M, Harirchian M, Togha M, Cheraghmakani H, Razeghi S, et al. (2010). Saffron in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a 16-week, randomized and placebo-controlled trial. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 35(5): 581-588.

11.Akhondzadeh S, Sabet M, Harirchian M, Togha M, Cheraghmakani H, Razeghi S, et al. (2010). A 22-week, multicenter, randomized, double-blind controlled trial of Crocus sativus in the treatment of mild-to-moderate Alzheimer’s disease. Psychopharmacology, 207(4): 637 643.

12.Appel LJ. (2000). The role of diet in the prevention and treatment of hypertension. Curr Atheroscler Rep, 26(6): 521-8.

13.Baskabady M, Shafei M, Shakiba A, Sang S. (2008). Effect of aqueous-ethanol extractfrom Crocus sativus (saffron) on guinea-pigisolated heart. Phytother Res, 22 (3): 330-4.

14.Baskabady M,  Asiani M. (2006). Relaxant effect of Crocuc sativus (saffron) on guinea-pigtracheal chains and its possible mechanisms. J pharmaool, 58(10): 1385-90.

15.Brooks D, Lacasse Y, Goldstein RS. (1999). Pulmonary rehabilitation programs in Canada: national survey. Can Respir J, 6(1): 55-63.

16.Cooper A, Moore L, McKenna J, Riddoch C. (2000). What is the magnitude of blood pressure response to a programme of moderate intensity exercise? randomized controlled trial among sedentary adult with unmedicated hypertension. Br J Gen Pract, 50(3): 958-62.

17.Diluccio R, Gainer J. (1980). Increasing alveolar oxygen transport. Aviat Space Environ Med,  51(1): 18 - 20.

18.E. Rand Sutherland, MD, M. (2008). Obesity and Asthma. Immunol Allergy Clin N Am, 28(3): 589–602.

19.Gainer J, Rudolph D, Caraway D. (1993). The effect of crocetin on hemorrhagic shock in rats. Circ Shock, 41(3): 1 - 7.

20.Gainer J, Nugent R. (1976). Effect of increasing the plasma oxygen diffusivity on experimental cryogenic edema. J. Neurosurg, 45(2): 535 - 8.

21.Gainer J. (1977). Use of crocetin in experimental spinal cord injury. J. Neurosurg, 46(8): 358 -80.

22.Ghafari G, Bolboli L, Rajabi A, Saedmochshi S.  (2015). The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Predictive Inflammatory Markers of Atherosclerosis and Lipid Profile in Obese Elderly Women. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 23(7): 144-154.

23.Grisolia S. (1974). Hypoxia saffron andcardiovascular disease. Lancet, 2(1): 41 - 2.

24.Hambrecht R, Gielen S. (2005). Essay: hunter-gatherer to sedentary lifestyle. Lancet, 366(1): 60-1.

25.Holloway G and Gainer J. (1988). The carotenoid crocetin enhances pulmonary oxygenation, J Appl Physiol, 65(4): 683 - 6.

26.Hosseinzadeh H, Nassiri-Asl M. (2013). Avicenna’s (Ibn Sina) the Canon of Medicine and Saffron (Crocus sativus L.): A Review. Phytotherapy Research, 27(5):475-83.

27.http://www.parsine.com/fa/news. (2013). Sunday, April 7.

28.Imenshahidi M, Hosseinzadeh H, Javadpour Y. (2010). Hypotensive Effect of Aqueous Saffron Extract (Crocus sativus L.) and its Constituents, Safranal and Crocin, in Normotensive and Hypertensive Rats. Phytotherapy Research, 24(2): 990–4.

29.Keyser R, Joshua G, Lisa M, Steven D, Nargues A, Gerilynn R, et al.  (2015). Cardiorespiratory Function Before and After Aerobic Exercise Training in Patients With Interstitial Lung Disease. JCRP, 35 (1): 47–55.

30.Mannan A, Ahmad R, KhanR. (2006). Therapeutic role of saffron and honey inpneumonia in children. Curr Pediatr Res,10 (2): 25 - 7.

31.Meamarbashi A, Rajabi A. (2013). The effects of peppermint on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10:15.

32.Meamarbashi A, Rajabi A. (2015). The preventive effects of ten days supplementation with saffron and indomethacin on the delayed-muscle soreness (DOMS). Journal of Clinical Sport Medicine, 25(2):105–112. 

33.Miller T, Willett S, Moss M, Miller J, Belinka B. (1982). Binding of crocetin to plasma albumin. J Pharm Sci, 71(4): 173 - 7.

34.Motoyama M, Sunami Y, Kinoshita F, Kiyonaga A, Tanaka H, Shindo M, et al. (1998). Blood pressure lowering effect of low intensity aerobic training in elderly hypertensive patients. Med Sci Sports Exerc, 30(6): 818-823.

35.Schünemann H, Dorn J, Grant B, Winkelstein W, Trevisan M. (2000). Pulmonary function is a long-term predictor of mortality in the general population 29-year follow-up of the Buffalo Health study. Chest, 118(3):656-64.

36.Seyde W, McKernan D, Laudeman T, Gainer J, Longnecker D. (1986). Carotenoid compound crocetin improves cerebral oxygenation in hemorrhaged rats. J Cereb Blood Flow Metab, 6(2): 703 - 7.

37.Silva C, Torres L, Rahal A, Terra Filho J, Vianna EO. (2006). Comparison of morning and afternoon exercise training for asthmatic children. Braz J Med Biol Res, 39(1):71-8.

38.Sobhani V, Hajizadeh B, Bazgir B, Kazemipour M, Shamsoddini A, Shakibaey A. (2014). Effect of 8-week omega-3 supplementation on pulmonary function during classic army ranger training Feyz. Journal of Kashan University of Medical Sciences January, 17(6): 553-560.

39.Soeda S, Ochiai T, Shimeno H, Saito H, Abe K, Tanaka H. (2007). Pharmacological activities of crocin in saffron. Journal of Natural Medicine, 61(2): 102-11.

40.Stephens N, Parsons A, Schofield P, Kelly F, Cheeseman K, Mitchinson M. (1996). Randomized controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS). Lancet, 4(3): 347- 86.

41.Tjonna A, Lee S, Rognmo Q. (2008). Aerobicinterval training versus continuous  moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome: a pilot study. Circulation, 12(6): 118: 346-54.

42.Toth P. (2006). Short-term aerobic exercise in the elderly promotes blood pressure reduction. J Appl Res, 6(3): 186-200.