تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری‌مدیریت‌ ورزشی، دانشگاه‌ شمال، مازندران،‌ایران

2 دانشیار مدیریت‌ورزشی، دانشگاه‌مازندران، مازندران،‌ ایران.

3 دانشجوی دکتری‌مدیریت‌ورزشی،‌ دانشگاه‌ شمال، مازندران،‌ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشگاه‌آزاد مبارکه، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین و تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای فراروی ورزش شنای این استانبوده است. این تحقیق از نوع زمینه‌یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری این تحقیق را 34 نفرازخبرگان شنای استان تشکیل می‌دهند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در چهار بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید طراحی گردید. روایی صوری این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و خبرگان شنای استان و همچنینپایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرون باخ با میزان 76/0 مورد تأیید واقع شد. برای استخراج استراتژی­ها از تحلیل SWOT وبری رتبه‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ورزش شنای استان در وضعیت کنونی دارای 5 قوت،8 ضعف،9 فرصت و 7 تهدید است. در بخش قوت، گویه وجود مربیان و مدرسین ملی در استان، در بخش ضعف نبود استخرهای ویژه تمرین و مسابقات واترپلو و شیرجه بالاترین میزان اهمیت را دارا می‌باشند. همچنین نتایج بیانگر این است که موقعیت استراتژِیک ورزش شنای استان در ماتریس داخلی و خارجی در وضعیت تهاجمی قرارداد. با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT،5 استراتژِی SO،4 استراتژیST، 4 استراتژیWOو 4 استراتژیWT و 10 راهبرد ترکیبیSWOT جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدید به فرصت، همچنین با کاهش اثر نقاط ضعف و تهدید و افزایش اثر نقاط قوت و فرصت برای توسعه ورزش شنای استان تدوین‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Strategic Plan of Swimming in Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

 • Hassan Osivand 1
 • mohammadhosein razavi 2
 • aram moradi 3
 • Abbas Osivand 4
1 Ph.D. in Sport Management,Shomal University, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor in Sport Management, Mazandaran UniversityMazandaran, Iran
3 Ph.D.Student in Sport Management, Shomal University, Mazandaran, Iran
4 Ph.D. Studentin Sport Management,Islamic Azad University of Mobarakeh, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to formulate and explain the strategic plan of swimming in Chaharmahal and Bakhtiariprovince through identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) ofswimming in this province. The present study was a survey performed by a descriptive-analytic method and as a field research. The sample comprised of 34professional swimmers in the province. A researcher-made questionnaire was designed to represent four dimensions including strengths, weaknesses, opportunities and threats. Face validity of this questionnaire was approved by a number of university professors and professional swimmers in the province and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (0.76). SWOT analysis was used to derive strategies and Friedman test was used to rank the strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results showed that swimming in this province currently had 5 strengths, 8 weaknesses, 9 opportunities and 7 threats. The presence of national coaches and instructors in the province as a strength, and lack of special pools for water polo and diving trainingand championships as a weakness were the most important strengths and weaknesses. The results also indicated that strategic position of swimming in internal and external matrix was in aggressive mode. Using SWOT matrix analysis, 5 SO strategies, 4 ST strategies, 4 WO strategies, 4 WT strategies and 10 SWOT mixed strategies were developed to convert the weaknesses to strengths and threats to opportunities so thatthe effects of the weaknesses and threats can reduce and the effects of strengths and opportunities can increase to develop swimming in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic plan
 • swimming
 • current situation
 • desirable situation
 • SWOT Analysis
 • Chaharmahal and Bakhtiariprovince.  
 1. آقازاده، هاشم (2004). تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها. مدیریت راهبردی، ماهنامه تدبیر. سال پانزدهم، شماره 147. صص 29-23
 2. توکلی، بهرام (1382). نقدی بر برنامه‌های فدراسیون شنا؛مصاحبه با روزنامه همشهری، چهارشنبه 22 مرداد 1382 شماره 3135
 3.  حرکت استراتژیک اماکن آبی (1392). راهنمای سرمایه‌گذاری در صنعت باشگاه‌های ورزشی و تندرستی، ماهنامه دنیای شنا، شماره 47 ص 11-6
 4. حسینی،سیدشاهو.حمیدی،مهرزاد.قربانیان رجبی، آسیه.سجادی،سید نصرالله (1392). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن . نشریه مدیریت ورزشی  دانشگاه تهران . شماره 2 دوره پنجم صفحه 29-54
 5. رضوی، سیدمحمدحسین. فیروزی، منصور. فرزان، فرزام (1391) «برسی موانع چالش‌های توسعه ورزش شنا در ایران» پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2(4)، 1-12
 6. سایت رسمی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو: www.irsf.ir
 7. صانعی، سعید (1380). عدالت کور در ورزش قهرمانی از منظر حقوقی؛ خلاصه مقالات دومین کنگره‌ی
  دانشگاهی آسیا. تهران، دانشگاه تربیت مدرس. صص 41-33
 8. عزیز ابراهیم، مهناز. علیجانی، بهلول (1392). ارزیابی شرایط مناسب برای فعالیت شنا در سواحل استان گیلان. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. شماره 84 صص 42-39
 9. فیروزی، منصور. رضوی، سید محمدحسین. فرزان، فرزام (1391) «بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌های مدال‌آور، دو و میدانی، قایقرانی و شنا» پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 15 صص 66-37

10. کارگر، غلامعلی. گودرزی، محمود. اسدی، حسن. هنری، حبیب (1383). تحلیل وضعیت اماکن ورزشی
کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره‌وری
. نشریه حرکت، شماره
28، صص 156-149

11. گائینی، عباسعلی. اراضی، حمید. معماری، ساحل. لاری، فرهاد (1384). ارتباط بین ویژگی‌هایپیکر سنجی شناگران مرد زبده کشور با عملکرد سرعتی و استقامتی آن‌ها. نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 3(7) صص 58-45.

12. میردار، شادمهر (1381). مطالعه طولی ویژگی‌های سنی و عملکردی شناگران تیم ملّی ایران در مقایسه با
شاخص‌های قاره‌ای و بین‌المللی
. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره اول، بهار 1381، صص 65-80

13. نظری، وحید. رضوی، سیدمحمدحسین. حسینی، عماد. (1392).«تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران»پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 3(5)، ص 90-73

14. نیکوبخت، محمد (1380). تربیت‌بدنی در آینه فرهنگ و ادبیات ایران. چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی به سفارش پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. صص 73-64

15.Alder, J. and T. Ward (2001). "Australia's oceans policy: Sink or swim?" The Journal of Environment & Development 10(3): 266-289.

16.British swimming strategic plan (2009-2013). Http://www.swimming.org/ britishswimming.

17.Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement, John Wiley & Sons.pp:11-39.

18.Green, Mick. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the history of sport, 24(7), 921-953.

19.Lerner, A. L. (1999). A strategic planning primer for higher education. College of business administration and economics, California state university, Northridge. PP: 3-11

20.Williams, D. A. and C. Clowney (2007). "Strategic planning for diversity and organizational change: A primer for higher-education leadership." Effective Practices for Academic Leaders 2(3): 1-16.