آسیب شناسی آموزش های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با استفاده از مدل سه شاخکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آسیب شناسی آموزش های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معاونان و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1395 به تعداد 185 نفر بود که بر حسب جدول مورگان، 116 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که پس از توزیع پرسش‌نامه‌ها در نهایت 103 پرسش‌نامه عودت گردید. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه ‌آسیب شناسی آموزش محمودی (1394) استفاده شد. روایی پرسش نامه به تایید متخصصان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 84 صدم بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که آسیب های آموزشی هر سه حوزه ساختاری، رفتاری، محیطی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بیش از حد متوسط است. آسیب های حوزه محیطی نیز نسبت به دو حوزه رفتاری و ساختاری شرایط بحرانی تر را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Organizational Training in Sport and Youth Offices of Golestan Province usingThree-Dimensional Model

نویسندگان [English]

  • Bahman Tayebi 1
  • Zeynolabedin Fallah 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Humanities, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the pathology of organizational training in Sport and Youth offices of Golestan province. The method was descriptive survey and this study was conducted as field. The statistical population consisted of all managers, deputies and experts of Sport and Youth offices of Golestan province in 2016 (N=185) and 116 subjects were selected as the sample by Morgan Table. The questionnaires were distributed among the subjects and 103 questionnaires were returned. For data collection, Training Pathology Questionnaire by Mahmoudi (2015) was used. The validity of this questionnaire was confirmed by experts and its reliability was determined by Cronbach’s alpha (α=0.84). For data analysis, descriptive and inferential statistics were used. The results showed that training malfunctions in all three structural, behavioral and contextual dimensionswere above average inSport and Youth offices of Golestan province. Contextual malfunction showed a more critical situation than the other two (behavioral and structural) dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training pathology
  • Sport and Youth offices
  • structural dimensions
  • behavioral dimensions
  • contextual dimensions
. اسماعیلی،بابک.(1385)."آسیبشناسی آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانها در ایران"،مجله توسعه مدیریت،خرداد و تیر 1385 ،شماره 71 ،ص47-42.
2. پیدایی، میرمهدی.(1388)."آسیب شناسی آموزشی کارکنان با تاکید بر اثربخشی آن در سازمانهای ایرانی
پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ص 93-89.
3. خصالی،طاهره.(1385)."چگونگی برنامه ریزی آموزشی کارکنان در سازمان ها"، فصلنامه مدیریت فردا، سال چهارم، شماره 15 و 16، ص38-36.
4.دلاوری،رضا.(1390)."آسیبشناسی آموزشهای سازمانی در بخش دولتی براساس مدل سه شاخکی"، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، تهران،موسسه آفاق صنعت، ص83-75.
5. شریعتمداری، مهدی و عادلنژاد،آزاده.(1390)."آسیب شناسی زیرساختی و فرایندی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان"،نخستین همایش آسیبشناسی آموزش سازمانی، تهران،مؤسسه آفاق صنعت، ص 44-38.
6. عباسیان،عبدالحسین. (1385)."دوره های اثربخش آموزش( مدل کریک پاتریک)"،شماره170، ص 33-27.
7. فتحی واجاره گاه،کوروش. (1385)."برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمتکارکنان"،تهران: انتشارات سمت، ص 80-74.
8.مانزینی،آندرو.(1385).ترجمه : عطافر،علی؛ قبادیپور، مرضیه؛ آنالویی، سعید. "آسیبشناس سازمانی با رویکرد کاربردی به حد مشکل و بالندگی درسازمان"، موسسه علمی دانش پژوه انبرین، ص90-77.
9. محمودی کوچکسرایی، علی اصغر؛ فراهانی، مهدی؛ رسته مقدم، آرش.(1394)."آسیبشناسی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخکی"؛ فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره 5، تابستان 1394، ص51-27.
10. Barrett,    Alan. Connell,  Phillip.(1999). ”Does   TraininjGENERALLy  Work The      Returns   to   In – Company Traininy”. Economic   And   Social Research Institute , Dablin,4(2),pp: 33-45.
11. Decenzo , D. A &Robbins .s .p.(2002). “Exploring the role of Customer relationship management (CRM) system in customer knowleddge  creation”. Human resource management ,vol. 38, No. 1, pp:22-28.
12. Harrison,  M.  (2014).  “Diagnosing  Organizations, Methods, Models  and  Process SoftWare”. Journal of operations  management. Vol.36, No 2, pp: 42-46.
13. Kraiger, K.Passmore, J.  Santos, N. and  Malvezzi, S.(2015). “The Wiley Blackwell Handbook  of  the  Psychology  of  Training,  Development,  and  Performance Improvement”. Wiley-Blackwell. Pp: 33-43.
14.Saeed, B. and Wang, W. (2013). “The Art of Organizational Diagnosis: Pathogen and Remedies”. International Business, Vol. 22,No. 1, pp: 55-58.