الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 استاد، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، پس از مطالعهمبانینظریو پیشینه، فهرستیمقدماتیازعوامل جذب تهیه شد. سپس با توجه به این فهرست به اجرایمصاحبه­هایکیفیبانخبگانآگاهازموضوع پژوهشتاحد رسیدنبهاشباعنظریپرداخته شد و فهرستنهایی عوامل جذب حامیانمالیدرکشتیاستخراج گردید. در بخش کمی، بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرحله مصاحبه و با توجه به الگوی محیط سازمانی اعرابی و همکاران (1385)، هر یک از مولفه­های جذب حامیان مالی، با توجه به شباهت مفهومی، در یکی از
بخش­های این الگو قرار گرفتند. از مجموع متغیرهای اکتشافی، عوامل مرتبط با محیط داخلی (48 عامل در قالب 7 خرده مقیاس)، که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مقالات و مصاحبه­ها داشتند، به عنوان سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. به منظور الگوسازی عوامل موثر بر جذب حامیان مالی از روش تحلیل سلسله مراتبی داده­ها (
AHP) استفاده شد که در نهایت در بررسی عوامل درون سازمانی مشخص شد که عوامل سیستم بازاریابی، منابع مالی، تولید/عملیات، عوامل مدیریتی، منابع انسانی، سیستم اطلاعات و تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین نقش را در جذب حامیان مالی در کشتی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Organizational InternalFactors Affecting Attracting Sponsors to Wrestling in Iran

نویسندگان [English]

 • Amin Rashidlamir 1
 • mohammad khabiri 2
 • mahmoud goodarzi 3
 • majid jalali 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Humanities, ,University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 , Professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to model organizational internal factors affecting attracting sponsors to wrestling. Research method was mixed method of qualitative and quantitative approach. In the qualitative part, after a review of the theoretical literature, a preliminary list of attracting factors were prepared. Then, given this list, qualitative interviews with an elite group were conducted until theoretical saturation. Then, final list of factors attracting sponsors to wrestling was identified. In quantitative part, based on interviews and Arabiet al.(2006) organizational environment model, each factor was assigned to one part of the model based onconceptual similarity. From the obtained factors, those associated with internal environment (48 factors in 7 subscales) that were most repeated and emphasized in articles and interview swere selected as the questionnaire items. AHP method was used to model factors affecting attracting sponsors. Finally, the results showed that factors including marketing system, funds, production/operation, managerial factors, human resources, information system and research and development played the greatest roles in attracting sponsors to wrestling.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport marketing
 • sport industry
 • sponsorship
 • sponsor
 • wrestling
 1. آزادان، مهدی؛ و همکاران. (1391). «بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه­ای ایران». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، ص 136-123.
 2. استوتلار، دیوید. (1392). «تدوین برنامه­های موفق حمایت مالی در ورزش». ترجمه فرشاد تجاری و همکاران، انتشارات حتمی، تهران. ص 10-5.
 3. اعرابی، محمد. (1385). «دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک». انتشارات فرارنگ. تهران. ص 35-30.
 4. الهی، علیرضا و همکاران. (1388). «موانع موجود در توسعه جذب درآمدحاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران». نشریه حرکت (مدیری تورزشی)، شماره 1، ص 202-189.
 5. الهی، علیرضا؛ و همکاران. (1385) « بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن». نشریه حرکت، شماره 27، صفحه 71-55 .
 6. رضایی، زهره. (1390).«شناسایی و تعیین موانع توسعه حمایت های مالی در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت دانشگاه تهران. ص 86-81.
 7. رهبری، سمیه. (1389). «بازاریابی ورزشی در عصر جدید». ، همایش یافته­های پژوهشی علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. ص 33.
 8. سیدعامری، میرحسن (1388). «بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی». فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 10، ص 164-147.
 9. معماری،ژاله (1386). «مدلسازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور (بارویکرد تصمیم محور)». رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص 7-1.

10.Alexander, N. (2009), "Defining brand values through sponsorship", International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4): 346 – 357.

11.Alison Doherty and Martha Murray(2007).“The strategic sponsorship process in a non-profit sport organization”. Sport Marketing Quarterly, 16(1), P:45-59.

12.Chunsuk, Y. (2010), "The Significance of Relationship Equity and Its Impact on Affective Commitment and Behavior Loyalty in the Professional Spectator Sport Setting". Electronic Doctoral Dissertations for Umass Amherst, P:82.

13.David Nickell, T.Bettina Cornwell, Wesley J. Johnston,(2011), "Sponsorship-linked marketing: a set of research propositions", Journal of Business & Industrial Marketing, 26 (8):577 – 589.

14.Dobson, S and Goddard, J (2001). “The Economics of Football”, Landon, CAMBRIDGE, P: 5-7.

15.Faed, Alireza. (2007). “Strategic Assessment Of Sport Sponsorship As A Marketing Communication Tool In Electronic Industries Of Iran”, MA thesis, Tarbiat Modares Univesity. P:90.

16.Gi-Yong Koo (2004). “Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity: An application of the schematic information process” doctoral dissertation, department of sport management and Physical Education, Florida State University. P: 87-93.

17.Huda.H (2001).“Investors opinions about sports marketing in Bahrain”, The Sport Journal, 4(4), P:23-35.

18.Hyun Baek,T & Whitthill,K (2011), "Exploring the Consequences of Brand Credibility in Services",Journal of Service Marketing, 6(3), P:45-59.

19.Kchen,k & James,Z (2011), "Examining Consumer Attributes Associated with Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship: Development of A theoretical Frame Work" ,Sport Management Review,14(2):P103-116.

20.Keshock, Christopher.M.(2004). “The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size andsmall college communities”, dissertation, departmentof sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University, P: 83-91.

21.Lacey, R., Close, A.G., Finney, R.Z. (2009). “The pivotal roles of product knowledge and corporate socialresponsibility in event sponsorship effectivenesss”, Journal of Business Research. P: 51-63.

22.Meenaghan T. (2001). “Understanding sponsorship effects”. Psychology & Marketing. 18(2): 95-122.

23.Michie, Jonathan and Oughton, Christine (2005). “The corporate governance of professional Football clubs in England”, Corporate governance: An international review, 13(4),P:517-531.

24.Mikhailitchenko, A. G., Tootelian, D. H., Mikhailitchenko, G. N. (2012), "Exploring saturation levels for sponsorship logos on professional sports shirts: a cross-cultural study" International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 13(4):267-281.

25.Seguin B., Teed K., and O'Reilly N. (2005).“National sportsorganizations and sponsorship: an identification of best practices”. International Journal of Sport Management and Marketing.1: 69-92.

26.Strelize B. (2005). “Relationships in sport sponsorship: a marketing perspective”. Doctoral dissertation. Faculty of Management. University of Johannesburg, P:86-92.

27.Vale J, Serra E, Vale VT, Vieira JC. (2009). “The impact of sponsorship on a football team's brand equity”. Journal of Sponsorship. 2(2): 267-28.