مهندسی ‌مجدد در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران ، ایران

چکیده

هدفاز انجام این پژوهش مهندسی­مجدد در ادارات کل ورزش وجوانان استان­های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بود.این پژوهش،ازنوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه­ آماری ­شامل کلیه­کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشورمی­باشد. به دلیل گستردگی جامعه­ آماری تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای استفاده شد. از این­رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان به عنوان نمونه­ تحقیق در نظر گرفته شدند(118=n). اساتید مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به­دست آمد.آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده­ها را تأیید کرد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین،فراوانی،درصدفراوانی) و آمار استنباطی (آزمون آنالیز واریانس (05/0P<) و آزمون تعقیبی، آزمون تحلیل­ واریانس­ عاملی و همچنین آزمون تی­زوجی) انجام شد. یافته­های پژوهش نشان ­داد در وضعیت موجود و مطلوب، مؤلفه­های مهندسی مجدد دارای تفاوت معنی­داری می­باشند (به غیر از مؤلفه­ی تکنولوژی ­اطلاعات در وضعیت مطلوب) و همچنین وضعیت موجود و مطلوب استان آذربایجان­غربی با سایر استان­ها متفاوت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reengineering in Iran Sport and Youth General Offices of Selected Provinces: A Comparison of the Present and DesirableSituations

نویسندگان [English]

  • Azita Shahpartofigh 1
  • Ebrahim Deldar 2
1 PhD Student of Sport Management, Physical Education Faculty, Urmia University, Urmia, Iran
2 MSc of Sport Management, Physical Education Faculty,AllamehTabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was reengineering in Iran Sport and Youth general offices of selected provinces: a comparison of the present and desirablesituations. Thisstudy was descriptive-survey and the population consisted of all staff of Iran Sport and Youth general offices in Iran. As the population was vast, cluster random sampling method was used; therefore, the physical education experts of general offices of 5 provinces were selected as the sample (n=118). The validity of the questionnaire was confirmed by sport management professors.The reliability of the questionnaire was determined byCronbach’s alpha coefficient. Kolmogorov-Smirnov confirmed normal data distribution. Data were analyzed by descriptive statistics(mean, frequency and frequency percentage) and inferential statistics(ANOVA (P<0.05) and LSD post hoc test, factor analysis of variance and paired-sample ttest). The results showeda significant difference between the present and desirablesituationsinreengineering factors (except for information technology factor in desirablesituation) and there was a difference in the present and desirablesituations betweenWest Azerbaijan and other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • technology
  • Customer Satisfaction
  • quality of work
  • province