شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان به برند باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ حرفه ای فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان به بر ند باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ برتر فوتبال می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. تعداد 325 نفر از تماشاچیانی که در یکی از بازیهای خانگی تیم های  استقلال و پرسپولیس بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند پرسشنامه محقق ساخته ایی با 41 سوال را تکمیل کردند. پایایی درونی سوالات با استفاده از روش آلفای کرونباخ 841/0 محاسبه گردید. جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تماشاچیان از آمار توصیفی  و برای نرمال بودن داده های جمع آوری شده آزمون کلموگروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان  تحلیل عامل اکتشافی انجام شد. پنج عامل مالی- رفاهی، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات  شناسایی گردید. به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری تماشاچی و حضور مجدد ایشان در ورزشگاه واریانس تبیین شده هر عامل (ارزش ویژه) مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب عوامل  مالی- رفاهی ، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Influencing Spectators' Loyalty to BrandinTehran Popular Clubs of Soccer Premier League

نویسندگان [English]

 • h g 1
 • nasrollah sajjadi 2
 • Homeilla Takalli 3
1 MSc Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences.Tehran University
3 PhD of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this studywas to identify and prioritize those factors influencing spectators' loyalty to the brands of Tehran popular clubs ofsoccerpremier league. The method was descriptive-survey and application considering its aim.325 spectators who purchased tickets of one of the Esteghlal and Persepolis home matches and attended the stadium filled out a researcher-made questionnaire (41 items).Internal consistencyofthe items was calculated by Cronbach's alpha(α=0.841). Descriptive statistics were used to describespectators' demographic characteristics and K-S test was used to assess the normality of the collected data. Exploratory factor analysis was used to determine those factors influencing the spectators' loyalty. Five factorsof financial-welfare, stadium management, emotional, technical quality, and information-communication were identified. In order to prioritizethe factors affecting spectators' loyalty and their re-attendance in stadium, the explained variance of each factor(eigenvalue)wasassessed and the factors were respectively prioritized as follows: financial-welfare, stadium management, emotional, technical quality and information-communication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spectators
 • Loyalty
 • soccer premier league
 • club
 • Brand
 1. پارسا مهر، مهربان. ترکان، رحمت الله. 1388. بررسی عوامل موثر بر هواداری افراد از تیم های فوتبال لیگ ایران. مجله جامعه شناسی ایران، دور دهم، شماره 3.ص.85-105.
 2. حسینی، محمد سلطان و همکاران.1392. تعیین تفاوت میزان اهمیت وفاداری به برند در میان هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آن ها. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 18. ص :33-50.
 3. سجادی، سید نصرالله و همکاران.1392. عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 18. ص:81-100.
 4. سرمد،زهره. بازرگان،عباس.حجازی،الهه. 1392. روش تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگه. ویرایش اول. چاپ بیست و پنجم. ص: 168-179
 5.   فلاحی، احمد.1387. اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال لیگ برتر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. ص 68-70.
 6. کاپفرر،ن(1385) . مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمةسیناقربانلو، انتشارات مبلغان تهران. ص :87

معماری، ژاله.1386. مدل سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور.نشریه حرکت.بهار 1387 - شماره 35.ص:47-68.

 1. ناظمی، علی.(1391). رابطه بین عوامل استادیوم و حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. ص 70-84.
 2. نعمتی، نعمت الله و همکاران.1391. آزمون مدل نظری عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی.شماره 13. ص107-122.

9. Aaker, A. David (1992). The value of brand equity. journal of business strategy.1992, vol 13,Issue 4,27-32.

10.Abel. C’orreia, and Sandra, Estevez. (2OO7). an exploratory study of spectators’ motivation in football “. Sport Management and Marketing, Vol. 2, PP: 5-6.

11.Akhter, W. Abbasi, A. S.&et.al. (2010).factors affecting customer Loyalty in Pakistan. African Journal of Business Management vol 5(4), pp.1167-1174.

12.Bauer, H. H. Sauer, N. E. Exler, S. (2008). Brand Image and Fan Loyalty in Professional Team Sport: A Refined Model and Empirical Assessment. Journal of Sport Management, 22:205-226.

13.Brown, S., Kozinets, R. & Sherry, J.(2003). Teaching old brands new tricks: retro branding and the revival of brand meaning. Journal of Marketing, 67(3), 19-33.

14.Carlson, B.D; Donavan, T; andCumiskey .K.J. (2009). Consumer- brand relationships in sport: brand personality and identification. InternationalJournal of Retail and Distribution.Vol. 37 No. 4, pp. 370-384.

15.Dick, A. S., &Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal ofthe academy of marketing science, 22(2), 99-113.

16.Galen, B.W., Trail, T.Kwon, H. and Anderson, D. (2009). Testing models of motives and points of attachment among spectators in college Football. Sport Marketing Quarterly, t8, PP:38-53.

17.Gladden, J.M., Mime G.R., Sutton W.A. (1998). A conceptual framework for assessing brand equity in division I college athletics. Journal of Sport Management, 12: 1-19.

18.Huber, F., Vogel, J., &Meyer.(2009).When Brands Get Branded. Journal of Business Research, 9(1), 127-130.

19.Kim Y. K. Trail G. (2011).A Conceptual Framework for Understanding Relationships Between  Sport Consumers and Sport Organizations: A Relationship Quality Approach. Journal of Sport Management . 25,pp 57- 69.

20.Ming, Tan Teck. Ismail, H.B. Rasiah, D.( 2011).Hierarchical Chain Of Consumer-Based Brand Equity: Review From The Fast Food Industry.International Business& Economics Research Journal. Vol. 10, Number 9.P. 67-79.

21.Mullin, B.J., Hardy, S. Sutton, W.A. (2007). Sport marketing. Third edition. Champaign: Human kinetics.pp:124-138.

22.Oliver, R. L. (1999).Whence Consumer Loyalty", Journal of Marketing, Vol.63, pp: 33-44.

23.SONG Y.HUR , KIMM. ( 2012).Brand trust and affect in the luxury brand-customer relationship.Social behavior and personality, 40(2), 331-338.

24.Theodorakis ,N.D.Koustelios ,A.  Robinson, L.    Barlas,A .(2009).Moderating role of  team identification on the relationship between service quality and repurchase intentions among spectators of professional sports. Managing Service Quality Vol. 19 No. 4, pp. 456-473.

25.Tolba. H.Ahmad, Hassan s.s.(2009). Linking customer-based brand equity  marketperformance: A managerial approach. Journal of Product &Brand Management.18/5(2009) 356-366.

26.TsujiYosuke,BennettG.  ZhangJ. (2007).Consumer Satisfaction with anAction Sports Event.Sport Marketing Quarterly, 16, 199-208.

27.Veioutsou, C.(2009).Brand as Relationship Facilitators in Consumer Markets. Journal of Marketing Theory, 9(1), 127-130.

28.YEE, F.W.SIDEK,Y. (2008). Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear. Int.  Journal of Economics and Management 2(2): 221 – 236.