نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی, دانشگاه پیام نور تهران, تهران, ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک برگزاری رویدادهای ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیران اداره‌ی‌کل ورزش و جوانان استان همدان بوده است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان اگریگوری سی پتی و اثربخشی مدیران از جفری و همکاران می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره‌ی کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1392، شامل 150 نفر را می‌شود در این تحقیق آزمون های شپیرو- ویلک، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام به کارگرفته و یافته‌ها نشان می دهد که بین اخلاق کاری کارکنان و سه بعد از چهار بعد آن یعنی مفاهیم (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روح جمعی و مشارکتی در کار) با اثربخشی مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه‌ی معناداری بین مفهوم روابط سالم و انسانی در محل کار با متغیر وابسته مشاهده نمی‌شود. نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که تنها مولفه دلبستگی و علاقه به کار قابلیت پیش بینی اثربخشی مدیران را با میزان 6/23درصد داراست و دیگر مولفه‌ها توان پیش بینی واریانس مربوط به اثربخشی مدیران را ندارند.
مدیران می‌توانند‌ با نهادینه‌سازی نقش مولفه‌های اخلاقی در بین کارکنان، به طور اخص توجه به میزان ضریب رگرسیونی مولفه علاقه و دلبستگی کارکنان در تبین اثربخشی مدیریت، با داشتن کارمندانی با این خصوصیت ارزنده اثربخشی بالایی را برای مدیران سازمان پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Employees’ Work Ethics in the Effectiveness of Managers of Sport and Youth General Office in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Shabani Bahar 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Mohsen Khosroshahi 3
1 Professor of sport management., Allameh Tabatabai University.tehran
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences , Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Urmia university
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of employees’ work ethics in effectiveness of managers in Sport and Youth general office in Hamedan province. This study was descriptive correlation. Work Ethic Questionnaire of Gregory, C., Petty and Management Effectiveness Questionnaire of Jeffry et al. were used in this study. The statistical population consisted of all employees of Sport and Youth general office in Hamedan province in 2013 (N=150). Shapiro-Wilk test, Pearson correlation and stepwise regression were used. The findings revealed a direct and significant relationship between employees’ work ethics and 3 out of its 4 comprising factors (dependability, ambition and cooperation) and effectiveness of managers. But no significant relationship was found between consideration and the dependent variable. The results of stepwise regression showed that only dependability factor had the ability to predict the effectiveness of managers (23.6%) and other factors could not predict the variance related to the effectiveness of managers. Managers can predict a high effectiveness for managers in the organization through internalizing the role of ethical factors among the employees, specifically paying attention to the regression coefficient of employees’ dependability in explaining management effectiveness and having employees with such a decent feature. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • management effectiveness
  • employees’ work ethics
  • Sport and Youth
Alvani M. General management (in Persian). 14Th ed. Tehran: Nei Press; 2000: 177.
Daft, Richard. Organizational theory and design structure, the translation of the Persians and the Arabs, Tehran, commercial publishing company; 1995: 43-52.
Soltani M. [Ethical management in organization (In Persian)]. Journal of Tadbir. 2011; 132(1): 21.
Gharamaleki F. Organizational ethics (in Persian). 2nd ed. Tehran: Saramad Press; 2009:316-321.
Atarian S. The relationship between organizational ethics and job satisfaction among Managers of Bank Mellat Branches in Qom. Allameh Tabatabaei University; 2007: 66-74
Brown, M. E., Trevino, L. K., & Harrison, D. A. (2005), Ethical Leadership: A social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 97, 117-134.
Samir Ahmad Abuznaid. (2009), Business Ethics in Islam the Glaring Gap in Practice. Vol. 2. No. 4, 278-288.
Piri Z, Rezaee A, Eskandari, L. A Study of work ethic and social effects on employee of Farhang and Ershad Org in Zanjan. Azad University of Zanjan; 2009. P. 53-75.
Sabori D. A study of the relationship between ethical behaviors of managers and correction the Pattern of consumer Behaviors o Government Facilities in Garmsar County. Azad University of Garmsar; 2010: 57.
Beheshtifar M, Nekooe Moghaddam M. [The relationship between ethical behavior and job satisfaction (In Persian)]. Journal of ethics in sciences and technology. 2010; 1(2): 6-7.
Khosravi Z. [A study the relationship between organizational commitment and job satisfaction in Arsanjan (In Persian)]. Journal of Tadbir. 2011; 132(1): 49-56.
Sharifzadeh, Fattah, (2012), investigating factors of Work Ethics in Public orgnasations, Guarterly of Eyhics in Sciences &Technology, Vol. 33, 111-126.
Hasani M. A Study of the relationship between Islamic ethical work and organizational culture in job satisfaction and organizational commitment in Shahid Chamran University (In Persian). 2013; 24(1): 12.
Sisakht F, Shirvani A. [A study of the role of ethic work on positive organizational behavior based on the Fredlutanz model (In Persian)]. Journal of Farasooye Modiriat. 2013; 23(2): 73-93.
Karamdokht R, Alagheband A. [The relationship between organizational ethics of managers and organizational effectiveness of high Schools in Babolsar (In Persian)]. Journal of RAhbari o Modiriat Amozeshi. 2011; 1(1): 4-9.
Gregory C. Petty, Roger B. Hill. Work Ethic Characteristics: Perceived work ethics of supervisors and workers. Journal of Industrial Teacher Education; 2005: 42)2(.
Moghimi M, Ramezan, Majid. Management research. 1 ed. Tehran: Zahedan press; 2011: 167
Den Hartog, D. N., House, R. J., Hanges, P. J., Ruiz-Quintanilla, S. A., & Dorfman, P. WCulture Specific and Cross-Cultural Generalizable Implicit Leadership Theories: Are Attributes of Charismatic/Transformational Leadership Universally Endorsed? The Leadership Quarterly; 1999: 10, 219 – 256.
Smith, B. N., Montagno, R. V., & Kuzmenko, T. N. Trans-formational and Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons. Journal of Leadership; 2009:10-12.
McDaniel, Charlotte, Organizational Ethics: Research and Ethical Environments Academy of Management Journal; 2004: 38, 143-182.
Yukl, Gary, (), How Leaders Influence Organizational Effectiveness. The Leadership Quarterly. 2008; 19, 708–722.