مقایسۀ رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه‌های دولتی و خصوصی شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران

چکیده

 
 هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه­های ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان آمل بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع علی- مقایسه­ای است و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران و مربیان باشگاه­های دولتی و خصوصی بود که کلیۀ مدیران شامل 94 نفر و 120 نفر از مربیان به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. از پرسشنامۀ استاندارد گری (1991) که در سال 2004 توسط آرون ویرایش شده، برای بررسی رفتارهای مدیریت خطر استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استادان مجرب و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامۀ مدیران 87/0 و ضریب پایایی پرسشنامۀ مربیان 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل واریانس دومتغیره (Two-way ANOVA) و آزمون آماری  tاستودنت در گروه­های مستقل برای مقایسۀ متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد بین دیدگاه مدیران و مربیان باشگاه­های خصوصی و دولتی در خصوص رفتارهای مدیریت خطر تفاوت معنا­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Risk Management Behaviors of Managers and Coaches in Private and Public Sport Clubs in Amol City

نویسندگان [English]

 • maryam fadaei 1
 • ali mohammad amirtash 2
 • abbas khodayari 3
 • hossein kordlu 1
1 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate risk management behaviors of managers and coaches in private and public sport clubs in Amol city. This study was applied and of causal - comparative method carried out as a field study. The statistical population consisted of managers and coaches in public and private clubs. All managers (n=94) and coaches (n=120) were selected as the sample and data were collected by a questionnaire. Standard questionnaire of Gray (1991), which was edited in 2004 by Aaron, was used to investigate risk management behaviors. Validity of the questionnaire was confirmed by experienced professors and its reliability was calculated using Cronbach's alpha for managers' questionnaire as 0.87 and coaches' questionnaire as 0.82. For data analysis, two-variable analysis of variance (two-way ANOVA) and student t test in independent groups were used to compare the variables. Results showed no significant difference in the risk management behaviors between viewpoints of managers and coaches in public and private clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • private clubs
 • public clubs
 • sport marketing
 • Amol city
 • Risk Management
 1. Farsi A R, Alizadeh M H, Farsi S, Shojaei A. [SInvestigating the safety of sports facilities in the universities of Tehran and providing appropriate strategies (In Persian)]. Research on Sport Sciences. 2007; 15(2): 23-40.
  Lhotsky G. An analysis of risk management at NCCA division – I-A football stadiums[P.hd].  university of Florida; 2006.
  Eriksson- zetterquist, U. Risk and organizing- The growth off a research field. In B. Czarniawska, ed. Organizing in the face of risk and threat. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited; 2010. P. 9-14.Koozehchiyan H, Goodarzi M; Khavanin A, Farzan F. [The Analysis of Safety and the Design of a Model in Sport Halls of Physical Education Faculties (In Persian)]. Journal of Sport Management. 2012; 11(3): 119-138.
  Splinger J. The Risk Management in Sports, translated by Doosti M and Alidoost E. publication of Bamdad Ketab; 2005. (In Persian).
  Hsiao R. Analysis of risk management practices and litigation status in aquatic centers[P.hd]. Florida State University; 2005.
  Hoye R, Nicholson M. Sport stadia governance. Sport Management Review. 2010; 13(2): 171–178.
  Hanstad D V. Risk management in major sporting events: a participating national Olympic team's perspective, Event Management. 2012; 16(1): 189-201.
  Carroll M S, Connaught D P. Proper Maintenance of Athletic Fields and Legal Liability. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2006: 6(3): 50- 77.
  Donaldson A, Borys D, Finch C, Middleton M. Developing an instrument to assess the Sports Injury Risk Management Systems (SIRMS) of community sports clubs.  Journal of Science and Medicine in Sport. 2008; 12(2): 88- 97.
  Schenider R C. Factors Affecting Risk Management of Indoor Campus Recreation Facilities. Recreation Sport Jour­nal. Human Kinetics. 2008; 5(4): 114-133.
  Seidler T L. (2006). Planning and Designing Safe Facilities. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2006; 77( )5: 32-44.

  1. Najmi M. Comparison of risk management in public and private halls of Tehran [M. A]. Tarbiat Moallem University; 2010. (In Persian).
  2. Kashef M, Seyed Ameri M, Amir Khosro M. [Investigating risk management behaviors of sports managers in Mazandaran province  (In Persian)].Research on Sport Sciences. 2010; 28(3): 119-132.
  3. Hronek B B, Spengler J D. Legal liability in recreation and sport, Champaign, IL: Sangamon publishing. 2002.
  4. Aaron T C. Factors affecting the performance levels of risk management behaviors of Florida high school athletic directors [P.hd]. Florida State University. 2004.
  5. Colin W F.  Managing the Risk of Injury in Sport, Cline J Sport Med. 2007;17(3):182–187.
  6. Hopkin H. Risk management in sport, International Journal of Sport Communication. 2011; 5(2): 231- 245.