تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین برنامۀ راهبردی فدراسیون ملی ورزش­های زورخانه­ای بود که با روش تحقیق آمیخته (ترکیب روش‌های کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را هیأت رئیسۀ فعلی و سابق فدراسیون، مسئولان کمیته­ها، رؤسای هیأت­های استانی، استادان دانشگاهی مسلط به موضوع و مسئولان انجمن­های زورخانه­ای سایر ارگان­ها تشکیل می­دادند که در مجموع 70 نفر بودند. نمونه با جامعۀ آماری برابر بود که در نهایت 58 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه از نوع باز بود که از پاسخگویان خواسته شد تا چشم­انداز، مأموریت، ارزش­های محوری، قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای فدراسیون ملی ورزش­های زورخانه­ای را فهرست کنند. کمیتۀ راهبری پژوهش، ضریب اهمیت و رتبۀ هر یک از عوامل محیط داخلی و خارجی فدراسیون را مشخص کردند و با مشخص شدن موقعیت راهبردی فدراسیون و استفاده از ماتریس تطبیقی، تعداد 15 راهبرد استخراج و اولویت­بندی شد. فدراسیون ملی ورزش­های زورخانه­ای در منطقۀ راهبردی SOقرار داشت؛ بنابراین راهبرد­ها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت­های فدراسیون باشند که در تدوین آنها، این مهم مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Strategic Plan of National Federation of Zoorkhaneh Sports

نویسندگان [English]

 • Amin Rashid Lamir 1
 • Amin Dehghan Ghahfarokhi 2
 • Bahman Tayebi 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Department, Humanities Faculty, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
2 Assistant professor, sport management Department, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Physical Education Department, Faculty of Humanities, Golestan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to develop the strategic plan of national federation of Zoorkhaneh sports with mixed research method (a mixture of qualitative and quantitative methods). The statistical population included previous and current board of directors in the federation, committee authorities, presidents of province boards, university professors and presidents of Zoorkhaneh associations in other organizations  (N=70). The statistical sample was equal to the population and finally 58 questionnaires were returned correctly. An open questionnaire was used and the respondents were asked to list the vision, mission, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats of national federation of Zoorkhaneh sports. Research strategic committee determined the importance coefficient and rank of each internal and external environment factor in the federation. When the strategic position of the federation was determined, 15 strategies were extracted and prioritized by adjunctive matrix. National federation of Zoorkhaneh sports was in SO strategic position. So strategies should be directed towards developing the activities of the federation. This issue was considered in the development of these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Planning
 • Strategy
 • Strategic Management
 • Ancient Sport
 • Zoorkhaneh Sport
 1. Hoseini, A. Zoorkhane Sport: it`s role in social parameters and it`s Globalization. Bamdad Publication. 2008; Tehran, Iran (in Persian).
 2. Hoseini, A. Recreating and Development of Ancient Sport in Internal and External Fields. First International Conference on Sport History of Iran, Publication of National Olympic Committee of Iran. 2006; Tehran, Iran (in Persian).
 3. Green, M., & Houlihan, B. Elite sport development: Policy learning and political priorities. Routledge. 2005.
 4. Alvani M. General Management. Ney Publication. 2005; p: 33 (in Persian).
 5. Ghalibaf, MB. Strategic View to Sport System in Iran by focusing on Progress and Justice Plan. Negarestan Publication. 2010; Tehran, Iran (in Persian).
 6. khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadollahi, J., Khabiri, M. Iran NOC Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Issues and Challenges it confronts. Journal of Sport Management, 2009; 1(1): 19-35 (in Persian).
 7. Sotiriadou, K. Sport Development Planning: the sunny golf club. Sport Management Review. 2013; 16(4): 514-523.‏
 8. Milanovic, D., Jukic, I., Custonja, Z., & Skegro, D. Strategic approach to the development of high-performance sport in the Republic of Croatia. Economy of eastern Croatia yesterday, today, tomorrow. 2013; 2: 325-338.‏
 9. Škorić, S., & Bartoluci, M. Planning in the Croatian National Sport Federations. Kinesiology. 2014; P: 46.‏

10.Goodarzi,M., Honari, H. Designing Comprehensive System of Wrestling in Iran. Research in Sport Sciences. 2007; 4(14): 33-54 (in Persian).

11.Hamidi M, Elahi A, Akbari H, Hamidi M. Student Sport in Islamic Republic of Iran: Mission and Development Strategies. Sport Management Review, 8 (12): 13-26 (in Persian).

12.Ghareh, M., Kalhor, R. Determining strategies of skiing in iran with SWOT analysis method. Applied Research of Sport Management, 2015; 4(14): 117-127 (in Persian).

13.Loup, J. Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations. First Edition, Human Kinetics. 2004; p: 32.

14.Hamidi M, Elahi A, Akbari H. Designing Strategies for Student Sport Structure Development in Iran. Research in Sport Sciences. 2010; 7(27): 27-40 (in Persian).

15.Mozafari, AA., Elahi, A., Abbasi, Sh., Ahadpoor, H., Rezayi, Z. Strategies of Championship Sport System Development in Iran. Sport Management Review. 2012: 4(13):33-48 (in Persian).

16.Sotiriadou, K. Australian Elite Athlete Development: An Organizational Perspective. Sport Management Review. 2009; 12: 137–148.

17.Dobson, S and Goddard, J. “The Economics of Football”. London, CAMBRIDGE University Press, First Published. 2001; P: 45.

18.Khabiri M, Memari Zh, Arab Ameri E, Elahi A. Major Strategies and Plans for Taekwondo Development in Iran. Research in Sport Sciences. 2010; 7(27): 46-60 (in Persian).

19.Seif, J., Goudarzi, M., Hamidi, M., Khatibi, A. The Design and Codification of the Development Strategy of Championship Sports in Kurdistan Province. Journal of Sport Management, 2011; 3(8):  57-73 (in Persian).

20.Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., Rashid Lamir, A. The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section. Journal of Sport Management, 2014; 5(4): 179-198 (in Persian).        

21.Aghayi AA, Naderian M, Memari Zh, Andam, R. Pathology of Handball Province Using the Model of Strategic Planning. Sport Management Review. 2013; 5(17): 13-42 (in Persian).

22.Tojari, F., Farhadfar, E., Zarei, A. Comparative Study On Sport Marketing In Winter & Summer Olympic Games (1996 – 2004(. Sport Economic and Marketing. 2012; 1(1): 17-36 (in Persian).

23.British Handball. “British Handball communication strategy”. 2008; available on www.britishhandball.com

24.Bigdeli, M. Strategic System of coaches’ education and empowerment in England. First National Conference of Sport Management. 2008; Tehran, Iran (in Persian).