مقایسۀ تأثیر مصرف عصارۀ خرفه و ایبوپروفن بر میزان کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید در مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

 
یکی از پیامدهای ناشی از تمرین ورزشی، کوفتگی عضلانی است. هدف از این پژوهش مقایسۀ تأثیرات مصرف عصارۀ خرفه و ایبوپروفن بر تغییرات آنزیم کراتین‌کیناز و میزان کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید در مردان ورزشکار بود. 30 مرد سالم فعال (سن 5/2±86/23سال، قد 9/30± 8/177سانتی‌متر، وزن 39/0±8/73کیلوگرم) به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند و در طرحی دوسوکور به‌صورت تصادفی به سه گروه خرفه، ایبوپروفن و دارونما (n=10) تقسیم شدند. گروه خرفه عصارۀ گیاه خرفه را به‌صورت خوراکی و به مقدار 1200میلی‌گرم در سه نوبت در روز، گروه‌های دارونما و ایبوپروفن به‌ترتیب مقدار مشابه لاکتوز و قرص ایبوپروفن را از 24ساعت قبل از تمرین تا 72 ساعت بعد از آن دریافت کردند. کوفتگی ‌عضلانی ‌تأخیری با استفاده از برنامۀ تمرینی اصلاح‌شده ایجاد شد. سطوح CK و میزان کوفتگی در چهار نوبت، 24ساعت قبل، 24،48 و 72 ساعت بعد از اجرای تمرین به‌ترتیب به‌وسیلۀ دستگاه خوانش الایزا و مقیاس درد احساس کوفتگی (VAS) اندازه‌گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس در اندازه‌گیری تکراری و نرم‌افزار SPSS19 به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. غلظت CK سرم گروه خرفه 48 و 72 ساعت پس از تمرین به‌طور معناداری کاهش یافت، اما در گروه ایبوپروفن 72 ساعت پس از تمرین به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0P). همچنین افراد گروه خرفه 72 ساعت پس از تمرین به‌طور معناداری درد کمتری داشتند، اما گروه ایبوپروفن بیشترین میزان درد را داشتند (05/0P). تفاوت معناداری بین سه گروه در غلظت  CKسرم 24 ساعت پس از تمرین و میزان درد ادراک‌شده پس از 48 و72 ساعت بعد از تمرین مشاهده شد (05/0P). یافته‌های این پژوهش نشان داد عصارۀ گیاه خرفه در مقایسه با قرص ایبوپروفن در پیشگیری و تسکین کوفتگی عضلانی تأخیری ورزشکاران مرد تأثیر چشمگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Purslane Extract and Ibuprofen on Delayed Onset Muscle Soreness after an Intensive Resistance Session in Male Athletes

نویسندگان [English]

  • zohreh delfani 1
  • Freshteh Shahidi 2
1 Ph.D. Student of Cardiovascular and Respiratory Exercise Physiology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
One of the consequences of the training is muscle soreness. The aim of this study was to compare the effects of purslane extract and Ibuprofen on changes in creatine kinase enzyme and delayed onset muscle soreness after one session of intensive resistance training in male athletes. 30 healthy and active men (age 23.86±2.5 yr, height 177.8±30.9 cm, weight 73.8 ±0.39 kg) volunteered to take part in this study. They were randomly divided into three groups (n=10): purslane, placebo and Ibuprofen by double – blinded design. The purslane group received purslane extract orally as much as 1200 mg 3 times a day while placebo and Ibuprofen groups respectively received the same amount of lactose and Ibuprofen 24 hours before the training to 72 hours after the training. DOMS was created using a modified training program. CK levels and soreness were measured four times: 24 hours before, 24, 48 and 72 hours after the training respectively by ELISA reading device and Visual Analogue Scale (VAS). The data were analyzed by ANOVA with repeated measures and SPSS19. Serum CK concentration in the purslane group significantly decreased 48 and 72 hours after the training but it significantly increased in Ibuprofen group 72 hours after the training (P≤0.05). The purslane group significantly had less pain 72 hours after the training, but Ibuprofen group had the highest pain (P≤0.05). A significant difference was observed among the three groups in the concentration of serum CK 24 hours after the training and the perceived pain 48 and 72 hours after the training (P≤0.05). These findings showed that compared with Ibuprofen, purslane plant extract considerably influenced prevention and relief of delayed onset muscle soreness in male athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibuprofen
  • Purslane Extract
  • Delayed Onset Muscle Soreness
  • Male Athletes