تأثیر دو شدت تمرین تناوبی بر بیان ژن‌های MyoD و Pax7 عضلۀ نعلی رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

چکیده

 
انفارکتوس میوکارد بیماری‌ای است که علاوه‌بر دستگاه قلبی-عروقی، دیگر بافت‌های بدن، از جمله عضلات اسکلتی نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی دو نوع تمرین تناوبی با شدت کم و با شدت زیاد بر بیان ژن MyoD و Pax7 بود. 24 سر رت ویستار 10 هفته‌ای انتخاب شدند و تحت عمل جراحی مسدود کردن شریان کرونر قرار گرفتند و به شکل تصادفی به چهار گروه تمرین ورزشی با شدت کم ( LIT و 6=n) و تمرین ورزشی با شدت زیاد ( HIIT و 6=n)، کنترل (Con و 6=n) و شم ( Sham و 6=n) تقسیم شدند. چهار هفته پس از جراحی، رت‌ها، تمرین ورزشی را به مدت شش هفته و سه بار در هفته اجرا کردند. پس از هفتۀ ششم، رت‌ها بی‌هوش و تشریح شدند و بافت عضلۀ نعلی آنها برای تجزیه‌وتحلیل استخراج شد. داده‌های حاصل از تکنیک RT-PCR  از روش ΔΔCtکمی شده و پس از آزمون‌های شاپیرو-ویلک و لون، از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد بین تأثیر شدت‌های تمرین بر مقادیر MyoD و Pax7 در گروه‌های پژوهش اختلاف معناداری وجود ندارد. اگرچه نشان داده شده است، تمرین‌های ورزشی، آثار مثبتی بر دستگاه قلبی-عروقی و اختلالات عضلانی ناشی از MI دارد، اظهارنظر قطعی دربارۀ تأثیر انواع تمرین بر عواملی مانند MyoD، Pax7که ارتباط زیادی در مقابله با آتروفی عضلانی دارند، به مطالعات بیشتر و کنترل دقیق‌تر سایر عوامل مؤثر وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Intensities of Interval Training on Gene Expression of MyoD and Pax7 in Soleus Muscle of Myocardial Infarcted Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Vahideh Kianmarz Bonab 1
  • Mohammadreza Kordi 2
  • Siroos Choobineh 3
1 PhD of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alborz Branch, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Myocardial infarction is a disease that not only influences cardiovascular system, but also influences other body systems including skeletal muscles. Thus, the aim of this study was to examine two type of interval trainingwith low and high intensity on gene expression of MyoD and Pax7. 24 Wistar rats (age: 10 weeks) were selected and underwent a coronary artery blocking surgery. Eventually, they were randomly divided into 4 groups: low intensity training (LIT) (n=6), high intensity training (HIT) (n=6), sham (n=6) and control (con) (n=6). 4 weeks after operation, subjects trained for 6 weeks, 3 session per week. After 6th week, subjects were anesthetized and killed and their soleus muscle were separated for further analysis. Data from RT-PCR technique were quantified by ΔΔCt formula and analyzed by one-way ANOVA test after Shapiro-Wilk and Leven tests. The results showed no significant differences in the effect of training intensities on MyoD and Pax7 among groups. However, it has shown that training has positive effects of cardiovascular system and muscular disorders resulted from MI, further studies with more control of other effective factors are required for a definite comment on the effects of different types of training on markers such as MyoD and Pax7 which are highly associated with treating muscle atrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial Infarction
  • Interval Training
  • Low Intensity
  • Training
  • Myogenic Factors