شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

 
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران و بررسی روابط بین آنها بود. به‌منظور بررسی نظام‌مند عوامل تشکیل‌دهنده، رویکرد سیستمی مدنظر قرار گرفت. با مرور مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و مصاحبه با نخبگان آگاه به موضوع عوامل تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون ورزشی شامل دروندادها (منابع مالی، اماکن و تسهیلات ورزشی، نیروی انسانی، مدیریت و رهبری) فرایندها (تدارک و توسعۀ مربیان، ترویج و رسانه، مسابقات و اردوهای ملی و بین‌المللی، توسعۀ علمی و پژوهشی، مشارکت ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها، توسعه و حمایت ورزشکاران نخبه)، بروندادها (رشد و تعمیم ورزش، موفقیت و مدال‌آوری) و پیامد (توسعه) شناسایی شدند. ارزیابیرابطۀمیانهریکازمتغیرهایمذکوررامی‌توان نوعیمسئلۀ تصمیم‌گیری تلقیکرد. دراینزمینه،می‌توانازروش آزمونتصمیم‌گیریDEMATEL برایاستخراج روابطعلیمیانمتغیرهااستفاده کرد. دراینپژوهش بااستفادهازنظرهای دوازده نفرازکارشناسانوخبرگان مدیریتورزشی رابطۀمیانمتغیرهایمذکوربررسیشد. نتایج نشان داد که مسابقات و اردوهای ملی و بین‌المللی تأثیرگذارترین و توسعۀ ورزشکاران نخبه تأثیرپذیرترین عامل بوده است. همچنین عامل توسعۀ ورزشکاران نخبه بیشترین شدت (مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) را داشت. عامل توسعۀ علمی و پژوهشی یک نفوذکنندۀ قوی و عامل شناسایی و پرورش استعدادها یک نفوذپذیر قوی است. در نهایت این پژوهش می‌تواند به مدیران ورزشی در درک نظام‌مند فدراسیون‌های ورزشی و روابط علی و معلولی موجود در آنها کمک کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Constituent Elements and Relationships of Sport Federations System in Iran by a Systematic Approach

نویسندگان [English]

  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 1
  • Mahmood Goodarzi 2
  • Majid Jalali 3
  • Ebrahim Alidoust 4
1 Assistant professor of sport management, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran
2 Full Professor of Sport management, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of this study was to identify the constituent elements of the Iran sport federations system and to examine their relationships. Systematic approach was considered for systematic examination of the constituent elements. By reviewing the theoretical literature and interviews with knowledgeable elites, the constituent elements of sport federations system including inputs (financial resources, sport facilities, human forces and leadership and management), processes (preparation and development of coaches, promotion and media, national and international competitions and camps, scientific and research development, sport participation, talent identification, elite athletes development and support), outputs (growth and generalization of sport, success and medaling), and outcome (development) were identified. The assessment of the relationship between each of these variables can be considered as a decision-making. Therefore, DEMATEL test could be used to extract causal relationships of variables. In this paper, 12 sport management experts examined the relationship of these variables. The results showed that national and international competitions was the most influential element and developing elite athletes was the most affected element. In addition, element of developing elite athletes had maximum intensity (total of affecting and affected). The element of scientific and research development was a strong penetrator and talent identification was a strong penetrated element. Finally, this study can help sport managers to systematically understand sport federations and their causal relationships. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport System
  • Systematic Approach
  • Systematic Thinking
  • Sport Federations