تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق، تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از ترکیب روش‌های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. حجم نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری و به‌صورت کل‌شمار و تعداد آن 142 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 15 نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصصان ورزش اسکی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (815/0α =) تأیید شد.
راهبردهای تدوین‌شده شامل بهره‌گیری از نیروهای متخصص، مجرب و به‌روز در امور اجرایی فدراسیون، برگزاری مسابقات، کلاس‌های مربیگری و داوری و مربیگری تیم‌های ملی، بهره‌مندی از مشارکت بخش خصوصی و جذب حامیان مالی در راستای حمایت از رویکرد همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای ورزش اسکی، استفاده از فرایند استعدادیابی در استان‌های صاحب‌نام اسکی با تمرکز بر آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و تلاش به‌منظور کسب میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری مسابقات کیفی در رده‌های سنی مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی، بهره‌گیری از پژوهش و آموزش جهت بهبود و ارتقای آگاهی و دانش جامعۀ هدف و در راستای ترویج و توسعۀ ورزش اسکی، تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها در راستای توسعه و بهره‌وری پیست‌های ورزش اسکی و حمایت از قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و عوامل متخصص این ورزش، استفاده از ارتباطات بین‌المللی و ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کسب کرسی‌های جهانی و تسهیل و تسریع ورود لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی، بهره‌مندی از مدیریت کیفی فرایندها در برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فدراسیون اسکی مبتنی بر تفکر اقتصاد مقاومتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic and Operational Plan for the Ski Federation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Dabir 1
  • mehdi moradi 2
  • Sadegh Satarifard 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 University Tehran
3 Department of Physical education, Researcher of Research Center of the Majles, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to develop a strategic and operational plan for the Ski Federation of the Islamic Republic of Iran. This study was applied in terms of aims and a combination of qualitative and quantitative methods for data collection and analysis. The sample equaled the population by census sampling method (N=n=142). The validity of the questionnaire was confirmed by 15 sport management professors and ski experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α=0.815). Formulated strategies included utilizing expert, experienced and up-to-date forces in federation administration, competitions, coaching and refereeing classes and coaching national teams, benefiting from private sector involvement and attracting sponsors to support public, championship and professional approach in skiing, using the talent identification process in provinces which have a noticeable reputation in ski with a focus on landscaping, planning and striving to host world and Asian events and qualifying events in different age groups with the participation of representatives of the World Federation, utilizing research and training to improve and promote the awareness and knowledge of the target community and to promote and develop skiing, formulating rules and guidelines to develop and utilize ski slopes and to support champions, coaches, referees, veterans and professional authorities of this sport, utilizing international communications and internal capacity to acquire global seats and to facilitate and benefit from ski equipment supplies, utilizing the quality management of the processes in planning and carrying out activities of the Ski Federation based on the resistive economy approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Plan
  • Operational Plan
  • Ski Federation