تغییرات مایواستاتین و فول‌استاتین سرمی به هشت هفته تمرین مقاومتی در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی مایواستاتین، فول استاتین و مقاومت به انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود. برای این منظور، 20 مرد سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 (سن: 97/4±45/72 سال، وزن: 57/12±70/79 کیلوگرم، BMI: 07/4±91/27 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هر هفته، 8 حرکت را 3 ست با 10 تکرار با 70 درصد 1RM اجرا کردند. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی نمونه‌های خون جمع‌آوری شد. از آزمون‌های آماری t همبسته و ANCOVA برای تحلیل داده‌ها استفاده شد و سطح معنا‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج درون‌گروهی تحلیل داده‌ها نشان داد، هشت هفته تمرین مقاومتی به افزایش معنا‌دار قدرت پایین‌تنه، بالاتنه (001/0=P)، مقادیر سرمی فول استاتین (008/0=P) و کاهش معنادار مقادیر سرمی مایواستاتین (03/0=P)، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین (001/0=P) در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 منجر شد. در بررسی تغییرات بین‌گروهی نیز مشخص شد که تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنا‌داری در قدرت پایین‌تنه، بالاتنه (001/0=P)، مقادیر سرمی فول استاتین (01/0=P) و کاهش معنا‌داری در مقادیر سرمی مایواستاتین (01/0=P)، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین (001/0=P) ایجاد کرد. استفاده از برنامۀ تمرین مقاومتی با تنظیم مثبت فول‌استاتین و تنظیم منفی مایواستاتین در بهبود متابولیسم گلوکز تخریب‌شدۀ ناشی از مقاومت به انسولین سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مؤثر است که قدرت عضلانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Serum Myostatin and Follistatin to 8 Weeks of Resistance Training in Elderly Men with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Javad Tolouei azar 1
  • Fatemeh Shabkhiz 2
  • mousa khalafi 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training on serum levels of myostatin, follistatin and insulin resistance in elderly men with type 2 diabetes. For this purpose, 20 elderly men with type 2 diabetes (age: 72.45 ± 4.97, weight: 79.70 ± 12.57, BMI: 27.91 ± 4.07) were selected and randomly divided into two groups: resistance training (n = 10) and control (n = 10). The resistance training group performed 8 movements in 3 sets with 10 repetitions at 70% 1RM for 8 weeks, 3 sessions per week. Blood samples were collected at baseline and 48 hours following the last training session. The paired t test and ANCOVA were used to analyze data in the significance level of 0.05. The results of intra-group data analysis showed that 8 weeks of resistance training significantly increased lower and upper extremity strength (P=0.001) and serum levels of follistatin (P=0.008), and significantly decreased serum levels of myostatin (P=0.03), insulin, glucose and insulin resistance index (P=0.001) in elderly men with type 2 diabetes. Also, intergroup changes showed that resistance training group showed a significant increase in lower and upper extremity strength (P=0.001) and serum levels of follistatin (P=0.01) and a significant decrease in serum levels of myostatin (P=0.01), insulin, glucose and insulin resistance index (P=0.001). Resistance training program with follistatin upregulation and myostatin downregulation influences the improvement of the metabolism of glucose degraded by insulin resistance in the elderly with type 2 diabetes which also affects muscle strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Type 2 Diabetes
  • Follistatin
  • Myostatin
  • Insulin Resistance