اعتباریابی مقیاس عدالت سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 
در این پژوهش پرسشنامۀ عدالت سازمانی کیم و لونگ (2007)، در فدراسیون‌های ورزشی اعتباریابی شد. جامعۀ آماری تحقیق 703 نفر از کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی ایران بودند، که از این تعداد 250 نفر به‌عنوان نمونۀ نهایی تحقیق، انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش از نوع واریماکس، و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار 8.8 LISREL، استفاده شد. تحلیل عاملی پاسخ‌های جمع‌آوری‌شده از کارشناسان، نشان داد که ابزار عدالت سازمانی از سه عامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، و عدالت تعاملی) با ارزش ویژۀ بزرگ‌تر از یک اشباع شده است و این عوامل در مجموع 98/78 درصد از واریانس کل این ابزار را تبیین می‌کنند. شاخص‌های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی وجود عوامل سه‌گانه را تأیید کرد (13/2=χ2/df،98/0CFI=، 96/0NFI=، 95/0=GFI، 071/0RMSEA=). همچنین ضریب آلفای کرونباخ (88/0) به‌دست‌آمده نشان داد که ابزار عدالت سازمانی از پایایی قابل قبولی برای استفاده در فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Organizational Justice Scale in Sport Federations

نویسنده [English]

  • Amir Ghanbarpour
Assistant professor, department of sport science, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

 
In this study, Kim and Long (2007) Organizational Justice Questionnaire was validated in sport federations. The statistical population consisted of 703 experts from Iran sport federations and 250 subjects were selected as the final sample of the study. For data analysis, exploratory factor analysis with principal components analysis and Varimax rotation and confirmatory factor analysis using LISREL 8.8 software were used. Factor analysis of the responses collected from the experts showed that organizational justice instrument was saturated from three factors (distributive justice, procedural justice, and interactional justice) with eigenvalues ​​greater than one, and these factors explained in total 78.98% of total variation of organizational justice scale. Fitness indexes of confirmatory factor analysis confirmed these three factors (RMSEA=0.071, GFI=0.95, NFI=0.96, CFI= 0.98, χ2/df=2.13). Also, Cronbach's alpha coefficient (0.88) indicated that organizational justice instrument had an acceptable reliability to be used in sport federations and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Factor Analysis
  • Organizational Justice
  • Sport Federation
  • Expert