تأثیر یک دوره مصرف مکمل کوئرستین بر بیان ژن 1PGC- در دوران بی‌تحرکی در رت‌های فعال بعد از یک دوره تمرین HIIT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز شیراز، ایران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، فارس

4 دانشجوی دکتری مرکز پرورش سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، تعیین اثر مکمل کوئرستین در دوران بی‌تحرکی بر مسیر سیگنالینگ 1PGC- است. همچنین محققان در پی پاسخگویی به این پرسش هستند که آیا مصرف مکمل کوئرستین، می‌تواند در پیشگیری از آتروفی در دوران بی‌تحرکی مفید باشد؟
در این پژوهش، 30 سر موش نر صحرایی 2 ماهه نژاد اسپراگ‌داولی (وزن=80/11±295 گرم) انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (6n=) و تمرین (24n=) قرار گرفتند. تمرین تناوبی با شدت 16 متر در هفتۀ اول آغاز شد و در هفتۀ هشتم به‌ سرعت 30 متر در دقیقه رسید. پس ‌از آن، رت‌های گروه کنترل و 6 رت از گروه تمرین کشته شدند. سپس مابقی گروه تمرین (18n=) به‌صورت تصادفی به سه گروه (بی‌تمرینی، بی‌تحرکی و بی‌تحرکی همراه با مصرف مکمل کوئرستین) تقسیم شدند. سپس گروه‌های بی‌تحرک به مدت 14 روز بی‌حرکت شدند و در این دوران به گروه مکمل، مکمل کوئرستین با دوز 400 میلی‌گرم در روز خورانده می‌شد. پس از اتمام دورۀ 14 روزه، رت‌ها کشته شدند و میزان بیان ژن PGC-1 عضلات نعلی آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شد.
میانگین وزنی رت‌ها نسبت به گروه کنترل و دو گروه دیگر (بی‌تمرین و بی‌تحرک) بیشتر بود (001/0 = P). از طرف دیگر، پس از 14 روز، میزان بیان ژن PGC1α در گروه بی‌تحرک همراه با مصرف کوئرستین بیشترین سطح و در گروه بی‌تحرک کمترین سطح بیان ژنی را داشت (004/0P= ).
نتایج تغییرات نشان داد با مصرف مکمل کوئرستین، می‌توان انتظار حداقلی کاهش در وزن عضله و بیان ژنی PGC1 در بی‌تحرکی را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Consumption of Quercetin Supplement on Gene Expression of PGC-1α during Sedentary Period in Active Rats after a HIIT Course

نویسندگان [English]

  • MOZHGAN REZVANI RAD 1
  • Farhad Daryanoosh 2
  • Mohammad Hemmatinafar 3
  • Iman Jamhiri 4
1 MSc Student of Exercise Nutrition, Educational Sciences and Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Educational Sciences and Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 The assistant professor of the faculty of education and psychology of Shiraz University, Shiraz, Fars
4 The PhD student of institute for the stem cell growth of Shiraz University of medical sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to determine the effect of Quercetin supplement during sedentary period on the signaling pathway of the PGC-1α. Researchers are trying to find out whether Quercetin supplement consumption can be beneficial to preventing atrophy during sedentary period. In this study, 30 male rats (age=2 months old, weight=295±11.80 g, Sprague-Dawley) were selected. They were assigned to 2 groups: control (n=6) and training (n=24). Interval training with the intensity of 16 m started in the first week and reached the speed of 30 m/min. in the eighth week. Then, the rats of the control group and 6 rats of the training group were killed. Then, the rest of training group (n=18) were randomly divided into 3 groups: detraining, sedentation and sedentation-Quercetin supplement. Sedentary groups became inactive for 14 days and Quercetin supplement group was fed with Quercetin (400 mg/day) during this period. After these 14 days, they were killed and the amount of the PGC-1α gene expression of their soleus muscle was measured. The mean weight of the rats was higher than the control and the other two groups (detraining and sedentation) (P=0.001). On the other hand, after 14 days, the sedentation-Quercetin group had the highest whereas the sedentation group had the lowest amount of PGC-1α gene expression (P=0.004). The results of the changes showed that the minimum reduction in the muscle weight and gene expression of the PGC1α during sedentary period can be expected by consuming Quercetin supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedentation
  • Active Rats
  • Quercetin Supplement
  • PGC1α