ارتباط رعایت اصول روابط انسانی از سوی استادان با انگیزۀ پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت ‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 کارشناس مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

 
ه‍دف پ‍ژوه‍ش حاضر ب‍ررس‍ی ارتباط بین رع‍ای‍ت اص‍ول رواب‍ط ان‍س‍ان‍ی ت‍وس‍ط استادان و مربیان با انگیزۀ پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر رشتۀ تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (252 نفر) بود که 160 نفر به‌صورت تصادفی، پرسشنامه‌های رعایت اصول روابط انسانی گوهری (1385) و انگیزۀ پیشرفت ورزشی یا ورزش‌گرایی گیل و دیتر (1988) را تکمیل کردند. از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسۀ بین گروه‌ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ بین متغیرها در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد هرچند هر دو متغیر رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت ورزشی میانگین امتیاز بالاتر از مقدار متوسط بود، اما بین رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت ورزشی و خرده‌مقیاس‌های آن رابطۀ معنا‌داری وجود ندارد. براساس نتایج مشاهده شد که سابقۀ ورزشی دانشجویان با رعایت اصول روابط انسانی و نیز انگیزۀ پیشرفت رابطۀ معنا‌داری دارد (05/0P<). همچنین تفاوت معنا‌داری در میانگین امتیاز ابعاد پیروزی‌گرایی و هدف‌گرایی انگیزۀ پیشرفت ورزشی بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد (05/0P<). دیدگاه دانشجویان در مورد رعایت اصول روابط انسانی براساس سال ورودی آنها نیز متفاوت بود. به‌نظر می‌رسد انگیزۀ پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت ‌بدنی به عوامل دیگری غیر از رعایت اصول روابط انسانی توسط استادان آنها مرتبط باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع اصول روابط انسانی رعایت اصول روابط انسانی توسط استادان همواره مورد تأکید بوده و بی‌شک در پیشرفت سایر ابعاد زندگی و تحصیل دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Applying Principles of Human Relations by Professors with Sport Achievement Motivation of Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • Yousef Yavari 1
  • Mehdi Bashiri 2
  • Farhad Khoshnevis 3
  • Akram Faridi 4
1 Sport sciences Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sport Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 MSc of Sport Management, Department of Sport Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
4 B.A of Sport Management, Department of Sport Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
The study examined the relationship of applying principles of human relations by professors and instructors with sport achievement motivation of physical education students. The study population included all male and female students of physical education and sport sciences of Azerbaijan Shahid Madani University (N=252) and 160 subjects randomly completed Gohari (2011) human relations principles questionnaire and Gill and Dieter (1988) sports achievement motivation questionnaire. Independent t test and one-way ANOVA were used to examine the groups and Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship of variables at P≤0.05. The results showed that although mean scores of applying principles of human relations and sport achievement motivation were above average, there was not a significant relationship between applying the principles of human relations and sport achievement motivation and its subscales. There was a significant relationship between athletic experience of students and applying the principles of human relations and sport achievement motivation (P<0.05). Also, there was a significant difference in mean scores of victory and goal orientation dimensions of sport achievement motivation between male and female students (P<0.05). Students' viewpoints on applying the principles of human relations were different based on their entrance year. It seems that sport achievement motivation in physical education students is associated with factors other than applying the principles of human relations by their professors. But given the importance attached to applying the principles of human relations, the observance of these principles by professors has always been emphasized and it will surely affect the development of other life and educational dimensions of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professor
  • Sport Achievement
  • Physical Education Students
  • Human Relations
  • Sport Orientation