نقش ابعاد هنرآفرینی شغل بر جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
با توجه به اینکه هنرآفرینی شغل از ابزار توانمندسازی منابع انسانی است و اثر مطلوبی بر محیط سازمان می‌گذارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد هنرآفرینی شغل بر جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. 191 نفر از کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان به‌صورت تصادفی و براساس جدول کرجسی و همکاران (از جامعۀ 500 نفری) در تحقیق حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه‌های هنرآفرینی شغل (تیمز و همکاران، 2012) و جو سازمانی (هالپین و کرافت، 1963) پاسخ دادند. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 17 نفر از استادان، روایی واگرا (بار عاملی بالای 40/0)، همگرا (AVE بالای 5/0) و افتراقی (AVE≥R2) نیز تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهم‌ترین عامل برای ایجاد جو سازمانی مثبت از طریق هنرآفرین کردن منابع اجتماعی شغل حاصل می‌شود (65/0=R2، 04/8 = t، 62/0= r). با توجه به بار عاملی بالای روحیۀ گروهی (22/1=R2، 04/8 = t، 10/1= r) ، ‌ظر می‌رسد که بیش از آنکه ساختارهای شغلی در سازمان‌های دولتی ورزشی بزرگ به جرح و تعدیل نیاز داشته باشند، روابط اجتماعی و پویایی منابع انسانی می‌توانند جو سازمانی را دستخوش تغییرات مثبت کنند. به همین دلیل به مدیران و طراحان مشاغل در سازمان‌های بزرگ ورزشی پیشنهاد می‌شود که بیشتر بر ویژگی‌های اجتماعی شغل برای نیروی کار توجه کنند تا بتوان تا حدودی از پیامدهای منفی بوروکراسی در سازمان‌های بزرگ دولتی ورزشی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Job Crafting Components in Organizational Climate of Sport and Youth Ministry of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Gholamreza Shabanibahar
Professor in Sport Management, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

 
Given that job crafting is the one of the empowerment tools for human resources and it has a favorable impact on organization environment, this study aimed at investigating the role of job crafting components in organizational climate of Sport and Youth Ministry of I.R.Iran. 191 experts and managers of Sport and Youth Ministry randomly participated in the study by Krejcie et al. Table (selected from a population of 500 subjects) and responded to job crafting scale (Tims et al., 2012) and organizational climate questionnaire (Halpin and Craft, 1963). After 17 professors investigated the face and content validity of the questionnaires, divergent (factor loading over 0.40), convergent (AVE over 0.5), and discriminant (AVE≥R2) validity were confirmed. Structural equal modeling results showed that the best factor to create organizational climate was obtained via crafting social job resources (r=0.62, t=8.04, R2=0.65). Regarding the high factor loading of team spirit (r=1.10, t=8.04, R2=1.22), it seems that before that job structures need altering in mega governmental sport organizations, social relations and human resources dynamics can develop positive changes in organizational climate. Thus, job designers and managers of mega governmental sport organizations are recommended to mainly emphasize job social characteristics for workforces so that negative consequences of bureaucracy in governmental sport organizations could be prevented to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Team Spirit
  • Social Resources
  • Sport and Youth Ministry
  • Job Crafting