تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
این پژوهش با هدف «تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ایران » صورت گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی از طریق توزیع پرسشنامه، در بین نمونه‌های آماری صورت گرفت. جامعۀ آماری تحقیق شامل 466 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود که به روش آماری (فرمول کوکران) 210 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در پاسخ به آزمون فرضیات تحقیق یافته‌ها نشان داد اعتبار مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شدۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوبی بوده است و نوع روابط بین متغیرها مؤید اثربخشی این مدل است، به‌طوری‌که بین ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گری مهارت‌های سیاسی رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanatory Model of the Effect of Perception of Political Climate on Work Outcomes and the Mediating Role of Perceived Organizational Support in the Ministry of Sport and Youth of I.R.Iran

نویسندگان [English]

  • seyed Ehsan Amirhoseeini 1
  • Mohammad Khabiri 2
  • Mehrzad Hamidi 2
  • nasrollah sajjadi 3
1 Department of Sport science, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences.Tehran University
چکیده [English]

 
This study was conducted with the aim of explanatory model of the effect of perception of political climate on work outcomes and the mediating role of perceived organizational support in the Ministry of Sport and Youth of I.R.Iran. This study was applied in terms of aims and descriptive correlation in terms of methodology. Data were collected by a field method and distributing a questionnaire among statistical sample. The statistical population consisted of 466 employees of the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran and 210 subjects were selected as the sample by Cochran's formula. The hypotheses were tested and the findings showed that the validation of the model of the effect of perception of political climate on work outcomes and the mediating role of perceived organizational support in the employees of the Ministry of Sport and Youth of Iran was desirable and the type of relationships among variables indicated the effectiveness of this model so that there was a significant relationship between perception of the political climate on work outcomes, the mediating role of perceived organizational support and the moderating role of political skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employees
  • perceived organizational support
  • perception of political climate
  • political skills
  • work outcomes