ادراک کیفیت خدمات، رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت گردشگران حاضر در یک رویداد ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت‌مندی و ادراک کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در یک رویداد ورزشی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت و نمونة آماری آن 350 نفر از گردشگرانی بودند که در رقابت‌های کشوری کشتی با چوخه در شهرستان اسفراین حضور داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ شانک 2006 و به‌منظور تعیین روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و همچنین به‌منظور تعیین پایایی بخش‌های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون، به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیرها، و از مدلسازی معادلات ساختاری به‌منظور ارائۀ مدل تحقیق و تبیین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته با نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت مسابقات، کیفیت دسترسی و کیفیت مکان برگزاری مسابقات به‌ترتیب اولویت، بیشترین تأثیر را بر رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت گردشگران رویداد ورزشی داشته است. ارائۀ مدل کیفیت خدمات گردشگری ورزشی می‌تواند راهنمایی برای مدیرانی باشد که تمایل دارند از رویدادهای گردشگری ورزشی بیشترین بهره‌ را ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception of Service Quality, Satisfaction and Intent to Return in Tourists of a Sport Event

نویسندگان [English]

  • Parvin Shooshinasab 1
  • Javad Fesanghari 2
  • mahmood izadi 3
  • Ali Benesbordi 1
1 Hakim Sabzevari University, Sport Sciences school, assistant professor
2 a Department of Sport management, Human science Faculty, Tarbiat Modares University, Ph.D. studen،t sport management of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Sport management department, Sport Science faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

 
The aim of the current study was to investigate satisfaction and the perceived service quality and intent to return in sport tourists of a sport event. This study was descriptive correlation conducted as a field. The statistical sample consisted of 350 tourists who attended the national competitions of a traditional wrestling in Esfarayen city. Shonk (2006) questionnaire was used to collect data. Confirmatory factor analysis was used to determine the construct validity of the questionnaire and Cronbach’s alpha coefficient was applied to determine the reliability of different sections of the questionnaire. Kolmogorov – Smirnov test was used to determine the normality of the data distribution. Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship among variables and structural equation modeling (SEM) was used to provide the model and explain the relationship between dependent and independent variables using LISREL software. The results showed that contest quality, access quality and place quality respectively had the highest effect on satisfaction and intent to return in sport event tourists. Presenting sport tourism service quality model can offer guidelines for managers who intend to benefit most from sport tourism events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intent to return
  • satisfaction
  • service quality
  • sport event
  • sport tourist