نویسنده = ناصر بهپور
تأثیر 6 هفته تمرین عضلات دمی (IMT) بر سرعت شنا

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 51-62

افسانه آستین چپ؛ ناصر بهپور؛ وحید تأدیبی