نویسنده = مصطفی افشاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل راهبردهای توسعۀ تجاری‌سازی دانش مدیریت ورزشی با استفاده از الگوی ترکیبی مدل سه‌شاخگی و TOPSIS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 163-175

معصومه گلکار حق؛ مصطفی افشاری؛ زهرا علم؛ اکرم اصفهانی‌نیا


2. تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن


3. شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-159

المیرا گوزل زاده؛ امیر دانا؛ مصطفی افشاری