کلیدواژه‌ها = مدیریت خطر
ارزیابی وضعیت مدیریت خطر در فعالیت‌های ورزشی مدارس قزوین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 125-135

حسین حسن بیگی؛ عباس نظریان مادوانی


مقایسۀ رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه‌های دولتی و خصوصی شهرستان آمل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-112

مریم فدایی؛ علی محمد امیرتاش؛ عباس خدایاری؛ حسین کردلو