نویسنده = حمید رجبی
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 129-143

سودابه شرابیانی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا؛ مجتبی کاویانی


اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 89-100

شهرام محمدی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی؛ مهسا عبدالهی