تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب و عروق) ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تغذیۀ ورزشی، دانشکدۀ تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشگاه آکادیا، کانادا

چکیده

 
اگرچه اختلال عملکرد اندوتلیال و کاهش اکسید نیتریک دلایل فشار خون یائسگی‌اند، مکانیسم‌های پایه‌ای آن کاملاً شناخته‌شده نیست. اخیراً به نقش محوری آدروپین در این خصوص اشاره شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین، اکسید نیتریک سرم و فشار خون در زنان یائسۀ مبتلا به پرفشار خونی بود. بدین‌منظور، 20 زن یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی مرحلۀ 1 به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین در برنامۀ تمرینات ترکیبی (پیاده‌روی با شدت متوسط 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه) و تمرینات مقاومتی با شدت 10 تکرار بیشینه (معادل 70 درصد 1 تکرار بیشینه)، 3 روز در هفته به مدت 8 هفته شرکت کردند. نمونه‌های خونی قبل و بعد از اجرای برنامۀ تمرینی جمع‌آوری و غلظت آدروپین به روش الایزای ساندویچی و اکسید نیتریک سرم به روش کالری متری اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها در هر گروه از آزمون تی همبسته و برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. سطح معنا‌داری در تمام آزمون‌ها 05/0> α در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد کهسطوح آدروپین و سطوح اکسید نیتریک سرم در گروه تمرین در مقایسه با کنترل به‌طور معنا‌داری افزایش یافت (000/0 P=). به‌علاوه، فشار خون سیستولی و دیاستولی به‌طور معنا‌داری در گروه تمرین نسبت به کنترل کاهش یافت (000/0= P). در مجموع، به‌نظر می‌رسد تمرین ترکیبی از طریق افزایش آدروپین سرم و اکسید نیتریک در کاهش فشار خون زنان یائسه نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Combined Training on Serum Adropin and Nitric Oxide in Hypertensive Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Sharabiani 1
  • Hamid Rajabi 2
  • Pezhman Motamedi 3
  • Mohammadreza Dehkhoda 2
  • Mojtaba Kaviani 4
1 Ph.D. Student of Exercise Physiology(cardiovascular branch),Faculty of physical education, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sport Nutrition, Faculty of Nutrition and Dietetics, Acadia University, Canada.
چکیده [English]

 
Even though endothelial dysfunction and reduction of nitric oxide are considered to be responsible for postmenopausal hypertension, the underlying mechanisms are not yet to be fully recognized. Adropin has been shown to play a key role in this regard. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of combined training on adropin, serum nitric oxide as well as blood pressure in hypertensive postmenopausal women. For this purpose, 20 postmenopausal women with satge-1 hypertension were randomly divided into two groups: training and control. The training group participated in combined exercise (walking with a moderate intensity of 60-70% of maximum heart rate (HRmax)) and resistance training with an intensity of 10 repetitions maximum (equivalent to 70% of 1RM) 3 sessions per week for 8 weeks. Blood samples were collected before and after training intervention. Adropin concentration was measured by sandwich ELISA method and serum nitric oxide was measured by calorimetric method. Dependent and independent t tests were used to analyze and compare the differences within groups and between groups respectively.The significance level was set as α<0.05. The results indicated thatadropin and serum NO levels significantly increased in the training group compared with the control group (P=0.000). Furthermore, systolic and diastolic blood pressures were significantly lower in the training group compared with the control group (P=0.000).In conclusion,it seems that combined training contributes to the reduction of blood pressure in postmenopausal women through an increase in serum adropin and nitric oxide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adropin
  • Nitric Oxide
  • Combined Training
  • Postmenopausal Women