دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-182 
راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر


مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

صفحه 117-128

اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور


تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

صفحه 129-143

سودابه شرابیانی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا؛ مجتبی کاویانی


تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

صفحه 157-170

محمد امین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ فرهاد خرمایی؛ علیرضا صالحی