دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-155 
تدوین برنامۀ استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل SWOT

صفحه 105-115

مهشید فرزان؛ زهرا حاجی انزهایی؛ زینت نیک‌آئین؛ یوسف باقری