تأثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ تندرستی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ‌تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش تمام مشتریان فروشگاه­های ورزشی شهر تهران بودند. حجم نمونه 200 نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به‌طور هدفمند در بین مشتریان توزیع شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد تمام ابعاد جو فروشگاهی شامل پاکیزگی، موسیقی، رنگ، نور، چیدمان و دما تأثیر معناداری بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی دارد. ازاین‌رو به فروشندگان محصولات ورزشی پیشنهاد می‌شود با توجه به ماهیت محصولات ورزشی جو فروشگاهی یکپارچه‌ای متناسب با محصول برای تأثیرگذاری بیشتر بر مشتریان ایحاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Store Atmosphere on Customers Purchase Intention of Sport Products

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Boroumand 1
  • Seyed Emad Hoseini 1
  • Ali Afroozeh 2
1 Assistant professor, Faculty of sport science and health, Shahid Behehsti University, Tehran, Iran
2 PhD student of sports management, Department of sports management, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the impact of store atmosphere on Customer's purchase intention of Sport Products. The research method of this study was descriptive correlation and it was applied in terms of the aims. The research population included of all customers of sport products. The Sample size determined 200 customers and research questionnaire was distributed between them purposefully. A researcher-made questionnaire was used which it’s validity and reliability was confirmed. In order to statistical analysis, descriptive statistic and structural equation modeling was used in Amos. The results showed that all aspects of store atmosphere including; cleanliness, music, color, light, layout and temperature had significant effect on Customers purchase intention of Sport Products. It is recommended to Sport Products retailers; store atmosphere integrated with nature of Sport Products to influence the customers and enhance the purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Customers of Sport Products
  • Layout
  • Music
  • Purchase Intention
  • Store Atmosphere
  • Temperature