پاسخ سیستم خودکار قلبی، الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون به تمرین هوازی در شرایط تمرینی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار طب ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر متفاوت اجرای تمرین هوازی کوتاه‌مدت در محیط خشکی و آبی بر مکانیسم‌های کنترل‌کنندة فشار خون است. 30 مرد جوان سالم به‌عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند. سپس تمامی آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در گروه‌های پژوهش (گروه کنترل؛ میانگین ± انحراف معیار، سن 39/1± 8/26سال؛ گروه تمرین هوازی در محیط خشکی؛ 85/1± 9/25 سال و گروه تمرین هوازی در محیط آبی؛ 71/1± 4/ 26سال) تقسیم‌ شدند. گروه‌های مداخله در فعالیت ورزشی هوازی در خشکی و آب با شدت تقریبی 70 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 3 هفته با جلسات متوالی روزانه شرکت کردند. در دورة پیش‌آزمون و بعد از مداخلة تمرینی، تمامی پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب، فشار خون و الکترولیت‌های پلاسما اندازه‌گیری شد. به‌منظور مقایسة تفاوت‌ها در مراحل پژوهش، از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تمرین هوازی در محیط خشکی سبب تفاوت معنا‌دار در شاخص‌های تغییرپذیری ضربان قلب (01/0=P) و تفاوت غیرمعنا‌دار در شاخص‌های الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون می‌شود (05/0≤P). ولی تمرین هوازی در محیط آبی در هیچ‌یک از شاخص‌های تغییرپذیری ضربان قلب، الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون تفاوت معنا‌داری نشان نداد (05/0≤P). به‌طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که اجرای فعالیت ورزشی هوازی در محیط خشکی احتمالاً از مسیر کنترل عصبی سبب اثرگذاری بر سطوح فشار خون می‌شود. با وجود این کنترل اندک سطوح فشار خون متعاقب تمرین هوازی در محیط آبی را نمی‌توان به تغییرات عصبی و الکترولیت‌های پلاسمایی نسبت داد و احتمالاً فاکتورهای اثرگذار دیگری در این زمینه وجود دارند که به بررسی‌های بیشتری نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Response of Autonomous Heart System, Plasma Electrolytes and Blood Pressure to Aerobic Exercises in Different Training Conditions

نویسندگان [English]

  • Asghar Iranpour 1
  • Lotfali bolboli 2
  • Salim Vahedinamin 3
1 PhD of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardebil, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardebil, Iran
3 Assistant Professor of Sport Medicine, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate different effects of short-term aerobic exercises in land and water environments on blood pressure controlling mechanisms. 30 healthy young men were selected as study subjects. Then, all subjects were randomly divided into study groups (control group: mean ± SD, age 26.8 ± 1.39 years, land aerobic exercise group: 25.9 ± 1.85 years and water aerobic exercise group: 26.4 ± 1.71 years). The intervention groups participated in aerobic exercises in land and water with an intensity of approximately 70% of heart rate reserve for 3 weeks with consecutive daily sessions. All parameters of heart rate variability, plasma electrolytes and blood pressure were measured in the pretest and after exercise intervention. In order to compare differences through research stages, one-way ANOVA was used. The results showed that aerobic exercise in land environment made a significant difference in the parameters of heart rate variability (P=0.01) and insignificant difference in plasma electrolytes and blood pressure compared with the control group (P≥0.05). But, aerobic exercise in water environment showed no significant difference in heart rate variability, plasma electrolytes and blood pressure (P≥0.05). In general, it can be concluded that the aerobic exercise in land is likely to affect the blood pressure levels through the path of the nervous control. However, little control of blood pressure levels following aerobic exercise in water cannot be attributed to neural changes and plasma electrolytes, and there may be other influential factors in this regard that need further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquatic training
  • autonomous heart system
  • blood pressure
  • land training
  • plasma electrolytes