تأثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه پردیس البرز تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. این تحقیق در زمرۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی و در گروه پژوهش‌های آمیخته (کیفی، کمی)، و از لحاظ هدف، کاربردی بود. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوایی و مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته با استادان کارآفرینی، تربیت بدنی و مدیران باشگاه‌ها (15نفر( به روش گلوله‌برفی به مؤلفه‌های مهارت‌های کارآفرینی دست یافته و براساس آن پرسشنامۀ مدیران با 51 سؤال تنظیم شد. جامعۀ آماری، باشگاه‌های ورزشی بودند که 300 باشگاه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. در هر باشگاه مدیر پاسخگوی پرسشنامۀ مدیران، و مشتریان همان باشگاه (میانگین 25 تا 35 نفر) پاسخگوی پرسشنامۀ استاندارد رضایت مشتری آمریکایی (ACSI) بودند که در مجموع 6338 نفر را تشکیل می‌دادند. به‌منظور بررسی روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدلسازی معادله‌های ساختاری با به‌کارگیری نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج عاملی تأییدی، روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد. نتایج نشان داد، مهارت‌های کارآفرینی (مهارت‌های شخصی و مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار) بر میزان جذب مشتری تأثیر معناداری داشت، همچنین متغیر پیشگامی بیشترین تأثیر و پس از آن به‌ترتیب متغیرهای بازاریابی، استقلال، برنامه‌ریزی، ارتباطی، تصمیم‌گیری، مرکز کنترل درونی، تجاری‌سازی، ریسک‌پذیری و نوآوری قرار داشت. متغیرهای خلاقیت و توفیق‌طلبی بر جذب مشتری تأثیر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurial Skills of Managers on Customer Attraction in Private Sport Clubs in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Akram Hosseini 1
  • Ebrahim Alidoust 2
1 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, Alborz Camus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to evaluate the effect of entrepreneurial skills of managers on customer attraction in Tehran private sports clubs. This study was descriptive-survey and mixed (qualitative - quantitative) and applied in terms of aims. In the qualitative section, the entrepreneurship skills components were achieved by content analysis and semi-structured interviews with entrepreneurship and physical education professors and club managers (15 subjects) using snowball method and then managers questionnaire was designed with 51 items. The population consisted of the sport clubs and 300 clubs were selected by stratified random sampling method. In each club, the manager responded to the managers questionnaire and the clients of the same club (average 25-35 subjects) responded to the American Customer Satisfaction Standard Questionnaire (ACSI) (N=6338). Structural equation modeling was used to examine validity, reliability and fitness of latent variables and to test research hypotheses with Amos software. The results of confirmatory factor analysis confirmed the validity, reliability and fitness of latent variables. The results showed that entrepreneurial skills (personal skills and business management skills) had a significant effect on customer attraction. Also, the pioneer variable had the highest effect and the variables of marketing, independence, planning, communication, decision making, center of internal control, commercialization, risk taking and innovation respectively occupied other places. The variables of creativity and success had no significant effects on customer attraction.