تحلیل مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده با پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،

2 استادیار گروه علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق، شناسایی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود. بدین‌منظور از پرسشنامه‌های حمایت سازمانی ادراک‌شدۀ یاواس و باباکوس (2009)، و پیامدهای شغلی کاراتپه (2012) استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان (650N=) بود که 250 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر حمایت سازمانی درک‌شده بر رضایت شغلی (46/0=β، 47/6=t) و عملکرد شغلی (46/0=β، 97/5=t) معلمان تربیت بدنی مثبت و معنادار است. همچنین اثر حمایت سازمانی درک‌شده بر تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی و معنادار بود (36/0- =β، 94/4-=t)؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از معلمان، مقدار تحلیل‌رفتگی شغلی آنها کاهش می‌یابد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که مدیران ستادی ادارات آموزش و پرورش حمایت‌های لازم از معلمان تربیت بدنی را به‌عنوان نقش‌آفرینان مهم رشد و توسعۀ سلامت جامعه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path Analysis of Perceived Organizational Support with Job Outcomes in Physical Education Teachers in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Amir Ghanbarpour 1
  • Nasser Bai 2
1 Assistant professor, department of sport science, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Azad Shahr Branch, ‎Islamic Azad University, Azad Shahr, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to identify the effect of perceived organizational support on job outcomes of Golestan province physical education teachers. Yavas and Babakus (2009) perceived organizational support and Karatepe (2012) job outcomes questionnaires were used. The statistical population consisted of 650 physical education teachers in Golestan province and 250 teachers were selected as the statistical sample. Structural equation modeling with LISERL 8.8 were used to analyze data and identify the effects of variables. Result showed that the effect of perceived organizational support on job satisfaction (β=0.46, t=6.47) and job performance (β=0.46, t=5.97) was positive and significant in physical education teachers. Also, the effect of perceived organizational support on job burnout was negative and significant in these teachers (β= -0.36, t= -4.94). That is to say the more the organizational support of teachers, the less their job burnout will be. These findings suggest that managers of education offices should support physical education teachers as actors who have an important role in developing public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burnout
  • job performance
  • job satisfaction
  • organizational support
  • structural equation