تدوین برنامۀ استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 
این تحقیق با هدف تعیین استراتژی‌های توسعۀ رشتۀ شمشیربازی در ایران به روش تحلیلی SWOT انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش 60 نفر از خبرگان شمشیربازی در سطوح استانی، کشوری، بین‌المللی و جهانی بودند و ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. به‌منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق‌تر به اطلاعات، با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی، پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از نظرهای کمیتۀ راهبردی در مورد SWOT به روش دلفی انجام گرفت و مورد تأیید چند تن از استادان صاحب‌نظر و آشنا به ورزش شمشیربازی قرار گرفت. تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد فدراسیون شمشیربازی باید از راهبردهای تدافعی استفاده کند و به تدوین برنامه‌های راهبردی همچون طراحی و ساخت فضاهای ورزشی مناسب این رشته با توجه به مقتضیات فرهنگی اجتماعی تحلیلی بپردازد تا بتواند ضعف را به حداقل برساند و از تهدیدها دوری جوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Plan for Iran Fencing Federation with SWOT Analysis Method

نویسندگان [English]

  • mahsheed farzan 1
  • Zahra Haji Anzahai 2
  • Zinat Nikaein 2
  • Yousef Bagheri 3
1 MSc of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Ph.D. of Sport Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

 
This study aimed at determining developmental strategies of fencing in Iran with SWOT analytical method. The method was descriptive-survey. The statistical population consisted of 60 fencing experts from province, country, international and global levels. A researcher-made questionnaire was used in this study. To quantitatively analyze the data and to have more accurate access to data, library and internet reviews were used and the questionnaire was designed in four areas to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats using the viewpoints of the strategic committee on SWOT by Delphi method. The questionnaire was confirmed by some fencing professors and experts. All statistical calculations were performed through SPSS software at 0.05 level. The results showed that Fencing Federation should use defensive strategies and develop strategic plans such as the design and development of sport facilities appropriate for fencing with regard to the analytical, social and cultural requirements so that it can lower the weaknesses and avoid threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • developing strategy
  • Fencing Federation
  • SWOT analysis