ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری عبارت بود از کلیۀ تماشاچیان یکی از بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس، که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته بودند که تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته‌های مورد نیاز از طریق بهره‌گیری از پرسشنامه به‌دست آمده است. برای تنظیم سؤالات پژوهش، مطالعات موجود در زمینۀ تبلیغات، شخصیت برند و توسعۀ برند بررسی و پس از چندین جلسه مشاوره و بررسی سؤالات توسط گروه پژوهش و اخذ نظر خبرگان، پرسشنامه طراحی شد. برای سنجش روایی سؤالات، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت که روایی محتوا برای پرسشنامه‌ها توسط جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی تعیین و تأیید شد و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت، به‌طوری‌که KMO از 80/0 بیشتر بود. همچنین پایایی سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دارای ضریب اثر 51/0 بر توسعۀ برند و ضریب اثر 55/0 بر شخصیت برند است. همچنین ضریب اثر شخصیت برند بر توسعۀ برند 59/0 به‌دست آمد. در نهایت با توجه به یافته‌های حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان باشگاه‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود عواملمؤثر برشخصیتبرندرا کشف کنند وشیوه‌هایتبلیغاتیبرای توسعۀ برند را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of the Effect of Advertisement on Brand Development in Persepolis Club with an Emphasis on the Mediating Role of Brand Personality

نویسندگان [English]

  • Masoud Freydoni 1
  • Masoumeh Kalateh Seifari 2
1 PhD of Sport Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Assistant professor of sport management, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to design a model of the effect of advertisement on brand development in Persepolis club with an emphasis on the mediating role of brand personality. The current study was descriptive and correlation in terms of data collection and application in terms of aims which was conducted as a field study. The statistical population included the whole spectators of one of Persepolis football games who bought the tickets and attended the stadium. 350 spectators were selected by convenience sampling method. The required data were collected with a questionnaire. To designing the items of the questionnaire, studies on advertisement, brand personality and brand development were reviewed. After some consulting meetings were held, the items were checked by research group and the experts’ viewpoints were collected, the questionnaire was designed. Content and construct validity were used to measure the validity of the items. Content validity was determined and approved by a group of academic experts. Construct validity was conducted using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis so that KMO was more than 0.80. Also, the reliability of items was approved by Cronbach’s alpha coefficient. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that advertisement had the impact factor (0.51) on brand development and (0.55) on brand personality. Also, the impact factor of brand personality on brand development was (0.59). Finally, given the findings resulted from this model, managers and marketers of sport clubs are recommended to discover those factors influencing brand personality and to pay attention to advertising techniques for brand development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertisement
  • brand development
  • brand personality
  • Persepolis club
  • sport marketing