تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین BDNFدر بیماران مبتلا به HIV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم انسانی دپارتمان فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة علوم انسانی دپارتمان فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دکتری پزشکی، مرکز تحقیقات ایدز ایران، پژوهشکدة کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

 
ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) ایجاد می‌شود. درصد زیادی از بیماران مبتلا به HIV دارای اختلالات شناختی – حرکتی مانند زوال عقل و نقص حرکتی‌اند. یکی از علل مشکلات شناختی این بیماران، کاهش فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از مغز (BDNF) است. از سوی دیگر، نشان داده شده است تمرینات مقاومتی، مداخلة مناسبی برای افزایش BDNF است. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی BDNF در بیماران مبتلا به HIV بود. 18بیمار مبتلا به HIV به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. تمرینات گروه مقاومتی سه روز در هفته با کش‌های مقاومتی انجام گرفت. چهار هفتة اول فقط تمرین با کشش و مقاومتی حدود 65 درصد حداکثر یک تکرار بیشینه بود و چهار هفتة دوم تمرین شامل تمرین با کش و مقاومتی برابر 75 درصد یک تکرار بیشینه بود که تمرینات با وزن بدن در چهار هفتة دوم به برنامة تمرین اضافه شد. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از شروع پروتکل ورزشی از سیاهرگ وریدی بیماران نمونة خونی گرفته شد. در این مطالعه از روش الایزا برای ارزیابی سطوح سرمی BDNF استفاده شد. برای تعیین تغییرات متغیر از روش آماری تی زوجی استفاده شد و سطح معنا‌داری 05/0 P≤ در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر میزان سطوح سرمی BDNF در گروه تمرین مقاومتی پس از اجرای دورة تمرینی به‌طور معنا‌داری، حدود 69 درصد، کاهش یافت (01/0P=). با توجه به نتایج پژوهش حاضر به‌نظر می‌رسد تمرین مقاومتی مداخلة مناسبی برای افزایش BDNF و بهبود اختلالات شناختی بیماران مبتلا به HIV نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Resistance Training on Serum Levels of BDNF Protein in HIV Patients

نویسندگان [English]

  • Peyman Ghasemi 1
  • Reza Gharakhanlou 2
  • Seyed Ahmad Seyed Ali Naghy 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Humanities, Department of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran .
2 Professor Faculty of Humanities, Department of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph. D. MD AIDS Research Center, Imam Khomeini Hospital, tehran, iran
چکیده [English]

 
The AIDS or human immunodeficiency virus syndrome is a disease that occurs in immune system by human immunodeficiency virus (HIV). A large percentage of HIV patients suffer from motor-cognitive impairments such as dementia and motor deficit. One of the reasons of these patients’ cognitive problems is a decrease in brain-derived neurotrophic factor (BDNF). On the other hand, it has been shown that resistance training is an appropriate intervention to increase BDNF. Accordingly, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of resistance training on serum levels of BDNF in HIV patients. 18 HIV patients were randomly divided into two groups: control and resistance training (RT). RT group performed resistance training by elastic bands 3 sessions per week. In the first four weeks, there was only RT with elastic bands with the resistance of about 65% one-repetition maximum. The second four weeks included RT with elastic bands and the resistance equal to 75% one-repetition maximum and body weight exercises were added to the training program in the second four weeks. Blood sample were collected from subjects’ vein 24 hours before and 48 hours after the protocol. The serum levels of BDNF were evaluated using ELISA kit. Paired t test was used to determine the changes in the variables (P≤0.05). The serum levels of BDNF significantly decreased in RT group (P=0.01) after the training protocol (about 69%). According to these results, it seems that resistance training is not an appropriate intervention to increase BDNF and improve cognitive disorders in HIV patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BDNF protein
  • HIV
  • resistance training