آثار تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا و متوسط بر پروفایل لیپیدی، شاخص گلایسمیک و FGF21 در بیماران دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا و متوسط بر کنترل متابولیک مردان دیابتی نوع دو انجام گرفت.
32 مرد دیابتی نوع دو با میانگین سنی 94/1 ±98/47 سال به‌صورت تصادفی به سه گروه، شدت متوسط (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت 60 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه در 3 ست با 12 تکرار)، شدت بالا (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت80 تا 85 درصد یک تکـرار بیشینه در 4 ست با 7 تکرار) و کنترل (بدون هیچ برنامة تمرینی) تقسیم شـدند. نمونة خونی پس از 10 ساعت ناشتایی شبانه، قبل و پس از اتمام برنامة تمرینی اخذ شد. آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر (با تعامل درون‌گروهی – بین‌گروهی) به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. مقاومت به انسولین، تری گلیسرید و شاخص تودة بدنی تغییر معناداری نداشتند. هموگلوبین گلیکوزیله،HDL ،LDL ، درصد چربی و قدرت عضلانی در گروه‌های تجربی، نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافتند. فاکتور رشد فیبروبلاستی 21 در هر دو گروه تجربی در پس‌آزمون افزایشی معنادار داشت که این افزایش نسبت به گروه کنترل نیز معنادار بود. در مجموع می‌توان گفت تمرینات مقاومتی و به‌ویژه تمرینات با شدت بالاتر، در بهبود پروفایل گلایسمیک و لیپیدی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو نقش مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training with High and Moderate Intensities on Lipid Profile, Glycemic Index and FGF21 in Type 2 Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • Ali Saydi 1
  • Dariush Sheikholeslami-Vatani 2
1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This study aimed at evaluating the effect of 12 weeks of resistance training with high and moderate intensities on metabolic control in type 2 diabetic men.32 men with type 2 diabetes (mean age of 47.98±1.94 years) were randomly divided into three groups: moderate intensity (12 weeks of resistance training with 60-65% of one repetition maximum, 3 sets with 12 repetitions), high intensity (12 weeks of resistance training with 80-85% of one repetition maximum, 4 sets with 7 repetitions) and the control (no training).Blood samples were collected before and after the training program after 10 hours of overnight fasting. The ANOVA with repeated measures (within-group and between-group interactions) was used for data analysis. Insulin resistance, triglyceride and BMI did not change significantly.Glycated hemoglobin, LDL, HDL, body fat percent and muscular strength significantly improved in the experimental groups in comparison with the control group. FGF21 significantly increased in both experimental groups in the posttest and this increase was significant in comparison with the control group.Overall, it can be stated that resistance training, particularly resistance training with higher intensity, has a significant role in improving glycemic and lipid profiles in patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FGF21
  • glycated hemoglobin
  • insulin resistance
  • type 2 diabetes