رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران درورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

 
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و مشارکت دختران در ورزش است. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق 1030 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه بود که از این تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که در اختیار 8 نفر از استادان و متخصصان حوزۀ فرهنگی و تربیت بدنی قرار گرفت و روایی صوری و محتوی آن تأیید شد. روایی سازۀ آن نیز بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعۀ مقدماتی با 30 نفر از پاسخگویان بررسی و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 84/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (جداول و ...) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن) صورت گرفت. نتایج نشان داد بین سرمایۀ فرهنگی و سه بعد آن با مشارکت دختران در ورزش رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین‌معنی که با افزایش سرمایۀ فرهنگی دختران سطح مشارکت در ورزش آنان نیز افزایش می‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cultural Capitals and Girl’s Participation in Sport

نویسندگان [English]

  • Ahmadali Asefi 1
  • Fatemeh Sepahi Badjani 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Science Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MSc of Sport Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this research was to investigate the relationship between cultural capitals and girls’ participation in sport. The research method of this study was descriptive correlation conducted as a field study and it was applied in terms of aims. The research population consisted of all girl’s students of high school (N=1030) that 350 students through stratified random sampling method were selected. Measurement tool was a researcher made questionnaire which its face and content validity was investigated by 8 professors and experts of cultural and physical education scope. Also its structural validity was investigated and its reliability was estimated using Cronbach Alpha coefficient (0.84). The data were analyzed in two levels: descriptive statistics (tables, mean and …) and inferential statistics (Kolmogorov Simonov test and spearman rho correlation coefficient).The findings showed a positive significant relationship between cultural capitals and its three dimensions with girls’ participation. Therfore, by enhancing the cultural capitals of girls, girls’ participation in sport can increase. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capitals
  • girls
  • High school
  • participation in sport